<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="https://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->
Agorism
en politisk teori som håller att alla former av statlig myndighet är onödiga och icke önskvärda.
Agorism förespråkar ett samhälle som bygger på frivilligt samarbete och fria sammanslutningar utav individer och grupper.
<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="https://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="https://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->

Anarki
Utan ledare.
Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt.

 

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Voluntarism
principen eller systemet att göra något av eller förlita sig på frivilliga åtgärder.
En doktrin eller system som bygger på frivilligt deltagande i en handlings.

ANATOMI AV BEDRÄGERI
John Truman Wolfe
Exponerar bedrägerierna och spelarna bakom "hållbarhet" -miljörörelsen!
Översättning Björn Hansson


Bedrägeri #2: OLJA ÄR INTE ETT FOSSIL BRÄNSLE

- den är "förnybar".
Invandringsansvarig i Sheremetyevo tog mitt pass och studerade det för en tid. Han sa ingenting. han tummade bara genom passet och tittade sedan på en datorskärm för ett par livstider innan han stämplade passet och visade mig till tullen. KGB fortfarande bemannade gränserna första gången jag åkte till Moskva strax efter kommunismens fall.

Att låta amerikanerna gå fritt i moder Ryssland utan officiell övervakning drev mannen galen men han måste acceptera det. Faktum är att kommunismen varit officiellt död för bara några månader när kapitalismens chocktrupper började storma möjligheterna i det tidigare Sovjetunionen. Spöken i Marx, Lenin och Stalin trampade politbyråns hallar i fasan som företagare från Förenta staterna, Japan och Västeuropa försökte skära avtal för varje tillgång i Mors Ryssland som inte spikades ner. Bank, gästfrihet, timmer och ädla metaller kom under attack av särpräglade partnerskap av västerländska kapitalister och trollkarlar från den en gång mäktiga KGB.

Under de tidiga åren, när Jeltsin (Gud älskar honom) och hans vodka var i tjänst, var det en frihet för alla. Oklahoma-landets rush på 1890-talet hade inget på Moskva 1992. Men även då var oljeindustrin under kontroll av staten - direkt eller indirekt. I själva verket, så nyligen som 2003, den korkade före detta KGB-översten och nuvarande premiärminister - snart att bli Rysslands president. . . igen-Vladimir Putin klämd en buyout affär mellan Rysslands Yukos och Exxon, världens största företag.

För att förstå orsaken till detta återvänder vi tidigt till det kalla krigets tidiga dagar när en isolerad Sovjetunion uppmanade sina toppforskare att identifiera den verkliga källan till olja. Inte direkt en hemläxa under en helg. Efter betydande forskning, år 1956 meddelade ryska forskare professor Vladimir Porfiryev att "olja och n-anslutning med biologisk materia som härrör från jordens yta. De är primordiella [härstammar från jordens formation] material som har blivit utbrutna från stora djup." ( “crude oil and n connection with biological matter originating near the surface of the earth. They are primordial [originating with the earth’s formation] materials which have been erupted from great depths.”)

Om dina ögonbollar inte föll ut när du läste det, kanske du vill läsa det igen. Han sa att olja inte kommer från något biologiskt ämne, inte, som konventionell visdom dikterar, från fossila rester av dinosaurier och / eller antika växtämnen. Det kommer från mycket djupt in i jorden och skapas av en biokemisk reaktion som utsattes för kolväten (element som har kol och väte) till extrem värme och intensivt tryck under jordens bildning.

Ryssarna hänvisade till denna olja (all olja, egentligen) som "abiotisk olja", eftersom den inte skapas från nedbrytningen av biologiska livsformer, utan snarare från den kemiska processen som kontinuerligt förekommer inuti jorden. Jag vet, lätt för Porfiryev att säga. Men det visar sig att det var mer än bara en teori. Eftersom kort efter ryssarna upptäckte detta började de borra ultraljudskällor och hitta olja på 30 000 och 40 000 fot under jordens yta. Dessa är svindlande djup och långt under djupet vid vilket organiskt material kan hittas, vilket är 18 000 fot. Intressant, va?

Ryssarna tillämpade sin teori om abiotisk djupborrningsteknik till Dnieper-Donets Basin, ett område som stod för det föregående halvhundratalet för att vara oljefritt. Av sextio brunnar borrade där med abiotisk teknik blev trettiotvå kommersiellt produktiva - en framgångsgrad på 62 procent jämfört med den ungefär 10 procent framgångsrika amerikanska vildkatts borraren.

Oljan som finns i bassängen, rivaliserad med Alaskas nordliga sluttning. Låt oss säga att de hade en bra dag. Men det slutar inte där, inte med ett långt skott. Sedan de tidigare upptäckterna har de stora ryska oljebolagen borrat tyst mer än 310 ultra-djupa källor och satt dem i produktion. Resultat? Ryssland tog nyligen över Saudiarabien som världens största oljeproducent. Kanske, har de funnit något. (detta skrevs 2010, så där bör finnas mera info. /bj)
Även om det fanns papper skrivna på detta tidigare, nästan alla var på ryska och få kom det till väst. Och de som gjorde det, skrattades åt. Inte numera.

Med Rysslands avslag på Exxon-Yukos-avtalet (Putin ville inte att denna teknik och deras abiotiska oljeexperter exporterades till väst) och tillgången till information nu tillgänglig på Internet har ordet spridit sig snabbt till väst. Ändå har den inte tagit sig an än. Varför inte?

Det här är enormt. Olja är inte ett fossilt bränsle! Och det är förnybart! Wow! Det finns ett par faktorer att spela här. Storolja har ett intresse för att driva idén om att olja är knapp, svår att hitta och därmed kostsam att producera.

Allt detta innebär förstås ökade intäkter och vinster. Det här är en historia i sig, men inte det primära fokuset här. Mer relevant för vår historia är det faktum att det är en hörnsten i miljörörelsen agenda: Olja är ett fossilt bränsle, ett fossilt bränsle som är knapp och är begränsat till ett allt mindre utbud. Dessutom skapar produktionen koldioxid.Därför bör användningen, i praktiskt taget alla produktiva syften, jordbruksproduktion, fastighetsbyggande, bil, lastbil, tåg och lufttransporter, verktyg, uppvärmning, kylning, kommunikation, ad infinitum (alla) - begränsas.

Enligt den trettioåriga uppdateringen av boken Gränserna för tillväxt ,  The Limits to Growth.
"Ett utmärkt exempel på en icke-återhämtningsbar resurs är fossila bränslen, vars gränser bör vara uppenbara, även om många människor, inklusive framstående ekonomer, förnekar det elementära faktumet. Mer än 80 procent av år 2000 kommer kommersiell energianvändning från fossila bränslen som inte är återanvändbara, olja, naturgas och kol. De underjordiska bestånden av fossila bränslen går fort och oupphörligt ner. . .
..."Olje topp produktionen kommer säkert att uppstå under de närmaste 50 åren, toppen för oljeproduktion kommer att inträffa mycket tidigare, troligtvis inom årtiondet." Skrämmande saker. Skrämmande. Men lika falskt som en hookers leende.

Olja är inte ett fossilt bränsle. Och det är "förnybart".

Medan jag aldrig haft Putin som en idol, the Macho, har ryssarna visat noggrannheten i sin teori på det enda stället som det räknas - oljefältet. Olja är inte bara abiotisk, det fortsätter att fylla fält som brukade vara lika torra av petroleum som en ökenvind.

Faktum är att vissa forskare tror att det är centrifugalkraften för planetens rotation som kontinuerligt tvingar abiotisk olja mot planetens yta. "Det finns vissa saker som allmänheten inte behöver veta, och borde inte. Jag tror att demokratin blomstrar när regeringen kan ta legitima steg för att behålla sina hemligheter och när pressen kan bestämma om man ska skriva ut vad den vet. "

-Den sena Katherine Graham, ägare till Washington Post-
Så Bedrägeriet # 2 är att oljan är en fossilt bränsle (vilket det inte är), att det är knappt och utarmat (vilket det inte är), att det är icke-återanvändbart (vilket det inte är), och att katastrofen är nära (som det inte är) om vi inte drastiskt begränsar användningen av petroleum.

Detta är brevet till Lindorff som svar till deras krav om 360 174:-kr

LINDORFF SVERIGE AB
412 93 Göteborg


Från: Björn Hansson                                                  10-10-2018

Till: LINDORFF SVERIGE AB
Ärendenr: 358733
Datum: 2018-09-24
Referensnr: 3331 90 89705
Handläggare: Inget rättsäkert subjekt delgivet
Angående: Inkassokrav- total summa 360 342,44 :- SEK

Jag har mottagit Ert brev daterat 2018-10-08 och ser fram emot att avsluta detta ärende på ett trevligt sätt, och är villig i att betala vad som är en laglig skuld.

Härmed tillkännager och ifrågasätter jag validiteten av något kontrakt/avtal och skuld till LINDORFF SVERIGE AB, utan vanheder, eftersom Ni har inte presenterat några bevis i kapacitet som-

tillgodoser Ert krav, att ett sådant kontrakt/avtal existerar och har validitet, därför kräver jag följande-

1- en bona fide part till ett kontrakt som jag är part till; eller
2- en agent/representant av en bona fide part, till ett kontrakt till vilket jag är part till; eller
3- en innehavare av ett värdepapper som jag är i part till; eller
4- bevis av ett validerat original kontrakt av Notarius Publicus– inte en fotokopia

För att tillgodose Ert krav, att ett sådant kontrakt/avtal existerar och har validitet, kräver jag följande-

Kompletta kopior av alla kontrakt vilket påverkar eller har påverkat Ert förhållande med påstådd huvudman
Björn Hansson som relaterar till ovanstående ärende. Alla kontrakt/avtal måste vara certifierade genom Notarius Publicus som ''sanningsenliga, korrekta och kompletta'' som affidavit signerade med skadestånd som följd av mened från huvudman hos LINDORFF SVERIGE AB, som är i position att känna till alla detaljer av LINDORFF SVERIGE AB förhållande till denna skuld, i han/hon's personliga kapacitet. Affidaviten måste också beskriva i sin helhet alla verbala, konstruktiva, eller underförstådda avtal/kontrakt LINDORFF SVERIGE AB har med Björn Hansson som påverkar detta ärende, om inte, genom Notarius Publicus certifiera att några sådana avtal inte existerar och har inte existerat.

Jag emotser Ert svar inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, som ni måste skicka som rekommenderat brev med namnunderskrift av ansvarig person, under full kommersiell skyldighet och lagligt ansvar för mened samt en försäkran på heder och samvete, att alla svar och detaljer till ovanstående krav är sanningsenliga, korrekta och kompletta utan något bedrägeri, förfalskning, vilseledande förklaringar eller intentioner.

Er försummelse i att inte förse mig med all ovanstående dokumentation som det har beskrivits, inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, utgör Ert åtagande till följande villkor-

1- att Ni är en tredje part inkräktare;
2- att Ni inte har eller haft en rättslig ställning;
3- att Ni inte har eller har haft första hand kunskap av detta ärende;
4- att Ert krav är bedrägligt;
5- att Ni avsäger Er detta ärende;
6- att Ni accepterar och betalar full ersättning för alla skador jag blir åsamkad eller åsamkas som ett resultat genom Ert agerande;
7- att negativa anmärkningar till någon kreditbyrå eller instans tas bort och rapporteras till mig inom trettio dagar av detta brev;

Var vänlig och förse mig med skriftlig korrespondens eftersom jag diarieför all kommunikation i detta ärende, jag tillåter därför inte att ni ringer mig. All framtida kommunikation skall vara skriftlig, ni är härmed informerade om det inte är skriftligt så blir ignorerat, utan vanheder från min sida. Telefonsamtal angående detta ärende från en person, datoriserat system eller personlig visit; ses som trakasserier, som kommer att handläggas därefter.

Om Ni önskar bestyrka Er kapacitet som agent, representant eller hållare av värdepapper, till Er kännedom förutom ovanstående, som agent/representant så omfattas Ni av samma villkor och förbindelser som det påstådda kontraktet/avtalet. Som hållare av värdepapper omfattas Ni av samma villkor som första part. I varje fall kräver jag bevis i form av originalkontraktet. Om Ni inte försäkrade Er själva om validiteten av originalkontraktet när Ni accepterade att ta på er ansvaret som agent/representant eller hållare av värdepapper, skulle visa en djupgående underlåtenhet i ansvar och kompetens. Om Ni har försäkrat er om validiteten om skuld, då är mina ovanstående krav lätt att tillmötesgå.

Någon tidigare medgivande eller erkännande från mig till någon skuld är härmed tillbakadragen på grund av vilseledande oriktig information.

Var vänlig och notera att principen av god ed samt välvilja kräver att om Ni har någon skälig invändning till detta Tillkännagivande och Krav, att ni omedelbart tillkännager alla sådana invändningar och håller inte inne med invändningar som är till för att överraska mig senare. Därför är det min skäliga förväntan att om det inte föreligger en specifik invändning till någon del av detta Tillkännagivande och Krav, som måste sändas till mig som rekommenderat brev inom femton (15) dagar från detta brevs utskriftsdatum, att jag då kan utgå från att Ni är i full förståelse och i överenskommelse till ovanstående villkor.

