Vilka rättigheter finns det?

Allt i svart

Nedanför finner ni Regeringens syn på Mänskliga rättigheter.
Stora frågan är när politisk och instutionell makt separerar eller inkluderar 'så kallat' rättigheter som inte kan tillhöra Mänskliga Rättigheter, utan är ett maktuttryck för att tillfredställa intressegrupper? Alltså, politisk makt.

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det

Allt i rött ifrågasätts

Allt i blått
Tillhör Mänskliga Rättigheter, frågan är varför göra detta till ett separat punkt?  Är det ett politiskt syfte att göra det till något för särintressen?


1-Rätten att inte bli diskriminerad-
Jag väljer rätten att bestäma över mitt val - Äger du ett cafe/resturang,butik, företag på vilka moraliska grunder skall du inte få bestämma över din egendom samt vem du handlar/umgås med?
Vi alla diskriminerar varje dag när vi väljer bort eller till fördel någon/något annat.


2-Rätten till liv - dödsstraffet, jag ifrågasätter ett kollektivs (Statens) rättighet att ta en individs liv?

3-Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Tillhör Mänskliga Rättigheter, frågan är varför göra detta till ett separat punkt? Är det som med yttrandefrihet, att med laga kraft skapa begränsningar till att föda barn?

4-Yttrandefrihet (grundlag)- detta som lag kan bara tvinga oss till restriktioner i yttrande.

5-Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
Tillhör Mänskliga Rättigheter, frågan är varför göra detta till ett separat punkt??

6-Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter -
Är inte kvinnor människor?
Varför göra detta till ett separat punkt ??


7-Barnets rättigheter - Är inte barn människor?
Tillhör Mänskliga Rättigheter, varför göra detta till ett separat punkt ??


8-Rättigheter för personer med funktionsnedsättning-
Är dom människor? Vem skall betala för separata skyldigheter? Blir det tvång eller frivillig hjälp?

9-Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard- Vem betalar? Du?
10-Rätten till hälsa - Vem skall betala doktor, sjukvård, sjukhus mm? Du?
11-Rätten till arbete - Har du rätten att kräva ett arbete från någon, i så fall vem? 

12-Rätten till utbildning - Vem skall betala för skolor, lärare, material etc. skall alla som inte skaffar sig barn, betala för någon annans? Varför?

13-Tanke- och religionsfrihet
14-Förenings- och församlingsfrihet
15-Privat- och familjelivet


16-Urfolkens rättigheter- Är dom människor?
Vem skall betala för separata skyldigheter? Blir det tvång eller frivillig hjälp?
FN förklaring, Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land. Diskriminering?

17-Rättigheter för nationella minoriteter- Är dom människor?
Vem skall betala för separata skyldigheter? Blir det tvång eller frivillig hjälp?


18-Förbud mot slaveri och slavhandel
19-Förbud mot tortyr


20-Flyktingars rättigheter- Är dom människor?
Vem skall betala för separata skyldigheter? Blir det tvång eller frivillig hjälp?

21-Migranters rättigheter- Är dom människor?
Vem skall betala för separata skyldigheter? Blir det tvång eller frivillig hjälp?

 

Att handla och umgås under frivilliga former kan aldrig bli fel,

bara tvång skapar orättvisa.
 

 Edward Mandell House; i ett privat möte med Woodrow Wilson
president 1913-21 - källa okänd.

 

"Snart kommer varje amerikan krävas att registrera sin biologiska egendom (det är du och dina barn) i ett nationellt system för att hålla koll på alla människor -och- det kommer att verka under det gamla systemet mot pantsättning.

Genom en sådan metod, kan vi tvinga folk att underkasta sig vår agenda, som kommer att påverka vår säkerhet, som en avgift, för vår fiat pappersvaluta.

Varje amerikan kommer att tvingas att registrera eller lider med att inte kunna arbeta och försörja sig.

Dom kommer att vara vårt lösöre (egendom) och vi kommer att hålla säkerhetsintresse över dem för evigt, genom manövrering av handelslags avtal för att säkrade transaktioner.

Amerikaner, genom att medvetet eller omedvetet leverera skeppsfraktsedeln (födelsebevisen /personbevis) till oss, kommer att göras i konkurs och obestånd, säkrade genom sina löften.

Dom kommer att berövas sina rättigheter och ges ett kommersiellt värde för att göra oss en vinst, de kommer inte att vara klokare, för det finns inte en människa på miljonen, som någonsin kunde räkna ut våra planer, om av en slump en eller två kunde räkna ut, så har vi vår arsenal, trovärdigt förnekande.

När allt kommer omkring är det enda logiska sättet att finansiera regering, genom flytande panträtter och skulder till regis i form av förmåner och privilegier.

Detta kommer oundvikligen att skörda oss enorma vinster bortom våra vildaste förväntningar samt att varje amerikan är en bidragande orsak till detta bedrägeri, som vi kallar "Socilaförsäkringar."
(Välfärdstat)
Utan att inse det, kommer varje amerikan omedvetet vara vår tjänare, kanske motvilligt.

Folket blir hjälplösa och utan något hopp för att få tillbaka vad som tas från dom och vi kommer att använda den högst instansen (presidenten) i vår sken Corporation (USA) för att stärka denna komplott mot Amerika. "


 Edward Mandell House; i ett privat möte med Woodrow Wilson [president 1913-1921] - källa okänd.
 

"Very soon, every American will be required to register their biological property (that's you and your children) in a national system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging.

By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency.

Every American will be forced to register or suffer being able to work and earn a living.

They will be our chattels (property) and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law-merchant under the scheme of secured transactions.

Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading (Birth Certificate) to us will be rendered bankrupt and insolvent, secured by their pledges.

They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two should figure it out, we have in our arsenal plausible deniability.

After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debts to the registrants in the form of benefits and privileges.

This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call "Social Insurance." Without realizing it, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly.

The people will become helpless and without any hope for their redemption and we will employ the high office (presidency) of our dummy corporation (USA) to foment this plot against America."
- Edward Mandell House; in a private meeting with Woodrow Wilson [President 1913-1921] - source unknown.

Från: LegeNet Holistisk detektivbyrå <leif@lege.net>
Skickat: den 24 oktober 2016 23:12
Kopia: Björn Hansson

http://highcrimes.org

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

/bj
/bj
loading...
Creeper MediaCreeper