ETATISM (Statism) ÄR ENKELT UTTRYCKT...
Centralstyre och Centralmakt.
Etatister blandar ihop Staten med
den geografiska markytan -landet- att det är detsamma?

Staten är en juridisk person,
en fiktion (lika med Fantomen & Jultomten),
bara en institution bland många, som har hittats på utav en elit.

Staten är inte den geografiska markytan landet.

Många människor tror att orden "regering" och "stat" är synonymer för...

- Geografiska markytan, Landet

- Gemenskapen

- Samhälle

- Kultur

- Människor

- Territorium

Men när regimer försvinner, är alla ovanstående punkter kvar.

På samma sätt har miljoner  under tusentals år levt under kriminella härskare de hatade,
men dom älskar fortfarande landet, alltså den natur och geografiska markytan dom bor på.

Inget av ovanstående skulle vara möjligt om ordet "regering" och "stat" och
geografiska markytan landet beskriver samma entiteter.

I verkligheten är...

Staten inte samhället, gemenskapen, landet, kulturen, territorium, eller människorna

Orden "regering" och "stat" är inte synonymer för alla de andra orden

I stället en regering är bara en institution — en tjänsteleverantör, som Volvo eller Ericsson. Det bör som sådan endast tjäna och aldrig härska.

Sanna regeringar hör inte på toppen av en social hierarki.
I stället skall de fungera i en helt underordnade ställning,
inbäddat inuti ett nätverk av konkurrerande institutioner.

Denna konstant användning av tvång, hot och våld innebär att staten är verkligen en organiserade kriminellt gäng.


Det finns en lång vana att inte tänka på staten på detta sätt, men vi måste sluta använda dubbelmoral.
Vi måste komma att döma det statliga med samma moraliska principer som vi tillämpar på alla andra mänskliga aktiviteter.

 Knapptryckarkompaniet ...att ha en brun tunga!

Etatister missförstår samarbete av samma anledning
som de missförstår
samhälle och gemenskap.

De ser staten som en form av samarbete.
Men staten använder tvång, hot och våld som sina främsta verktyg,
till främjandet av sina ändamål.
Detta negerar betydelsen av samarbete.

Samarbete är win-win. Det bygger på empati och respekt
 för den enskildes samvete och värderingar.

Samarbete måste vara frivilligt,
Initierade av tvång, hot och våld har ett mål,
 tvingande till underkastelse.

STATENS TILLSTÅND ATT KUNNA LÄMNA STATEN SVERIGE

Från den 15 april gäller strängare regler för svenska pass, enligt ett riksdagsbeslut. Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Om någon fått tre pass utfärdade inom de senaste fem åren, ska en ansökan om pass avslås. I dag finns inte några begränsningar för hur många pass som kan beviljas vid förlust av pass.
Syftet är att komma åt missbruket av pass. En ny regel blir också att giltighetstiden för pass till barn sänks till tre år. Så långt gick riksdagen på regeringens förslag. Men riksdagen vill också att samma regler ska gälla för resehandlingar som utfärdas till flyktingar och statslösa. Regeringen uppmanas att återkomma med ett sådant förslag.

Först när första världskriget bröt ut 1914 infördes pass i modern mening. Skälet var att de krigförande länderna i Europa ville förhindra utländska spioner att ta sig in i landet, samt att stoppa arbetare och soldater som försökte flytta utomlands.
Efter kriget behölls passkontrollerna. 1920 införde Nationernas Förbund – FN:s föregångare – en standard för pass. Den används fortfarande, om än med vissa förändringar.

Att förlora sitt pass, 3 gånger över 5 år är säkerligen ovanligt, men med alla säkerhetssystem hur kan det fortfarande vara ett problem, vilket medför?
Samtliga stater har nu passtvång, istället för en människa har möjligheten eller rätten att bosätta sig var som helst samt vara ansvarig att stå på egna ben och inte skada någon medmänniska - titta på regeringens lista om mänskliga rättigheterna och dess motsägelser, politiker och tjänstemän som genom FN har begränsat människans rörlighet genom passtvång?


Att grundlagen och FN/EU konventionen måste ratificieras verkar tydligt, annars hur uppfylls följande artiklar?


Artikel 13.
 1.Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

 2.Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning. Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 

När, Var och Hur upphör Sverige som stat?
Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken.
Det hävdar statsvetaren Hans Bergström, f d chefredaktör på Dagens Nyheter, i tidskriften Neo.6 september, 2015

http://magasinetneo.se/artiklar/ska-sverige-finnas/

/bj /bj
Creeper MediaCreeper