Jag förutsätter att inget svar från Er sida är ett tyst samtycke till alla villkor i detta ärende.

Tillkännagivande och Krav

Tillkännagivande till Huvudman är Tillkännagivande till representant,
Tillkännagivande till representant är Tillkännagivande till Huvudman

Ni är härmed informerad att härefter för tiden jag/vi spenderar att läsa, preparera, skriva alla typer av kommunikation relaterat till detta ärende, med huvudman, agent, representant, anställd eller annan part, tar jag/vi betalt enligt nedanstående prislista, vilket Ni samtycker till att vara ansvarig för.

PRISLISTA

Telefon konversation                          5 000 kronor per påbörjad timma
Epost                                                  3 500 kronor för varje instans
Brev                                                    3 500 kronor för varje instans
Forskning                                           3 500 kronor per påbörjad timma
Personliga möten                               5 500 kronor per påbörjad timma plus resekost, mat och logikostnader

Without prejudice, vexation or frivolity;
Without any admission of any liability whatsoever;


Med vänliga hälsningar,
Björn Hansson ©autograf

Representerad av-
Björn:Hansson ©
Regnbågsgatan 8b
417 55 Göteborg


 

Sweden Kingdom of- är ett kommersiellt vinstdrivande bolag. En fiktion. Regeringen likaså. Dessa fiktioner kan inte skriva på någonting. Det är bara människor av kött och blod som kan skriva på ett avtal. Dessa individer under kommersiella handelslagar kan hållas personligen ansvariga för sitt agerande och de skador dom åsamkar. Är de någon som har namnen till dessa individer så skulle jag vara inresserad i att ha dom.

Detta är skrivet av EN Stella-

Sverige är INTE en rättsstat och kan då inte vara en demokrati. Vad är Sverige?
I Wikipedia kan följande läsas om begreppet rättsstat:

”En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Definierande drag är självständiga domstolar och en verkställande offentlig makt som verkar inom ramen för positiv rätt tillkommen genom en allmänt vedertagen metod. Ordet rättsstat är först känt från Robert von Mohl som satte det i motsats till polisstat.[1] Rättsstaten kan även beskrivas som den enskildes rättsskydd mot staten själv eller övergrepp från staten.

En rättsstat innebär frihet från godtycke för den enskilde: Varje enskilt fall behandlas i enlighet med ett etablerat regelverk. Däremot behöver detta regelverk inte uppfylla några särskilda krav på att vara demokratiskt eller rättvist. En demokrati förutsätter således en rättsstat, men en rättsstat behöver inte vara en demokrati.

För att säkerställa frånvaro av godtycke i behandlingen av den enskilde ställs vanligen vissa mer preciserade krav på en rättsstat. Exempel inkluderar att den anklagade i en rättegång betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats (oskuldspresumtion) och att rättegångar skall vara öppna.

Rättsstat kan även vara ett begrepp för en form av konstituerande av en stat, där nationalstaten är en annan form. Rättsstaten konstitueras med en gemensam rätt, till skillnad från nationalstaten som konstitueras på en gemensam nation.

Rättsstaten brukar också skiljas från polisstaten, där ordningsmakten är total, och anarkin, där ingen ordningsmakt finns.[2]   (se anarchos min anmärkning /bj)

Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16). ”https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttsstat

Följande fråga ställdes efter detta i min tanke:
”Hur kan en svensk lag vara rättssäker eller laglig när en svensk sk folkvald inte är rättssäkert registrerad med fullt ansvar för lagstiftning men röstar på lagförslag?”

Jag citerar svar av en Nätväkselev (N) enligt nedan:
”Bra fråga!
En svensk lag fastställd av EU-parlamentet och Rådet, eller av Sveriges Riksdag, som <rättssäkert svenskt rättssubjekt> i tid och rum, är rättssäker.

EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet i tid och rum tolkar EU-domstolen, men det vill, kan eller vågar INTE Humana resurser i en svensk domstol FÖRSTÅ.
Att ett <folkvalt> partipolitiskt laglöst namn i Sveriges Riksdag väljer namngiven partipolitiker, för att i en styrelse, utskott eller nämnd, representera partipolitisk laglöshet u.p.a. och risk, förstår INTE en svensk medborgare med FEL kunskap.

Partipolitiker i en styrelse, utskott eller nämnd, är lärd, tränad och vald att LYDA!
Det är bara EN svensk näringsvÄrksamhet, som i nutid, nära framtid (10 år) och rum, har STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat och i tid och rum kvalitetssäkrat resultat, adresserat till EN drabbad enskild myndig svensk konsument med rätt utvecklad och ägt TÄNK i nutid och mentala rum. ”

Det har visat sig många som läser citat av N inte förstår språkbruket som är av största vikt och det förstår den med utvecklad kunskap. Men, för att förenkla för den som är intresserad och vill sätta sig in i tänket ”förenklar” jag betydelsen i budskapet av N, men, jag kan inte garanatera att språkbruket i förenklingen är rättssäkert.

I EU är medlemsstaterna rättssäkert registrerade. Det är inte politiska partier i Sverige inte heller Sveriges Riksdag.

Vad som är allmänt kännt som den svenska staten finns inte i ett begrepp registrerat som ett rättssubjekt utan det är förvaltningsmyndigheter om andra organisationer som är offentligt registrerade som utgör helheten det rättslösa/laglösa begreppet svenska staten.

EU rätten har företräde över svensk lag om det betyder att det är EU domstolen som tolkar en enskilds begäran när en svensk lag inte enligt en enskild är i harmoni med EU rätt. Det STRUNTAR en svensk domstol i.

Partipolitska representanter som även kallas för en eller flera politiker är inte rättssäkert registrerat i ett rättssäkert registrerat parti om är utan personligt ansvar även när en sk politiker blir vald till en nämnd, utskott, styrelse för att representera det som kallas för ”demokratiskt” om ”politikst” styre. Detta är INGET ANNAT ÄN LAGLÖST AGERANDE och kan inte ha någon som helst sann juridisk makt.

Sveriges offentliga förvaltning är näringsdrivande verksamheter (bolag) och när ett samhällssystem drivs på detta vis måste ALLA deltagare inkluderat sk politiker om styrande vara med lika värde registrerade som rättssäkra rättssubjekt eftersom hela den offentliga förvaltningen bekostas av en enskild fysisk person och skattebebetalare genom ett skattesystem där enskild fysisk person är skattesubjekt dvs rättssäkert registrerat med personnummer om folkbokföringsadress som är samma som organisationsnummer om bolagssäte.

Fundera på varför Sverige i all handel som sker internationellt är i form av bolag och registrerad entitet som tex: SWEDEN KINGDOM OF CIK#: 0000225913 (see all company filings) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar…

OBS!!!!!!!!!!! DET GÅR INTE ATT FÖRA SAMMAN TVÅ OLIKA SYSTEM NÄR DET PASSAR DEN SOM LEKER MAKTHAVARE / LAGSTIFTARE. VITA OCH SVARTA PENGAR BLANDAR INTE VÄL I BOKFÖRINGEN.

SER DU NU ATT JUST DU INTE BEHÖVER FÖLJA LAGLÖS LAG OM DU INTE VILL?

0,14 öre inte betald moms- 75kr i admins.kostnader. Jag har köpt genom Wish i Holland som eventuellt ha gjort fel på momsen.Men logic är en avsaknad när ren girighet styr. Om någon av er har gjort arbete på Postnords agerande som skatteindrivare, så är jag intresserad att ta del av er kunskap.

Besked från Skatteverket och anmärkning om att jag inte deklarerade.

Detta är frågorna till handläggaren mm...

Till-                                                                                                     24-09-2018
SKATTEVERKET
801 73 GÄVLE                                                                                   82-71829531

Från-
Björn Hansson
c/o Regnbågsgatan 8B
(417 55) GÖTEBORG


Att skicka förläggande utan en fysisk persons, namnteckning, anställningsnummer eller ett referensnummer på ärendet verkar och ger intrycket av tvång och hot från okänd person? Daniel Karlsson är du ett rättsäkert subjekt?
Jag kommer att göra vad som är moraliskt rätt när jag har fått svar på nedanstående frågor inklusive ifyllt EU formulär om rättsäkert subjekt. Det är enkla ja eller nej frågor som inte behöver några utlägg.

1- Vem gjorde bedömningen att jag är/skall vara en skattebetalare med beskattningsbar inkomst och deklarera? Vet ni. Vänligen svara ja eller nej.

2- Om ja-
Är denna person ett första hands vittne -ett vittne- till att Björn Hansson är och skall vara en skattebetalare med skatteskyldigheter? Vänligen svara ja eller nej.

3- Om ja-
Var vänlig och redogör, uppge namn, adress och arbetsnummer på denna fysiska person som är vittne, så jag kan kontakt och få bevis på min skattskyldighet.4- Finns det empiriska faktan och konkreta bevis på att jag är och skall vara en skattebetalare som är under plikt/tvång att betala skatt? Vänligen svara ja eller nej.

5- Är det eran åsikt att jag är under plikt/tvång att betala skatt och att detta är, ovedersäglig?
Vänligen svara ja eller nej.

6- Krävs det mitt frivilliga samtycke att vara skattebetalare och att deklarera?
Vänligen svara ja eller nej.

7- Har/är ert föreläggande grunden, att det är ett frivilligt kontrakts/avtal som har brutits?
Vänligen svara ja eller nej.

8- Är frånvaron om konkreta bevis skäl att lägga ner eller preskribera bedömningen? Vänligen svara ja eller nej.

9- Är det möjligt att ni har gjort en felaktig bedömning om Björn Hanssons skatteskyldigheter och skatteskulder? Vänligen svara ja eller nej.

Vänligen bara svara ja eller nej på ovanstående frågor.
Dessa frågor måste svaras av en fysisk person med namn, namnteckning, anställningsnummer samt med EU formulär Rättsäkert subjekt och skall kommit Björn Hansson tillhanda inom 15 dagar.
Without prejudice


Björn Hansson

Blir intressant och se om jag får något svar överhuvudtaget.

DEN DACKE TID SOM KOMMER!

”Att regeras är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lagstadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så.
Att regeras är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt,licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.

Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral.”

                                                                                                                    P-J Proudhon
 
När någon form av regering blir destruktiv ... är det folkets rätt att ändra eller avskaffa det ... Samtycke Teorin då antagandet till samhällskontraktet, som anges i förklaringen till vårt politiska system misslyckas dock med att ta upp en mycket viktig fråga, hur uttrycker individer sitt missnöje av ett politisk system/regim och återkallar sitt samtycke från en regering som de anser "destruktiva"?

Vi har aldrig blivit tillfrågade om vi skall ha en Riksdag med 349 maktsökande individer eller därtill en kung: som anskaffades genom att en löjtnant fick rida till Frankrike på order av då existerande adel, svenska befolkningen var knappast tillfrågad eller fick ge sin syn på detta beteende?

Vi är ca. 1 000 000 som väljer att inte rösta, detta inkluderar inte blanka röster, slutresultat kommer senare. Vi är den fjärde största gruppen av människor som tar avstånd från att lyda ett korrupt politiskt system och kräver vår rätt till självbestämmande.

När den väg som människor uttrycker brist på samtycke, är att inte rösta, även om politiska pundits kanske inte kallar det ett tillbakadragande av ett totalt samtycke, är faktumet att över en miljon röstberättigade svenskar visar sin missnöje med sin regering och politiska systemet genom att inte registrera sig för eller att rösta.

Det är en social medvetenhet som talar volymer. Att välja att inte rösta, kan för många vara en form av apati, soffliggande Kronblom effekt, men det är samtidigt ett uttryck för vad man uppfattar vad som är bäst för sig själv, samt att medmänniskor får välja vad som är bäst för dem.

Med andra ord innebär miljoner icke-väljare indirekt att röstningen är en meningslös och oväsentlig aktivitet, såvitt den gäller för dem och deras nära och kära i sina egna liv. Tillsammans kommer regeringens program och utgifts- och skattepolitiken att fortsätta oavsett hur man röstar.

För dem som tänkande individer är valet om att inte rösta en form av personlig bemyndigande och en psykologiskt liv bekräftande handling. De män och kvinnor som medvetet väljer att inte delta i politiken avslöjas lögnen bakom myten om regering med samtycke och samhällskontrakt. De har inte samtyckt till någonting. Med andra ord, deras beslut att inte rösta är en form av personlig avskildhet - den form av avskildhet som är lättast tillgänglig för en.

Det finns flera metoder som svenskar har använt för att visa sin brist på samtycke. Ett sätt var att avstå från att ge trovärdighet till en befintlig politisk ordning som genom Dacke revolten, våld är det sista man vill eller skall utöva. Men när blir det ett steg till självförsvar till förtryck och tyranni utan att bli kallad terrorist?

Ett vanligt sätt som man kan uttrycka brist på samtycke är att flytta till ett annat land. Historien lär ut att individens sista utväg mot tyranni är att fly från denna så kallade moderna adelns jurisdiktion. Judarna lämnade Egypten, Separatisterna flydde från England, Kväkarna och Amish till Nya Världen, svenskarnas utvandring tii USA, historien är fylld med exempel på människor som "röstade med fötterna."

Oavsett om de är baserade på intuition eller praktisk förståelse inser icke-väljare att de bara har en underordnad roll i den politiska strukturen. Utan pengar, position eller anslutningar, är de avskedade från att ha något meningsfullt sagt i regeringens inverkan på deras liv. Trots detta handikapp kan valet att inte rösta ha en dramatisk och positiv inverkan på samhället. Detta beror på att en regerings överlevnad är beroende av att ett tillräckligt antal människor ger det utseendet av legitimitet genom handlingskraft och framkallandet av lydnad.
Oavsett om det är en uttrycklig avsikt eller ett implicit resultat, är beslutet att inte rösta ett sätt att minska statlig legitimitet.

Varje person som vägrar att underkasta sig tyranni minskar den med 1 av 7,5 miljoner, medan dem som kompromissar och röstar, ökar det med samma. Samma effekt som har skapat nuvarande politiska system, vattendroppar på en sten. Slutligen nås en punkt där en regering inte längre har tillräcklig konsensus att agera under något begrepp som att -all makt utgår från folket- än utövandet av rå, naket våld. När legitimitets mirage är borta, måste en regering bli öppet despotisk för att förbli makten. Detta tenderar i sin tur att göra ännu fler människor i tvivel från att stödja det, och ställer sin fortsatta existens i tvivel.Kränkt elev onanerade framför rektorn: "Jag skiter i allt – jag ska knulla hela Sverige"

Publicerad 10 september 2018 kl 20.56 Fria Tider http://www.friatider.se/

En syrisk man som uppger sig vara 19 år har dömts till ungdomsvård för att ha blottat sig för och hotat rektorn på en skola i Kristianstad.

Händelsen inträffade den 13 november 2017 Österäng­gymnasiet, där den syriske mannen gick för att lära sig svenska.

Det började med att han blev kränkt när en lärare bad honom att sitta på en viss plats i klassrummet. Han sökte upp en kvinnlig rektor och började skrika okvädningsord.

När den kvinnliga rektorn vägrade ingripa mot läraren blev syriern ännu argare. Med sig hade han hela tiden en "boendeassistent" från sitt boende som inte ingrep vid något tillfälle.

När en manlig rektor dök upp slog araben med knuten näve i dörren till rektorsexpeditionen och skrek "jävla hora" och förklarade att han skulle "knulla" rektorn.

– Jävla åsna, sug min kuk, hora, jag ska knulla dig, jävla bitch, jag kan pissa på dig, jag skiter i allt, jag ska knulla hela Sverige, jag är en man, vrålade han enligt den kvinnliga rektorn.

Sedan drog han ner byxorna och drog fram sin penis inför rektorerna.
– När han drar ner kalsongerna så skriker han "sug min kuk" och gör juckande rörelser ungefär som att han runkar av sig själv, sade den kvinnliga rektorn i förhör med polisen.

Efteråt fortsatte mannen att skrika grova könsord mot rektorn medan en grupp förskolebarn gick förbi.

Syriern dömdes i juni 2017 till ungdomsvård för misshandel. Nu döms han igen av Kristianstads tingsrätt, för sexuellt ofredande och olaga hot. Eftersom han var "endast 18 år gammal" när han blottade sig bedömer domstolen att han ska dömas till fortsatt ungdomsvård.

LYSSNA, din svenska hora!

Spelets omoraliska regler om skatt och om Västlänken
 

Alla som hävdar att de älskar frihet och att tror på "Mänskliga Rättigheter’’, tillåter att myndigheter ‘’mästarna’’ har rätten till att drastiskt diktera och att begränsa vår frihet.

Om en aktivist för en kampanj för eller mot en viss politiker eller politiskt parti eller lobbying för eller mot en viss lagstiftning, förstärker de bara antagandet för en auktoritet ‘’mästare’’ som ett moraliskt imperativ tillika så en uppmaning till total lydnad.

"Aktivister spenderar stora mängder tid, pengar och ansträngningar att tigga, agera för att mästarna skall ändra sina värderingar/kommandon. Många betonar vi "arbetar inom systemet" samt förespråkar vi agerar inte "olagligt".

Detta visar att, oavsett dissenternas missnöje med de som befinner sig i makten, de tror fortfarande på myten om "auktoritet och mästare" och kommer att samarbeta med "juridisk" orättvisa utan att de någonsin kan övertyga mästarna om att ändra reglerna - för laglig rättvisa enligt naturlagar.

Medan dissenternas avsedda budskap är att de inte godkänner det som ‘’mästarna’’ gör, så är det faktiska budskapet som all politisk aktivism skickar till den politiska makten, "Vi önskar att du skulle ändra dina åsikter, men vi fortsätter att lyda om ni ändrar er eller ej. ''

Sanningen är, den som försöker uppnå frihet och rättvisa genom att begära den från mästarens makt, har misslyckats. Att be om "auktoritetens välsignelse" är att acceptera att valet är mästarnas ensamrätt, vilket innebär att dissentern redan per definition är en slav.

Den som ber om lägre "skatter" är underförstått helt överens om att det är upp till politikerna hur mycket en man får behålla av det han har arbetat ihop.

Étienne de La Boétie i "The Discourse on Voluntary Servitude".
Jag ber inte att du lägger händerna på tyrannen för att stoppa honom, men helt enkelt att du inte stöder honom längre; då kommer du att se honom, som en stor Colossus, vars piedestal har dragits bort, faller av sin egen vikt och går i bitar.
samt-
För honom var politik det stora mysterium, lydnad mot härskaren. Varför i världen håller folk med om att bli plundrade och på annat sätt förtrycktas av regeringens överherrar? Det är inte bara rädsla, för att vårt samtycke krävs. Det samtycket kan frivilligt återkallas, när som helst.

Att rösta är den våldsammaste handling som någon kan begå under sin livstid?
 

Voluntaryism är filosofin som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon skada, aldrig initiera våld, men rätten till självförsvar. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberianska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken(demokrati) att gå och rösta är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier.

Voluntaryismen är libertarianer som har organiserat sig för att främja icke-politiska strategier för att uppnå ett fritt mänskligt självbestämmande liv. Vi avvisar valpolitiken (så kallat demokratiska val), i teorin och i praktiken, som oförenlig med voluntaryismens fredliga och självbestämmande mål.

Regeringar måste upphäva sina handlingar i en aura av moralisk legitimitet för att upprätthålla sin makt, och politiska metoder stärker alltid denna legitimitet. Voluntaryrister söker istället att avskaffa staten genom utbildning och information och vi förespråkar att icke våld är lösningen, samt att det ’’tysta samtycket om vilken statsmakten i sista hand beror på avskaffas’’, samt att alla avtal är individuellt frivilliga och ’’inga tysta underförstådda avtal kan hävdas. "
Så, med tanke på att en framgångsrik stat kräver legitimitet och att ett av de enklaste sätten att uppnå legitimitet är genom omfattande valdeltagande, vad är då väljarnas ansvar för regeringens handlingar?

Fråga- varför har vi aldrig röstat om man skall ha en riksdag eller ej, med 349 parasitiska egenmäktiga sociopater att föda, om man nu tror på demokrati? 
SCB Riksdagsvalet 2014.
Giltiga röster
6231573
100,00%
BLANK
Ogiltiga röster - blanka
56287
0,89%
OG
Ogiltiga röster - övriga
2156
0,03%

VDT Valdeltagande
6290016
85,81%
Antal röstberättigade
7330432

Över 1 miljon människor avstod att rösta, däribland jag.
Dom som röstar blankt är delaktiga i att stödja det politiska våldssystemet.

Genom att rösta är det uppenbart att varje väljare godkänner det statliga systemet enligt villkoren som marknadsförs och lovas inför valet. Genom att rösta säger varje väljare det är rätt och korrekt för vissa utsedda personer som agerar i statens namn och som skapar lagar kan använda våld för att tvinga fram lydnad mot dessa lagar om de inte efterföljs.

Den typ av statligt våld som avses här är fysisk styrka, vapen med avsikt att döda eller skada, konfiskation av egendom som utövas av statens anställda eller representanter, poliser, domare, skatteverket, kronofogdar, militär, som använder denna kraft mot dem som inte följer statliga lagar och förordningar som till 70-90% initieras av administrations-anställda, tjänstemän eller särintressen genom lobbyister, men inte av de valda politiska representanterna. 

Vanligtvis är hotet om arrestering och fängelse tillräckligt för att få de flesta människor medgörliga och lydiga. Den ultimata sanktionen som staten och dess personal innehar är "döden" för dem som vägrar att samarbeta.
Vad vi faktiskt vet om polisens senaste dödsskjutning.

2018-08-06
Nätet är fullt av åsikter om vad som hände när den 20-årige utvecklingsstörda Eric sköts till döds av poliser. Allt från formuleringar om poliser i allmänhet som ”blodtörstiga mördare” till att helt försvara dödandet av Eric. Exakt vad som hände vet vi inte – men vi vet faktiskt en hel del.
Vi vet att Eric inte hotat någon verbalt eftersom det enda ord han kunde säga var ”mamma”...
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52604-vad-vi-faktiskt-vet-om-polisens-senaste-dodsskjutning/

Juridiskt sett, kan vi säga att väljarna som röstar, och andra deltagare i regeringen har hjälpt och upprätthållit samt uppmuntrar rättsväsendet med polisen, åklagare, domare, militär och fängelsepersonalen inom kriminalvården som faktiskt begår den fysiska aggression som krävs för att att medföra, att oliktänkande och dissidenter sätts i en bur oberoende av om en skada har skett eller ej.

Olika tribunaler har beslutat sedan andra världskriget att både valda politiker, tjänstemän och diktatoriska statschefer är juridiskt ansvariga för de brott som begås under deras order, men inte utförs med egna händer. Med andra ord, de som ger instruktionerna till soldater att döda oskyldiga civila är ansvariga, även om de inte personligen håller i vapnen, skjuter eller utför bombattacker. Fastän denna princip om ansvarsskyldighet aldrig har utvidgats bakåt från politiska ledare till dem som deltar i val, bör det framgå av denna analys att ansvarskedjan sträcker sig från dem som utövar det faktiska våldet, till dem som ger ordern, att våldet användas för dem som deltar i val och röstar som leder till att de politiska ledarna väljs, för att gagna egenintresset.

Se Kellogs-Briand pakten
. https://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg–Briand_Pact

Det innebär att våldet som begåtts av någon enskild individ bleknar i sitt omfång eller betydelse jämfört med det som är tillåtet att utövas av regeringen i namnet på de som röstar. Det kombinerade auktoritets-våldet hos varje identifierbar individ kan inte ens nära matcha våldet, med våldshandlingar, som regeringen utför som folkets inröstade representant.

Låt denna fråga besvaras genom att anta att man inte är en seriemördare eller bedriver någon form av kriminell verksamhet. Med andra ord, låt oss anta att de flesta som röstar i valet lever fridfulla, oskyldiga liv. Blir det då att rösta, är den mest våldsamma handling, som du kommer att begå under din livstid?

Baserat på argumentet i denna artikel måste svaret vara "ja". Varje person, genom att rösta, sanktionerar våldet som används av statens representanter. Länken i ansvarskedjan för det våldet omger varje väljare när hon/han lägger röstsedeln i lådan.

Valdeltagande och att rösta är en handling av presumtivt våld, eftersom varje väljare antar rätten att utse en politisk förmyndare över andra människor, märk väl andra människors liv. Ingen enskild väljare eller till och med majoriteten av väljarna har sådan rättighet. 

Om de hävdar att de har en sådan rättighet, låt dem tydligt förklara var den rätten kommer från och hur väljaren kan delegera, ge bort en rättighet, som dom själva inte har.

Exempel…
’’Kan du ta din grannes pengar, egendom utan deras tillstånd?’’ 
’’Om du svarar nej, jag kan inte ta min grannes pengar utan deras tillstånd.’’
’’Kan du ge bort, delegera den rättigheten du inte har, till din bästa vän att ta grannes pengar .’’
’’Naturligtvis inte.’’
’’Kan du delegera, rättigheten du inte har till alla 100 medlemmarna i din föreningen för att ta din grannes pengar.’’
’’Nej.’’
När du röstar och lägger en röstsedel i lådan och du ’’ger då bort’’ delegerar rättigheten som du inte har eller var född med, till en politiker som var född med exakt samma rättigheter som du har, han kan i sin tur inte delegera en rättighet som han inte har. Men...
...politiker bryr sig ej om detta, hon/han har sanktionerats av kollektivets väljare och med hjälp av sitt politiska parti skapar dom Skatteverket, Kronofogden, Polis, Åklagare och Domstol och din grannes pengar tas från grannen under utpressning, tvång, hot och våld, till att gynna kollektivets politiker och offentligt anställda inom myndigheter som använder dessa pengar för sina egna politiska syften, trots att dom inte var födda med att delegera rättigheter dom inte har, samma som du och jag.

Nu vilken koppling, finns det mellan att rösta och de som agerar våldsamt, i statens namn? 
Varför vill staten ha ett stort antal människor att delta i valen?
Det finns två främsta orsaker till detta. För det första kan de som agerar i statens namn använda det faktum att många människor röstar som bevis för att de agerar i namnet av "folket", ''All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare''... 

Högt valdeltagande vid röstning citeras som bevis för tyst "samtycke". 
Statligt anställda, såsom tjänstemän, lagstiftare, politiker. polis, advokater, åklagare, domare, skatteverket och kronofogde samt resterande av hundratals av myndigheter, nämnder och verk mm. dom behöver en aura av legitimitet om deras handlingar ska ses som rätt av en stor majoritet av befolkningen.

För det andra har regeringar - särskilt demokratiska regeringar, upptäckt att eftersom andelen medborgare som håller regeringen vid makten genom olika typer av valfläsk, som ökar framför allt vid valtid, desto mindre öppet våld behöver regeringen för att påverka och hålla makten över befolkningen, som vi ser traditionellt i Sverige, samtidigt som dissidenter som anser regeringen är olaglig, icke etiskt eller representativ hålls under kontroll med alla tillgängliga medel allt från flummighetsbegreppet ’’hets mot folkgrupp’’ samt censur av yttrande och tryckfriheten.

Med andra ord, ju mer legitimitet som en regering når genom majoritetsstöd desto mindre behöver den utöva direkt våld mot meningsmotståndare som utgör minoriteterna, alltså 51% dikterar livsvillkoren för 49%. 

En regering utan valfläsk måste ständigt tillgripa restriktioner och våld för att uppnå sina ändamål, det skulle snart ses för exakt vad det är, ett kriminellt gäng, en mob och det exponeras dag för dag i Sverige.

Ovanstående aktiviteter är inte gjorda för ett fritt Sverige och bejakande av frihet.
Politiker representerar inte väljarna, utan ett Vinstdrivande Kommersiella Bolag som är bl.a. registrerat på SEC i New York under Kingdom of Sweden, när ni har röstat så är det för att Statsministern som är CEO för Bolaget Konungariket Sverige och är dess representant, samt agerar som säljare för Scania/Volkswagen i Saudi Arabien.

https://www.youtube.com/watch?v=oXSBJzc10PQ
http://www.ingenstat.se

Vi kan likna Konungariket Sverige som när du tillhör en förening och ni röstar fram en ny styrelse, styrelsen representerar föreningen, inte dig som enskild medlem.
När du röstar på en politiker, så företräder politikern och dess tjänstemän det registrerade vinstdrivande kommersiella bolaget, inte dig som enskild väljare. Bolaget Konungariket Sverige är ett modersbolag och samtliga kommuner, landsting som dotterbolag samt myndigheter, verk, nämnder mm. dom är registrerade vinstdrivande bolag för att dra in pengar till moderbolaget genom diverse aktiviteter.
Grundlagsändringen 1974 genomfördes samt beslutet om bolagiseringen av Konungariket Sverige,och ansvarsbefrielse för ämbetsmän.

Senare grundlagsförändringar som riksdagen antog 1994 och 2002 när folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap blev aktuellt, hösten1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket enligt grundlagen är förbjudet. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994, detta cementerade att Konungariket Sverige är verkligen ett kommersiellt vinstdrivande bolag, och din röst är inte vad du tror eller fått lära dig, sedan skolåldern, detta landsförräderi för er som tror på demokrati, utfördes av Ingvar Carlsson och Lena Hjelm -Wallin politikers egenmäktigt agerande utan stöd i lag, samt ansvariga för Barcelona avtalet.


https://corneliadahlberg.wordpress.com/…/mer-om-barcelonav…/
https://rosatraktor.com/…/barcelona-avtalet-1995-kalergi-p…/

Voluntaryism vill ändra detta våldsbeteende, voluntaryismens filosofi som bygger på principen om icke-våld att inte göra någon eller något skada. Alla relationer människor emellan måste vara frivilliga. Skillnaden mellan Voluntaryism och andra liberitanska filosofier ligger i att voluntaryismen identifierar Väljarpolitiken (demokrati) att gå och rösta, är en form av aggression och förespråkar istället användningen av icke-politiska strategier, som ovanstående exempel. 
www.ingenstat.se

 

Från DN 11/8/2018
I den första domen i sitt slag åker Monsanto på ett miljardbakslag om den kontroversiella kemikalien glyfosat. Den tyskägda jordbruksjätten ska betala 289 miljoner dollar (över 2,6 miljarder kronor) till en döende man.

I sitt jobb som skolvaktmästare gick Dewayne Johnson runt och sprutade Ranger Pro, ett medel jämförbart med det mer kända Roundup, mot ogräs mer än varannan vecka i snitt. Nu är han döende i blodcancer, och hävdar att Monsanto inte varnat tillräckligt för riskerna med det glyfosathaltiga medlet.Och juryn i Superior Court of California håller med. Monsanto döms att betala sammanlagt 289 miljoner dollar, rapporterar nyhetsbyråer från San Francisco.

Glyfosat är ett effektivt men omstritt medel, och Johnsons fall är det första av ungefär 5.000 liknande i USA. Monsanto svarar att man ska överklaga domen.
Expertisen är oenig om hur farligt medlet är. Världshälsoorganisationens cancerenhet larc har beskrivit glyfosat som ”troligen cancerframkallande hos människor”. Men miljö- och hälsomyndigheter i både EU och USA har kommit fram till att sambandet inte är bevisat.

Samtidigt anklagas myndigheterna för att ta för mycket politisk och ekonomisk hänsyn. EU var på vippen att förbjuda glyfosat förra året, men när Tyskland svängde över till ja-sidan fick kemikalien tillstånd för fem år till.
Monsanto håller på att byta namn efter att ha blivit uppköpt av tyska kemibjässen Bayer.

 

Timbro, som våren 2013 med Oscar Hjertqvist, i en omfattande studie, Det politiska bidragsberoendet.
Redovisningen byggde på 2010 års siffror.
Från staten utgår i dag två sorter av understöd till de politiska partierna ett per riksdagsplats 330 000 sedan kanslistöd 5,8 miljoner per partigrupp.
Enligt Timbros räkneoperation summerar det offentliga partistödet till drygt 1,2 miljarder kronor per år.
För en normal, fyraårig mandatperiod innebär det således att partierna har närmare 5 miljarder kronor att röra sig med.
För hur, i hela fridens namn, bär man sig åt för att bränna 5 miljarder kronor per mandatperiod?
Detta är alltså 2010 siffror, vad som är säkert med löneförhöjningar, kostnader så 2018 är det inte mindre, snarare mer än 5 miljarder till politisk föreningsstöd?

Källa, Den Härskande klassen av Bengt Ericson             www.ingenstat.se

VARFÖR JAG VÄGRAR ATT
RÖSTA ELLER ''BETALA'' SKATT

 

Jag är en av de tusental svenskar som inte lämnar in en deklaration eller frivilligt betalar skatter. Skälen till att inte lämna in deklaration eller frivilligt betala skatt, samt att inte rösta, är snarliknande.

Liknelsen i att både skatter och rösta är aktiviteter som kräver engagemang hos den tvångs institution som kallas regeringen/riksdag. Allt detta är baserat på inplicit/underförstått avtal?

Vi har aldrig fått rösta om vi vill ha en riksdag. Riksdagen har varit påtvingat sedan barnsben med attityden, så är det och så skall det vara? Inget ifrågasättande om det är rätt eller fel att 349 maktkrävande och maktutövande individer skall bestämma över den individuella människans levnadsvillkor och stipulera vilka dessa villkor skall vara som exempel med tvångsvaccination eller Västlänken i Göteborg.

Regeringen utövar ett monopol på rättslig kontroll över ett visst geografiskt område, utan empiriska fakta eller bevis till dess etiska grund. Detta omfattar tvångsmonopolisering av de tjänster som vi får som Systembolaget eller obligtoriska Statliga skolor etc.

För att finansiera dessa tjänster pålägger regeringen ensidigt en obligatorisk avgift på oss. Dessa "skatter" är inte baserade på hur mycket service regeringen ger oss, inte heller på vår begäran om dem. Regeringen ger oss inte möjlighet att vara utan en viss tjänst, eller handla annorstädes, eller förhandla om priset.

Det bryr sig inte om vi ville ha tjänsten eller ej. Inte om man använder allt som erbjuds eller helt enkelt vägrar tjänsten eller produkten helt och hållet. Regeringen deklarerar det är ett brott om vi vägrar att betala hela eller "vår andel". Du betalar alltså inte, det tas från dig.

Huvudskälet, varför jag vägrar att betala skatt är att jag inte vill ge min sanktion till riksdagen/regeringen. Jag, samtycker inte till våra särskilda regeringar som godtyckligt stiftar vad dom kallar ‘’lagar’’ vilket är förordningar eller regler, genom administrativa myndigheter som är vinstdrivande kommersiella bolag, som stöder och ger makt till deras tjänstemän och politikers positioner, där dom sedan egenmäktigt sätter sina egna löner och pensionsrättigheter, samt gömmer sig bakom ansvarsbefrielse medan resten av oss är tvingade att acceptera tvångsinstitutioner eller förlora allt. Dom investerar inget och riskerar inget.

Jag protesterar i princip på all tvångsuppbörd av skatter, eftersom skatter är en eufemism för att stjäla. (Genom att stjäla, menar jag att ta andras egendom utan deras frivilliga samtycke.) Stöld eller tvång är inte en aktivitet som leder till social harmoni eller en välfärdsstat. Stöld är anti-liv. Det är inte en aktivitet som kan universaliseras. Med andra ord protesterar jag mot de medel som används av regeringen, oavsett hur effektivt pengarna spenderas eller vad det spenderas på. Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen.

På samma sätt vägrar jag att delta i valprocessen (jag vägrar helt enkelt att att rösta) Jag vill inte ha sagt om mig att jag på något sätt samarbetade med någon typ av regeringen. När jag spelar ett spel, som backgammon, accepterar jag att följa reglerna och accepterar resultatet. Jag vägrar helt enkelt att spela röstdeltagare eller att vara en medborgare, och med gott samvete kan jag säga att jag inte är bunden av resultatet.

Dessutom finns det många förkastliga aktiviteter som tas av regeringen (du väljer ditt eget exempel som du är medveten om) som jag inte vill stödja. Regeringar behöver legitimitet, och ett av de viktigaste sätten att skapa legitimitet är att hävda att väljarna stödjer regeringen, även om i migrationsfrågor, sämre sjukvård, dåliga pensioner inte stöds av dessa påtvingade aktiviteter eller kan ge legitimitet.

Med andra ord, i att vägra att "registrera" för att betala skatt eller rösta går jag tillbaka till "de gamla traditionella normerna för, etik, naturrätt" och sunt förnuft. Jag vägrar att agera på ett sätt som producerar eller bidrar till ondskan i en Stat.
Vad händer vid ett så kallat val? Du öppnar ditt röstkort tar med detta till val med ID. Valnämnd bokför att Du har röstat.
Valsedel, partipolitiskt namn överst som INTE är rättssäkert registrerat med organisationsnummer och säte samt styrelsemedlemmar. Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter transfereras till en lista med *folkvalda* representanter som är utan personligt ansvar och bildar ett laglöst kollektiv inom ett laglös korrupt partinamn.

Du väljer inte en representant i sann (rättssäker) juridisk mening som vi fick lära oss redan i skolan, utan ger bort din makt till ett laglöst kollektiv sedan rättfärdigar du, ett politiskt styrelsesystem med politiker, tjänstemän, myndigheter, verk och nämnder som använder som ursäkt och förklaring vi måste lägga beslag på din arbetskraft 4 dagar i veckan, du får behålla 1 dag i veckan lön till dig själv.

Vi kallar dom 4 dagarna skatt, nu eftersom skatt tas under tvång, utpressning, hot och i slutändan våld så finns det ingen svensk som någonsin har betalt skatt under ett frivilligt avtal.

Om du eller någon kan bevisa att svenska individer är under avtal/kontrakt att förse den rådande eliten med skatter, så vänligen presentera ett avtal/kontrakt som är juridiskt bindande med utpressning, tvång, hot och våld som juridisk avtalsgrund?

Aktiebolaget KONUNGARIKET SVERIGE med dess RIKSDAG samt REGERING och dess tjänstemän har inga etiska grunder att tala om för dig när, var och hur, vad du får göra med din kropp eller vad du läser och vad uttrycker, särskilt när det politiska styret inte är ett rättssäkert subjekt, utan ett laglöst kollektiv.


 

Kjell Holmsten fråga-
Men hur gör man för att vägra betala skatt? På min fattiga pension dras det skatt fast jag inte nyttjar någon statlig myndighet förutom transportstyrelse och vägverkets service. Sjukvård, Polis, Försvar, Skola. Sjukvård har jag ingen nytta av eftersom jag botar mina krämpor själv. Och om jag mot förmodan behöver opereras kan jag väl betala för den vård jag får genom att jag under ett 40 årigt arbetsliv betalt skatt på ett antal miljoner kronor utan att nyttjat polis eller försvar m fl myndigheter som en människa som jag aldrig kommer i kontakt med varken nu eller tidigare. Röstat har jag inte heller gjort förutom 1973 och vid kärnkraftsomröstningen. Känner mig blåst efter mina 66 år som Svensk.

Svar till Kjell Holmsten, 
Vi båda är blåsta, jag är 73, med mina företag från år 2000 till 2016 genererade jag ca 125 miljoner i skatter över dessa 16 år.
Som alla småföretagare, betalades anställda först, jag fick investera i att köpa maskiner, utrustning, arbetskläder till anställda, verktyg, servicebilar, försäkring allt material som behövdes för drivandet av företaget både verkstads och kontorsmässigt. Jag betalade mig själv alltid sist, skatter, arbetsgivaravgifter och moms skatter hade prioritet, detta för att ha ett gående företag. 2016 gick jag till Tingsrätten i Göteborg och begärde företaget i konkurs, jag hade fått nog av att vara en skatteslav.

Resultatet av detta är att jag har en så kallad pension av 4112:-kr i månaden jag har rätt till bostadstillägg 5560:-kr och äldreförsörjningsstöd 741:-kr Totalt 10 413:- kr per månad brutto. Jag har nu ett deltidsarbete och får ca 2400:-kr i månaden, och så tas skatt från detta, inte frivilligt. Så numera är jag i beroendeställning av politiker och myndigheter egenmäktiga beslut. Ekonomiskt, materiellt förlorade jag allt på konkursen, men min hälsa och tänkande är klarare än när jag arbetade 16 timmar 7 dagar i veckan för Svenska statens politikers system.. 

Naturligtvis var jag dum att följa dessa lagar och regelverk, men jag satte mig själv i denna situation och konsekvensen lever jag med, samt tar ansvar för det.

Ljusglimten är att jag kommer att spendera resten av mitt liv att arbeta för Voluntaryismens värdegrund, samt varna andra att inte starta företag under statens, politikers, myndigheters, tjänstemäns administrativa bolags villkor, utan att arbeta vid sidan om, i vad dessa politiker och myndigheter kallar svart, vilket är det enda vita samt etiskt, moraliskt det enda som uppfyller självbestämmande och självägande av, samt bejakar och skyddar människors rätt till sitt liv. 

Vi båda är i samma etiska dilemma, idag lever du och jag på arbetare som tvingas att acceptera att skatt tas från deras produktiva arbeten. Det fanns inte ett separat sparkonto med namnet Björn Hansson eller Kjell Holmsten som vi sedan skulle få vad vi tvingades i att bidra med genom abetsgivaravgifter (skatt), alltså inget val. 

Jag har samvetskval att dagens generation är tvingade under utpressning, hot och i slutändan våld, att om skatten inte accepteras att den tas från dom, för att försörja oss pensionärer, att skatteverket, kronofogden, domstol och polis används i slutändan som påtryckningsmedel.

Jag säger detta med ett proviso, till dom som röstar och stödjer nuvarande så kallade ‘’demokratiska’’ politiska system får själva ta konsekvensen av sina beslut och betala pensionen till oss. Dom får gärna betala 40 miljoner kronor i pension till Göran Persson och fru och resten av kreti och pleti, som politiker och offentligt anställda myndighetsutövare eller vakna upp från att vara en del av Fredrik Reinfeldts bok ‘’Det Sovande Folket.’’

Till er som inte röstar skattestrejka där ni kan, låt mig och Kjell samt alla andra pensionärer stå för vad vi gjorde och numera ta självansvar för besluten i det förflutna. Ingen av oss är ett oskyldigt offer.

Kjell, tummen upp för dina värderingar och livsstil, själv avstår jag att använda myndigheter inkl. polis, våra begränsningar med monopol eller oligark systemet gör att vi inte har många val t.ex. vägar, systembolaget mm.
Välj alltid tid och plats, men samarbeta inte myndighetsutövare. 
Jag har aldrig röstat, jag är mästaren av mitt liv, även om det inte ser så ut efter dumma beslut ibland.

EN BRA VARNING NÄR KONTANTER FÖRSVINNER!

Ett litet klipp från filmen How it Ends, visar på ett utmärkt sätt när nätet är nere, inga mobiltelefoner eller kommunikations möjligheter. Vad gör du när du bara använder kort, cryptovaluta eller har en inplanterad chip i din hand för att betala eller bekräfta transaktioner när kommunikationer inte existerar?
Att vi behöver kontanter i någon form, guld, silver även en kombination som måste skyddas och bankernas fiatvaluta måste ersättas med realvärde kommer att vara en självklarhet, inklusive byteshandel. Se filmklippet, som ger en varning om militärens närvaro och godtycklighet i befolkningskontroll.

DEN BÄSTA SAMMANFATTNINGEN AV SVENSK POLITISKT BEDRÄGERI.

REPRESENTATION

HALM MAN - STRAMINEUS HOMO – STRAWMAN


STRAMINEUS HOMO - L. Latin. En man av halm, en sak utan substans , ställs fram som borgen eller borgen . (Blacks Law Dictionary - 1: a upplagan).

Som en sådan figur som en människa är en halm man - en sak utan substans. Precis som alla andra juridiska personer. En man av halm existerar inte i verkligheten (det är av form) och som sådan måste vara representerad i den juridiska världen för att utses, av en människa av kött och blod av substans.

Det rättsliga systemet i sig är av "form", "det som är legalt, juridiskt är av form, det som är lagligt är av substans ..." . Så det måste också vara representerat. Se ut efter de i uni- form .

Webster 1913
Rep`re * skickade"  
1.   Att presentera igen eller på nytt; att presentera med hjälp av något som står i stället för; att uppvisa motstycket eller bilden av;
3.   Att skildra genom efterlikning eller handling av något slag; att agera del eller karaktär av; att persona   som till   representera   Liten by.
4.   Att stå i stället för; att tillhandahålla platsen, utföra sina uppgifter, utöva sina rättigheter eller få andel av att tala och agera med auktoritet för att agera del av (en annan);   som, en
5.   Att uppvisa till ett annat sinne i språk; att visa; att ge sina egna intryck och dom av att ta med sig för sinnet; att framlägga; ibland, för att redogöra för; att beskriva.
7.   Att ge en känsla av sinnet eller sensorn; att orsaka att vara känd, kände eller begåvad att presentera.
8.   (Metaph.)   Att bilda eller bilda igen i medvetandet, som ett objekt av kognition eller gripande (något som ursprungligen hölls vid direkt presentation).


... Denna representativa fakultet är inbillning eller fantasi. (Herr W. Hamilton).

Representera.
Att ange som ett faktum. Att agera för. Att stå i stället för. (Från Ballentins juridiska ordbok 3: e utgåvan).
Du kan "agera för" en juridisk person eller "stå i stället för" en juridisk person. Således kan du agera eller stå i stället för en människa.


Finns det några enheter "representerade" i bibeln?

"REPRESENTER" i Bibeln
... Inga direkta matchningar för ditt sökord finns i King James Bible
.
"REPRESENTERAD" i Bibeln
... Inga direkta matchningar för ditt sökord finns i King James Bible.

Även Satan presenterade sig ...
Job 2: 1 Återigen fanns en dag när Guds barn kom för att presentera sig inför HERREN, och Satan kom också bland dem för att presentera sig inför HERREN.

Varje dag går män till domstolen och representerar deras statliga legala fiktioner (personer) eller har advokater representerar dem. De är då ansvariga för domen som lagts på lagstadgarna ... allt efter samtycke. Genom att spela med i personens och i människans spel i tidsmässig lag blir man garant för den juridiska personen.

Att skriva under är att markera. Att ratificera för hand eller försegla djurets märke - den fulla namnet falska bilden av mannen. Därmed representerar och accepterar ansvaret för den juridiska personen. Ovanför namnteckning skriv och använd alltid Without Prejudice.

Att skriva under.
Att markera. Att ratificera genom skrift eller sigill. Att betrakta att beteckna att representera typiskt.(Samuel Johnsons ordbok 1755).

Ordspråksboken 11:15 En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg.
Uppenbarelseboken 18: 4 Sedan hörde jag en annan röst, som ropade från himlen: Gå bort från henne, mitt folk, synda inte tillsammans med henne, för då kommer ni också att straffas tillsammans med henne. 

Björn Olanders
den 31 mars kl. 12:47 · 
Multi-Kulti-effekten sprider sig till de rödgröna storstäderna? Statsbidrag om 10,3 miljarder kr betalades ut för att täcka förlusterna i Göteborg, Malmö & Uppsala 2017 - trots högkonjunktur !!

SOM FÖRETAGARE HAR JAG VARIT EN SAMMARBETANDE TJUV.


När jag blickar tillbaka på mitt företagsliv över 50 år. Jag kan bara komma till en slutledningen att varje företag med anställda jag har haft, och där det har varit ett tvång att inkassera inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms från anställda och kunder samt givit det till män och kvinnor som säger sig representera staten genom skatteverket, kronofogden, polisen, åklagare och domstol.

Jag var statens lejda agent/inkasserare i att utföra insamlingen av pengar för att hålla systemet och statens män och kvinnor vid liv. Det enda skälet till att vara en agent, var rädsla. Om du inte inkasserar pengar för statens representanter, så ser statens representanter till att man förlorar företaget, du förlorar allt.

Det finns två sidor till detta mynt.

1- Det börjar med att man säger du måste registrera företaget, då följer det att du måste följa dess regler. Vilket bl.a. medför skatter och lojalitet, solidaritet skall utövas och inkasseras.
Detta är ett tvång och obligatoriskt,
(läs Är du en medborgare).

2- Det andra är att man gör vad mänskligheten har gjort i årtusenden. Det är att man måste vara produktiv, samt skapar vad man behöver för sig själv och nära för att överleva, utan att skada sin medmänniska.
Du registrerar inget företag och får då etiketten ’’svart arbete’’ för att skapa vad du behöver för att överleva. Om du svartarbetar så betalar du inte skatter, lojalitet, solidaritet som skall utövas och inkasseras till registratorn(staten), men dom har hittat på andra regler (lagar) för detta.

Om du fångas i deras nät, du blir skyldig till allt vad dom anser sig har förlorat på ditt svartarbete, dom bestämmer storleken på denna förlust, oberoende om du tycker det är rätt eller fel. I båda fallen leder det till tvång och det blir obligatoriskt att du förlorar företaget och dina investeringar.

I paragraf 1- så är det ett tvång att betala/ge pengar till en tredje part (staten), under att man maskerar det som en registrering av kontrakt och ett avtals förhållande har skapats och existerar.
Det finns ett stort juridiskt fel såväl som en mängd etiska fel under dessa förhållanden.

Juridiska felet är- det finns inga kontrakt/avtal som kan skrivas under tvång i Sverige eller någonstans i världen och sedan drivas in under lag i en rättsstat.

Därför motsägelsen i -1 tvång- och -2 frivillgt val, men som slutar i statens tvång.
Du har inte tillstånd att vara produktiv för din överlevnad och välja fritt- bara en väg, statens väg genom tvång.


Du som företagare har varit en lejd agent för brottslighet när du tar pengar från anställda och kunder och anser dig själv under kontrakt/avtal till staten för att utföra insamlingen av pengar, för att hålla ett självbevisat brottsligt system vid liv.
Registrerar du, etiskt gör du fel - registrerar du inte, etiskt gör du rätt, men du förlorar i båda fallen.

Varför rösta på ett politiskt system som gör dig till förlorare?


Se videon- Skattens 10 budord.

Du behöver inte tro på dessa- men var är 100% garantin att tro på motsatsen?

Pro-Vaxers, Debunk THIS! - Vaccination Truth w/ Dr. Suzanne Humphries

VACCINATIONS PUMPARNA!

Alla ni som propagerar vaccinationens fördelar, vem av er är beredd att ta ansvar för komplikationer som tydligen händer.

Försök att hitta en sjuksyster, doktor eller någon från läkemedelsindustrin som är villiga att skriva på ett ekonomiskt kompensationsavtal om något går fel.

Om svaret är nej till att skriva på, ett ansvars och ekonomiskt kompensationsavtal, vilken trovärdighet har ni och läkare samt läkemedelsindustrin?

Om ett vaccin inte kan garanteras 100% säkert, hur kan ni pumpa kemikalier i era barn? Indoktrineringen i Sverige har fått vårt land med alla dess problem, exakt vart den ledande eliten vill ha oss.

Allt som krävs är att erbjuda följande, här är mitt avtal skriv på och ni får vaccinera, ni tar fullt ansvar mot ekonomisk kompensation för problem som kan uppstå.

Du som är för vaccination, vilka produkter köper du till ditt hem, utan en garanti att det skall fungera 100%, samt inte åsamka skada?

http://www.lege.net/
Legenet Holistic-Detective-Agency
Den 18 Mar. kl 12:58


Den 88-årige professor emeritus i Internationell rätt och FN:s f.d. High Commissioner for Human Rights, Richard Falk nämnde i Lund i fredags i sin tredje föreläsning på 2 dagar också ingen-stat-lösningen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Falk

Tack till Leif för denna info, jag var inte medveten om den. Känns skönt att man är på rätt väg. Men, jag står på alla stora tänkares axlar, inklusive dina. /bj

Nu har politikerna tre gånger så hög lön som arbetarklassen

Publicerat 2015-10-15

https://aktuelltfokus.se/politikereliten-hojer-sina-loner-loneklyftan-mellan-politiker-och-arbetare-fortsatter-oka/

POLITIKERELITEN-

Politikerna i riksdagen har röstat igenom sin egna lönehöjning på 1400 kr. Det är en löneökning på 2,3 % som leder till en lön på 62400kr. Riksdagens arvodesnämnd motiverar höjningen med att den ligger på samma nivå procentuellt som andra löneökningar runtom i landet.

Genomsnittliga lönen för arbetare ligger mellan 22000-26000 kronor och för tjänstemän mellan 35000-37000 kr i månaden. Kvinnodominerade yrken släpar efter och har ett genomsnitt på 19815 kr i månaden. Tre gånger mindre än vad riksdagspolitiker tjänar. 1999 var en riksdagsledamots arvode 31 300kr. Det är en löneökning som nästan dubblat lönen på 16 år dvs nästan 100%.

Jämförs det med andra yrken ser det annorlunda ut. En metallarbetare har idag en genomsnittslön på 22 894kr. För 16 år sedan var genomsnittslönen ungefär 16 200kr. Löneökningen de senaste 16 åren för en metallarbetare är ungefär 40%. Metallarbetarens löneutvecklingen ligger på samma nivå som andra yrken som definieras som arbetaryrken.

Löneskillnaderna mellan arbetare och politiker har rusat iväg
1999 tjänade riksdagspolitikern enbart lite mer än dubbelt vad en arbetare gjorde. 2015 har politikerarvodet blivit nästan tre gånger högre än en arbetarlön. Samtidigt har riksdagspolitikerna inför flera förmåner som t.ex. avgångsvederlag som gäller fram tills pensionen. Dagens avgångsvederlag ligger på (insätt summa). Arbetslösa arbetare får nöja sig med a-kassans maxtak 25.025 kr/mån.
 
Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

VARFÖR SOKRATES HATADE DEMOKRATI!

"Så vad är din plan?"

Jag finner detta en intressant artikel och syn på hur förändring kommer att ske. Blickar vi tillbaka 20 år och uppvaknandet i gemene man och kvinna till demokratins omoraliska etik gör det är svårt för mig att inte hålla med Larken Rose.
Björn Hansson

 

Översättning  excerpt från Larken Rose,artikel på  engelska
När jag påpekar omoralitet, illegitimitet, eller bara den praktiska meningslösheten, i ett antal politiska försök att göra sig av med den härskande klassen, oavsett  genom en demonstration, kampanjer, framställningar, protester, röstning, bojkotter, eller till och med våldsam revolution, människor kommer alltid klaga på mig och säger: ”Ja vad är din plan?!?” eller de säger att jag ”erbjuder inga lösningar.”

När folk säger sådana saker, det är nästan alltid resultatet av kvarvarande ”statist tänk”
(etatist tänk) fortfarande rasslande runt i deras hjärnor. De är så vana vid att höra politiker spruta sina centraliserade mästerplaner, så de tror att en lösning måste se ut så. Men i fallet med den auktoritära maktfullkomligheten, kommer det att se ut som raka motsatsen till de centraliserade mästerplaner.
 .
När statism faller, kommer det inte vara resultatet av någon organiserad strävan av någon organisation eller ”rörelse”, och det kommer inte att vara resultatet av ett val eller någon revolution. Det kommer i slutändan, vara resultatet av en hel del människor helt enkelt inte lyder staten, förmodligen i ett helt oorganiserat och oplanerat sätt.

Förändringen kan vara tyst och lugn eller hög och våldsam, på andra platser (som när de som nu har makten blir våldsamma mot dem som inte vill bli dominerade), men i slutändan kommer statismen falla när-och endast när- tillräckligt många människor slutar att känna en skyldighet att lyda diktatet av någon politisk ”auktoritet.” det är därför min enda ”plan” -och i det långa loppet,-den enda ”plan” som faktiskt kommer att få fler och fler människor att fly sina statist / auktoritära indoktrinering.

Med andra ord, att ändra människors tänkande är det enda som verkligen betyder något. När vissa människor, vanligen frustrerad, arga, otåliga förklarar att de vill göra mer än ”bara prata” Det beror på att de inte riktigt förstår situationen. Att få slut på statism beror helt och hållet på att ändra tänkandet på tillräckligt många människor, så att auktoritetens maktfullkomlighet blir ogenomförbar, att ändra en individens tänkande, sker mestadels i själva verket, nästan uteslutande-genom att prata
... mer på engelska

SVÄLT UT POLITIKERNA- VAPEN ELLER SHUNNING?
 

Du som tror på demokrati, när hade du rätten att säg nej till om du ville ha Demokrati, Riksdag, Regering eller Konung? Mig veterligen har vi aldrig haft valet att säga
‘Nej tack’.

Tror du att det är etiskt rätt att en grupp människor på 50,1 %  skall bestämma livsvillkoren för 49,9% i gruppens namn, i så fall varför  gör du det?

När du försvarar demokrati, som är grunden till mycket av problemen vi har idag och vad vi har haft i det förflutna. Om du började att rösta på 50, 60, 70, 80-talet och blickar tillbaka men kan nu bara säga till dig själv, hur kunde jag upprepa samma misstag gång på gång, på gång, och förvänta mig en förändring?

Om du inte föddes med rättigheten att ta din grannes pengar, hur kan du då ge bort den rättigheten du inte har, till en politiker genom att rösta gång på gång, så politikern kan och skall göra vad du inte får göra.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”  Albert Einstein

Jag som individ och människa har nu två val att försvara mina rättigheter och frihet - ett, självförsvarsvåld med vapen- två, med shunning (undvikande, porta) inte samarbeta med dessa politiker och dess anhängare.

Mitt val är två’an Shunning. Det spelar ingen roll vem man röstar på, det är omöjligt att det blir en förändring- oberoende om det är S, M, L, KD, SD, MP,  mm.

Politikerna lever lögnen -genom auktoritet, som du inte kan ge dom, en rättighet dom inte har eller var födda med, allt det är, är en bluff ett  bondfångeri.

Ditt val är enkelt, om det är som mitt.  Politiker skall svältas ut- sluta föda monstret med pengar genom skatter, böter, licenser, ansökningsavgifter, trängselskatt, moms, passavgifter, körkortsavgifter, tillståndsavgifter, deklarera inte, ge dom ingen information om dig mm. Vi alla har olika förutsättningar du får använda vad som passar dig och dina omständigheter.
Så valet är självförsvarsvåld med vapen -eller- fredligt svälta ut politiker och dess parasitiska tvångs stats funktion. Vakna och Rösta inte stäng av Penninga maskinen och starta svälten.

När politiker är på tv eller radio stäng av, strejka, porta alla debattprogram, köp inga tidningar med politikers reportage, ignorera facebook och youtube intervjuver, totalt blockera deras PR maskin i alla mediafunktioner, gör dom impotenta, inklusive deras bidragsberoende aktivister.

En sak är säkert, vi alla kan avstå från att rösta. Var och en av oss som röstar är delaktiga i ansvaret när politiker leder oss in i krig, ekonomiska och strukturella problem skapade genom politik, när vi tar bort en politikers mandat, gör vi en förbättring till individuell frihet och rättvisa med ansvar, vad skall staten och dess politIker göra utan ditt mandat? Grunden till mitt val är gör ingen skada, men ta ingen skit.

I den mån jag kan, kommer jag inte att bidra med skatt, inte rösta eller betala böter. Har jag åsamkat skada, den betalning skall gå till den skadade parten, inte, till politiker eller en  fiktion som staten. Om det finns ett vägande skäl till att inte ge politiker och staten pengar så är det dess brutna löfte med Kellogs-Briand pakten ett givet problem, att alla krig är ett brott mot människan och Sverige bryter denna pakt.

  If voting changed anything, they'd make it illegal. Emma Goldman

 

Gruppvåldtäkt är inte ett Brott...

 http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#moreFred o.Frihet   

….det är praktisk tillämpning av den Demokratiska Principen.
 
Sådär. Jag hoppas den rubriken fick din uppmärksamhet.

Eftersom det är valår, tänkte jag att jag borde säga lite om demokrati som jag inte sagt hitintills här i bloggen. De få som läser  vad jag skriver borde ha en klar bild av min syn på politiker och demokrati som det tillämpas i dagens system. Eftersom ordet ”politiker” ofta förekommer i samma mening som orden; förrädare, kriminella och ryggradslös. 

Man säger ibland att ”Demokrati” är tre vargar och två får som röstar om vad de skall äta. Det är ett system som om man hårdrar det gör alla brott OK om bara merparten av de inblandade var för att det begicks. Så gruppvåldtäkt är inte ett brott – för majoriteten av deltagarna var för att det gjordes. Kvinnan var bara i minoritet, och måste därför foga sig för majoritetens vilja.

Alla kan se att detta är vansinne, och de flesta skulle hålla med om att förgripa sig på någon är ett brott oavsett hur många som är inblandade och vad de tycker.

Men alla kan inte se att om ett folk eller en del av ett folk röstar på vem som skall leda dem de kommande åren, att om dessa ledare som på så sätt utses, förgriper sig på folket eller delar av folket, att detta likaledes är brottshandlingar. Det spelar ingen roll tydligen om dessa potentiella ledare ljög om allt de skulle göra när de fick makten, eller agerade som agenter för främmande fientliga intressen och avsikten hela tiden var att bedra, bestjäla, förslava eller till och med skada eller döda dem som röstade. mer...

 
Läs Kent Bengtssons utmärkta blogg 
Fred o.Frihet   http://fredofrihet.blogspot.se/2018/03/gruppvaldtakt-ar-inte-ett-brott.html#more

BASIC INCOME BALONEY -
INKOMST IDIOTI!

BALL OF CONFUSION - TEMPTATION.

Inspelad nästan 50 år tillbaka, högaktuell idag...

Här är riksdagsledamöternas förmåner – från gratis bostad till guldkort på SJ
Johan Wikén, Linnea Johansson
Metro publicerad: 04 mar 2018 · 20:44


Över 60 000 kronor i arvode, guldkort på SJ och övernattningslägenheter på attraktiva adresser. Riksdagsledamöterna tar beslut som påverkar din privatekonomi – men har samtidigt förmåner som många andra bara kan drömma om.
 
Till hösten är det återigen dags för svenska folket att välja vilka 349 politiker som ska representera väljarna i riksdagen. Grundarvodet för en ledamot ligger på 65 400 kronor i månaden. Men de som väljs har också en rad förmåner och tillägg som de flesta andra yrkesverksamma går miste om. Som gratis årskort på SJ, 50 000 kronor till utlandsresor och fallskärm när de slutar.

En annan av förmånerna är övernattningslägenheterna som alla ledamöter som bor mer än fem mil ifrån riksdagen har rätt till – helt gratis. Alla ligger i centrala Stockholm: på Södermalm, i Gamla stan och på Östermalm.
Vill du som privatperson hyra lägenhet på liknande adresser via Stockholms stads bostadsförmedling får du vänta i snitt 16 år.


LÄS MER: 38 partier slåss om platserna i riksdagen – här är hela listan

Riksdagens bostäder är på mellan 16,6 kvadratmeter och 82 kvadratmeter. Per Lodenius, C, har en av de tre minsta övernattningslägenheterna som ligger i ledamotshuset i Gamla stan.
– Jag utnyttjar lägenheten när jag jobbar sena kvällar och nätter och har tidiga möten morgonen efteråt. Det handlar om att kunna genomföra ett uppdrag som vi har där vi är i tjänst dygnet runt, säger Per Lodenius som även har en privat bostad utanför Norrtälje.

Riksdagsledamöternas bostäder på hemorten räknas som ”tjänsteställe”, alla resor från bostaden räknas därför som tjänsteresor. Det innebär bland annat att ledamöterna slipper betala trängselskatt. En skatt som riksdagens ledamöter röstade igenom för drygt tio år sedan – och som regeringen nu vill höja ännu mer.

Per Lodenius, C, uppger att han själv inte utnyttjar möjligheten att slippa trängselskatt. Huruvida förmånen bör avskaffas har han ingen bestämd uppfattning om.
– Men hela arvodes- och ersättningssystemet bör ju ses över ständigt, säger Per Lodenius.
Förutom grundarvodet på 65 400 kronor i månaden får ledamöter som är ordförande eller vice ordförande i utskott även ett tillägg. Men

Vänsterpartiets ledamöter har ett eget partiskattsystem baserat på prisbasbeloppet. Det gör att de i stället får ut 28 438 kronor i månaden efter skatt under 2018.

– Det är rimligt att riksdagsledamöter har ett högt arvode. Det är ett väldigt tungt uppdrag. Men vi tycker att arvodena är för höga och att man inte ska ha tilläggsarvoden. Arvodena är alldeles för höga i förhållande till vad folk i allmänhet tjänar, säger Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow Mölleby.


LÄS MER: 13 röster: De kommer styra landet efter valet

Så ser riksdagsledamöternas förmåner ut

Tjänar minst 65 400 i månaden
I stället för lön har riksdagsledamöterna ett arvode. Till skillnad från vanliga jobb utövar riksdagsledamöterna sitt uppdrag dygnet runt, året om. Riksdagsledamöterna har ett arvode på 65 400 kronor i månaden.
Vice ordförande i ett utskott får 75 210 kronor i månaden. Att sitta som ordförande i ett utskott ger 78 480 kronor i månaden. Arvodet för de vice talmännen ligger på 85 020 kronor i månaden. Högst arvode har statsministern och talmannen som båda har 168 000 kronor i månaden.

Får traktamente
Ledamöterna har sitt så kallade ”tjänsteställe” på sin hemort. Det betyder att all tid de jobbar i Stockholm kan de få traktamente. Traktamentet är på 380 kronor per dag, varav 230 kronor är skattefria. Riksdagsledamöterna har även ett så kallat ”Stockholmstraktamente”. Det innebär att de får ytterligare 110 kronor skattefritt per dag vid övernattning i Stockholm.

Pengar efter att de slutat
Den tidigare inkomstgarantin togs bort efter kritik om att den var för förmånlig. Den gäller dock fortfarande alla avgående ledamöter som tillträdde innan 2014.
Inkomstgarantin innebar att den som suttit minst tre år i följd har rätt till 80 procent av sin inkomst under ett år. Garantin kan dock bli längre. Har personen exempelvis fyllt 50 år gäller garantin till 65 års ålder.
Alla nyvalda ledamöter från 2014 och framåt får i stället ekonomiskt omställningsstöd när de slutar. Den som har suttit i riksdagen i minst ett år i följd kan få 85 procent av arvodet. Omställningsstödet betalas som längst ut i två år. Under vissa förutsättningar kan stödet förlängas.

Gratis bostad i centrala Stockholm
Alla ledamöter som bor mer än fem mil ifrån riksdagen har rätt till en av riksdagens egna övernattningslägenheter helt gratis. Riksdagen har 197 övernattningslägenheter och 58 övernattningsrum belägna i centrala Stockholm: på Södermalm, i Gamla stan och på Östermalm. 249 ledamöter nyttjar övernattningsbostäder just nu.
De tre minsta bostäderna har Per Lodenius, C, Marianne Pettersson, S, och Olle Felten, SD. De tre största har Fredrik Olovsson, S, Hans Hoff, S, och Eva Thalén Finné, M.
Om riksdagsledamoten i stället skaffar en egen övernattningslägenhet kan personen max få 8 600 kronor i månaden i ersättning för den.

Guldkort med SJ
Alla ledamöter har rätt till ett årskort med SJ. Det dyraste kortet är ett så kallat SJ Guld-kort med resplus-tillägg som kostar 89 100 kronor per år. I det ingår bland annat sittplats i första klass, måltid och hotellfrukost om man åker nattåg. Om ledamöterna bor långt bort eller det finns särskilda behov kan ledamöterna i stället få ett årskort eller klippkort på flyg.

Slipper trängselskatten
Trängselskatten infördes 2007 efter beslut i riksdagen. Människor som passerar tullarna, ofta på väg till och från jobbet, måste betala en speciell skatt. Men den gäller inte riksdagsledamöterna. Eftersom resorna både till och från övernattningslägenheten i Stockholm och hemmet räknas som tjänsteresor behöver ledamöterna inte betala trängselskatt.
Får dator, platta och telefon
Riksdagsledamöterna får en bärbar dator, en mobiltelefon och en surfplatta. De får även en skrivare, en bildskärm och tangentbord till sin bostad.

50 000 till utlandsresor
Alla riksdagsledamöter kan få 50 000 kronor i bidrag för enskilda tjänsteresor utomlands under en mandatperiod. Utöver det åker riksdagsledamöterna även på utrikesresor som bekostas av utskotten eller partigruppen.
Källa: Riksdagsförvaltningen

 

LONELY ARE THE BRAVE- UTAN ID

The UN wants an International ID number for all!

Posted on February 23, 2018 | 12 Comments
THE GLOBAL ECONOMIC GRID IS NOW COMING INTO VIEW!
By AL Whitney ©
copyround 2018
Permission is granted for redistribution if linked to original and AntiCorruption Society is acknowledged.


ID2020 is a public-private partnership (non-profit org) dedicated to “solving the challenges of identity through technology”. It is sponsored by the globalist money machine known as the Rockefeller Foundation.
The Rockefellers have a long ugly history of establishing monopolies to control both industry and government – globally. In fact in David Rockefeller’s 2002 ‘memoirs’ he wrote:

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure —
one world if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”

In 1991 David Rockefeller said at 
Bilderberg meeting in Baden, Germany:
“We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march toward a world government. . . . The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.”

So ID2020 is not about 
providing an opportunity for the average human, it is all about assigning a number to each and every man, woman and child on the planet that allows them to be tracked and controlled economically. Their stated goal is to “ensure digital identity standards that are applicable globally and from birth to death” (pg 5) for everyone . . . everywhere.

The model ID2020 sites in their15 page promotional booklet 
are the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) established by the World Bank and Bill and Melinda Gates in 2000. (pg 6)
“The alliance [GAVI] raises a single fund to support global immunization efforts, then channels that funding into vaccination programs meeting criteria determined by alliance partners. The result has been coordinated programs, efficient use of funding and a large pooled market for vaccines . . . “

From the “Digital Identity” page on the ID2020 web site:
“A KEY ENABLER OF GLOBAL DEVELOPMENT
In addition to the intrinsic benefit of identity, it is a necessary prerequisite for achieving many of the other SDGs. [UN Sustainable Development Goals] International goals will be difficult to reach or measure without a way to identify beneficiaries.” [aka the entire unwary human population]

In America they have been assigning digital identities since the passage of the Social Security Act in 1935. We have been told that if we want a job we need a social security number.  So, we’ve all marched into the Social Security Administration office and signed up. And every child born since the late 80s is automatically assigned a social security number once the Certificate of Live Birth has been signed by the parents and processed by the government.

Today most states have passed the Real ID Act and are requiring both a Social Security Card and a certified copy of one’s birth certificate to get either a driver’s license, a state ID or a passport. One of these official national ID’s is now required for banking and healthcare.

A unique digital identity will be required to move the people’s of planet earth into a global digital high tech economic system. Even now, many are swiping chipped credit cards into machines and/or 
using smartphones aps to pay for purchases. This global digital ID/digital currency system will require an advanced computer network to handle the enormous volume of transactions that will need to be processed. It is already well underway. It is called The Smart Grid and they are currently updating it to 5 g so it has the capacity needed to manage all of this data.

This entire new construct of technology is a globalist pipe dream and hackers dream come true. The Smart Grid whether 3g, 4g, or 5g is not secure. And 
the smartphones that are supposed to feed info into the Smart Grid system were never designed to be secure. They were designed to be a surveillance system.

To slow down this method of economic control and surveillance, we should use cash whenever possible, severely limit the use 
of smartphones and . . . do everything we can to prevent smart meters from being installed in our homes or businesses.

STRÄVAN AV PERFEKTION GENOM KORRUPTION


Vem skulle acceptera följande?. Två lag spelar den avgörande finalmatchen i Allsvenskan. All coaching personal för varje lag inklusive domarna har sina tillstånd som betalas av En ägare av ett av finallagen. Regler, straff och böter sätts av denna ägaren.
Detta är otänkbart och görs inte, för det är helt ologiskt, oetiskt, orättvist samt förstör opartisk självständighet.

Tyvärr  tänker man inte om en domstol på samma sätt, men ändå är det exakt samma system och princip.

Polis, Åklagaren och Domare som betalas av En Staten som på sina Statliga dokument med vackra ämbets sköldar anklagar dig och åtalar dig, för att skicka dig till fängelse eller för böter. Särskilt illa och skrämmande är ett påhittat så kallat brott, där det inga offer eller skada finns, som dom sedan har mage att kalla brott, genom sina bolags regler, förordningar, som säljs till oss som dom kallar lagar.

Polis, Åklagare och Domare samt om det och finns en Offentlig Försvarare är alla ekonomiskt beroende och betalas med våra skattemedel, licens och tillstånd utses av Statens anställda män och kvinnor. hur kan det inte vara en konflikt när Advokater tillhör samma Advokatsamfund?
Allt detta designat och initierat av Advokatsamfundets medlemmar med en backup från Hilda och Ruben.

Här är bolagen som inte är Myndigheter utan Kommersiellt Vinstdrivande Bolag-

Polis                      Bolags org.nr 202100-0076        
Åklagare                Bolags org.nr 202100-0084
Domstol                 Bolags org.nr 202100-2742
Advokatsamfundet


Hilda och Ruben, som ett lyckligt äktenskap

Publicerat av: Johan Westerholm  Ledarsidorna.se

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Samtidigt som det är ett privat, och mycket slutet, samfund där endast medlemmar får kalla sig advokater bedriver de myndighetsliknande verksamhet. De har sin egen rättsskipning i form av sin egen disciplinnämnd om fel skulle begås i tjänsten. Men mest anmärkningsvärd är advokatens ställning i förhållande till svensk rätt i övrigt.

I en dom i Högsta Domstolen mot en advokat som stod misstänkt för ekonomisk brottslighet konstaterade HD att advokatens dator kunde även innehålla klientinformation som var skyddade i lag. Polisen och EKO-brottsmyndigheten kunde med andra ord inte beslagta advokatens dator då klientsäkerheten värderas högre vilket starkt begränsar möjligheten till en rättssäker utredning vilket kan resultera i svag bevisföring. Till och med om advokaten eller någon av dennes biträden själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån. Detta har Högsta domstolen slagit fast i ett avgörande från 2010 (NJA 2010 s. 122).

Domen avser explicit advokater och dess biträden. Inte jurister som valt att stå utanför, eller inte beviljats medlemskap i, Advokatsamfundet.

Advokatssamfundets nätverk Hilda respektive Ruben är representerade även i Högsta Domstolen, något som sannolikt både Advokatsamfundets styrelse och medlemmar anser vara en praktisk långsiktig lösning. Dessa nätverk är representerade även inom Riksrevisionen där Margareta Åberg i oktober 2013 utsedd till ”Månadens Hilda” under sin tid som president i Kammarrätten i Göteborg . Ledarsidorna.se har tidigare redogjort för dessa nätverk skapade av Advokatsamfundet och Anne Ramberg. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Initiativtagare var samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen. Ruben-nätverket initierades den 17 maj 2010.

Det intressanta med domen i Högsta Domstolen som ger advokater en sådan särställning i svensk rätt är att av fem justitieråd, som fastslog domen, är fyra medlemmar i Hilda respektive Ruben. Av justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Torgny Håstad, Marianne Lundius, referent, och Stefan Lindskog står endast Dag Victor utanför Advokatsamfundets nätverk.

Genom domen så ges den information som en advokat besitter, eller någon av dennes dess biträden, samma skydd som präster och journalister. Faktum är att journalister har det svagaste skyddet i relation till sina källor av dessa tre grupper.
Hilda respektive Ruben är endast presenterade som underdomäner på Advokatsamfundets hemsida och bör, med dess historik, betecknas som starkt associerade med samfundet. Hilda respektive Ruben har onekligen inneburit en praktisk konstruktion för svenska jurister så länge de är medlemmar i Advokatsamfundet då den information de lagrar för evigt, eller så länge inget annat lagstiftas om av Riksdagen, är skyddade från offentlig insyn. Även om de själva är misstänkta för brott. Precis som Advokatsamfundet som i övrigt intar de en särställning, utan offentlig tillsyn eller insyn, trots att de utövar myndighetsliknande verksamhet. Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater. Rikspolischef Dan Eliasson och före detta generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson är några andra av de namnkunniga medlemmarna.

Poliser, domare och advokater. Alla på samma ställe. I Advokatsamfundets regi. Hilda och Ruben. En praktisk konstruktion. Som ett lyckligt äktenskap.


 

Efter att ha spenderat 4 dagar i Rom och har sett hur bra parking fungerar, utan 10 000tals p-vakter som inte producer, investerar eller uppfinner något använbart till sig själva eller mänskligheten.
Dom nöjer sig med att bli sysselsatta, inte att produktivt arbeta, lönen för detta 24 600:- kr per månad som tas från bilägare genom entereprenad till stat, län och kommun där p-vaktens lön kommer ut ur varje p-bot vi betalar.
Att detta är extra skatt för politikers syften blir tydligt när man åker från stad till stad där p-mätare och p-vakter inte finns runt om i världen. Vi får ingen förbättring av frihet så länge vi tillåter ohämmad skatt för politiska syften existera.

Jag kommer att uppdatera vad som händer med detta ärende. som har skickats till Polismyndigheten, Trafikkontoret Göteborgs Kommun och

Avarn Security.   

9-feb- 2018

OCR 141480110022371684

Min förhoppning med dett brev är att vi kan lösa nedanstående problem utan merkostnader.
Det blir Ert ansvar att avskriva/lösa detta mellan era inblandade parter.
Personnummer inkluderat för kommunikation syfte, inte ett erkännande att jag är en person enligt
Artikel 6, Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening –
Jag reserverar alla mina rättigheter enligt UCC 1-308

Den 8 februari jag Björn Olof Hansson 450216-xxxx, parkerade VW Caddy WHY 583 på Väderkvarnsgatan 11  417 03  Göteborg. En parkeringsbot OCR nr 141480110022371684 var utskriven och handräckt till mig Björn Hansson kl.10.08 i syfte att bilen VW Caddy WHY 583 blockerade en serviceåtgärd, gatusopningen mellan kl. 9-12.00 tillsammans en mängd bilägare som fick en bot (se bild) trots att ingen serviceåtgärd/gatusopning var utfört den dagen eller mellan 9-12.00.
Eftersom ingen gatusopning förkom mellan dessa timmar, vilket under förevändningen av yrkesutövande skall ske, oberoende av skyltning, om jag betedde mig på samma sätt i våra arbetsaktiviteter skyltar eller deklarerar att vi skall utföra någon serviceåtgärd för vår kund under en specifik dag och timmar, men inte utför arbetet, sedan fakturerar och vill ha betalt, för något som inte har utförts, detta är givetvis en bedräglig och en vilseledande handling i syftet för ekonomisk vinning till mig som gärningsmannen och ekonomisk skada för kunden den vilseledde. Sedan ha fräckheten att ta extra betalt för ogjort arbete, för att jag har satt upp en skylt med tid och dag??

Som skattebetalare i GÖTEBORGS KOMMUN lider jag ekonomisk skada när GÖTEBORGS KOMMUN genom sina anställda män och kvinnor inte uppfyller sitt avtalsåtagande genom att tvinga oss till skattebetalning, men inte utför service/gatusopningen som har skyltats och lovats av GÖTEBORGS KOMMUN, istället anlitar och sänder ut AVARN 556095-6772 i bedrägligt syfte att före en skada har åsamkats i att ingen service kunde utföras, på grund av parkerade bilar, men likväl fakturerar genom ett p-botsförhållande och Ni förväntar Er en ekonomiskt vinning under vad som bara kan beskrivas som bedrägliga förhållanden genom falskt nyttjande och skrämsel med hänvisning till Myndigheter på den gula p-bot anmärkningens fram och baksida när ni verkligen representerar Kommersiella Vinsdrivande Bolag inte Myndigheter.

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet
1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.
För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

Följande Kommersiella Vinstdrivande företag och dess anställda är inblandade vad som framstår som bedrägliga och vilseledande syften-
AVARN Security 556095-6772- ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag ansvarig under kommersiella handelslagar bl.a. UCC och CISG samt alla dess anställda män och kvinnor.

Följande offentliga organ som anges nedan är Kommersiellt Vinstdrivande Bolag som jag Björn Hansson 450216-5030 inte veterligen har avtal med, men som agerar under kommersiella handelslagar bl.a. Uniform Commercial Code (UCC) eller United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG) och en falsk täckmantel av Myndighet.

GÖTEBORGS KOMMUN skall vara en kommun /myndighet i tjänst för skattebetalande medborgare, inte i vinstdrivande syfte. Detta gäller för samtliga så kallade myndigheters registrerade bolag.
GÖTEBORGS KOMMUN bolag org.nr 202100-1355, är och kan inte vara en Myndighet, samt genom Bolagsregistreringen är och måste vara ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag eftersom en Myndighet inte kan agera inom Sveriges eller EU’s Handelslagar, därtill internationella Uniform Commercial Code (UCC) eller United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG), konsekvensen är alltså att det är bedrägligt och vilseledande falskt att kalla en Myndighet bolag. Ett bolag agerar och måste agera hela tiden inom ovanstående handelslagar, vilket en Myndighet inte får eller kan.

POLISMYNDIGHETEN skall vara en myndighet i tjänst för skattebetalande medborgare, inte ett vinstdrivande Handelsbolag.
POLISMYNDIGHETEN org.nr 202100-0076 kan inte vara ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag enligt ovanstående , alltså är det bedrägligt och vilseledande att kalla det en myndighet och sedan sträva efter vinster från skattebetalarna.

TRANSPORTSTYRELSEN skall vara en myndighet i tjänst för skattebetalande medborgare, inte i vinstdrivande Handelsbolag.
TRANSPORTSTYRELSEN org.nr 202100-6099 kan inte vara ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag enligt ovanstående , alltså är det bedrägligt och vilseledande att kalla det en myndighet och sedan sträva efter vinster från skattebetalarna.
Samtliga Personer/Individer som är beslutsfattare och ansvariga för detta förfarande, utkräver jag följande om ärendet inte avskrivs. Namn, personnummer och adress till alla inblandade, varje man och kvinna är personligen ansvariga för den skada och det ekonomiska skadestånd som följer när dom representerar följande Kommersiella Vinstdrivande Företag i bedrägliga och vilseledande syften-

AVARN Security 556095-6772 - Namn, personnummer och adress av utfärdaren 1290 som beslutstagare genom botförfarande.

(GÖTEBORGS KOMMUN) Bolag org.nr 202100-1355 Namn, personnummer och adress av samtliga beslutstagare.
(POLISMYNDIGHETEN) Bolag org.nr 202100-0076 Namn, personnummer och adress av samtliga beslutstagare.
(TRANSPORTSTYRELSEN) Bolag org.nr 202100-6099 Namn, personnummer och adress av samtliga beslutstagare.

Förslag-
1- Boten avskrivs ni står för era kostnader och jag står för mina. Detta är ett engångs erbjudande.
Det blir Ert ansvar att avskriva/lösa detta mellan era inblandade parter.

2- Ni har 8 dagar från posten datumstämpel att bestrida varför boten inte avskrivs, med Namn och personnummer och anställnings nr, av samtliga anställda som är ansvariga för beslutet.

Tillkännagivande till huvudman är tillkännagivande till representant
Tillkännagivande till representant är tillkännagivande till huvudman

Without Prejudice per UCC 1-308 – Jag reserverar alla mina rättigheter enligt UCC 1-308

Björn Olof Hansson
Rxxxxxxxgatan10b
(417 66) GÖTEBORG

Skrev på Facebook att muslimer ligger bakom många våldtäkter – döms för åsiktsbrott

Publicerad 4 februari 2018 kl 08.51    Fria Tider

LAG & RÄTT. En man i 55-årsåldern i Jönköping döms till böter för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Anledningen är att han på Facebook skrivit att sunnimuslimer står för mycket av gängkriminaliteten och många av de våldtäkter som begås i Sverige.

Kammaråklagare Lisa Hedberg vid åklagarkammaren i Jönköping valde att väcka åtal mot mannen efter att han i april förra året skrivit inlägget i Facebook-gruppen "Det räcker nu!! Jag vill ha omval, nu!!"

Mannens formulering löd:
"Somalier är Sunnimuslimer de har samma inriktning som Saudi Arabien sharialagar & annat skit... De står för mycket av gängkriminaliteten i Sverige & all annat våldsamt som våldtäkter!! Afghaner är till 80% Sunnimuslimer också ett jävla pack!!"
Hedberg ansåg att han genom detta inlägg uttryckt sig kriminellt "nedsättande om muslimer, somalier och afghaner med syftning på trosbekännelse och nationellt eller etniskt ursprung".

Under rättegången uppgav den åtalade att han trodde att det rådde yttrandefrihet i Sverige och på Facebook.
– Man ser sådant varje dag, bland annat gruppvåldtäkter, skjutningar, djurplågeri och liknande och politikerna verkar inte kunna göra något åt det. Polisen gör inte heller någonting och folk blir arga, sade han.

Mannen förklarade också att muslimer står för åtminstone 80 procent av våldtäkter och liknande brott i Sverige.
– Jag skrev det här i egenskap av vanlig medborgare, inte som politiker eller aktivist. Jag ser att det kan uppfattas kontroversiellt om man är politiskt korrekt, fortsatte han.

Jönköpings tingsrätt var dock obeveklig.
– Sett till sin helhet anser tingsrätten att inlägget ger uttryck för att muslimer generellt ligger bakom gängkriminalitet och våldtäkter i Sverige och är utformat på ett kränkande sätt, dundrar domaren Lisa Vilander.

"Tingsrätten anser vidare att inlägget inte inbjuder till en religionskritisk diskussion utan uttrycker just sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att omfatta, Den åtalade döms till 10.000 kronor i dagsböter för hets mot folkgrupp", skriver rätten vidare.


FEM FRÅGOR OM DU ÄR FÖR ELLER EMOT SLAVERI,
FÖR ELLER EMOT SJÄLVÄGANDE.


1) Finns det något sätt, genom vilket du eller ett antal individer, kan delegera till någon annan den moraliska rätten att göra något, som inte du eller någon av dessa individer har den moraliska rätten att göra själva?

2) Har de som utövar den politiska makten (statsminister, kung, kommunledning, politiker, lagstiftare, etc.),
har de den moraliska rätten att göra saker
som andra människor inte har den moraliska rätten att göra?
Om så är fallet, från vem och hur har de förvärvart en sådan rätt?

3) Finns det någon process (t.ex. grundlagar, konstitutioner, val, lagstiftning), genom vilken människan kan förvandla en omoralisk handling till en moralisk handling (utan att ändra själva handlingen)?

4) När lagstiftaren med hjälp av myndigheter använder tvång och våld i regeringens och lagens namn, har de samma moraliska ansvar för sina handlingar, som om någon annan skulle göra samma sak på egen hand?

5) När det finns en konflikt mellan en individs egen moraliska samvete och kommandon utav en politisk auktoritet, är individen moraliskt skyldig att göra vad han personligen ser som fel för att "följa lagen"?

Vem ''ber om krig''?
Joe Scarry Posted on 5 september 2017       Fritt översatt Ingen Stat

Amerikanska ambassadören till FN Nikki Haley säger att Nordkoreas tester av alltmer sofistikerade kärnvapen och missiler är att "be om krig".

Så DET är vad det är, när man testar alltmer sofistikerade kärnvapen och missiler! Tack för förtydligandet, ambassadör Haley.

Är det vad USA och de andra kärnvapenstater har gjort under de senaste 70 åren? Kanske nu har vi en liten inkling av hur vi har setts av resten av världen, eftersom vi har testat kärnvapen gång på gång?

Videon ovan är en 3-minutersversion av alla kärntekniska detoneringar sedan 1945. Jag uppmanar dig att titta på den oupphörliga sekvensen av tusentals kärnvapen detoneringar från USA och andra kärnkraftsnationer visar i den ursprungliga 14-minutersversionen.

"Jag tror att Nordkorea har slagit alla i ansiktet i det internationella samfundet, som har bett dem att sluta," sade Haley.

Vad är då motsatten, av att "be om krig"?
Kanske att vara en part i FN's #nuclearban ?
Kanske är det det som länder  "insisterar på fred" gör?

Reprinted med tillstånd frånScarryThoughts .

I sommar kan utländska poliser agera i Sverige - lagförslaget till riksdagen
Publicerad 2017-04-03 14:54
Foto: Marcel Kusch/DPA/AP/TT

Redan i sommar kan utländska poliser få verka operativt i Sverige. Det framgår av ett lagförslag från regeringen som främst tar sikte på större händelser som till exempel idrottsevenemang eller terroristattacker.
 
Idag har polisen begränsade möjligheter till att ta hjälp från utländska myndigheter eftersom dessa endast i undantagsfall får utöva operativt polisarbete i Sverige.
Eftersom en sådan reglering försvårar samarbete vid gränsöverskridande grov brottslighet har man på EU-nivå försökt att stärka möjligheterna till samarbete genom två EU-beslut: de så kallade Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet.
För att förenkla utbyte och samarbete vill regeringen inkorporera EU-besluten i svensk rätt - någonting man nu lägger fram i en proposition.
Om förslaget går igenom skulle svensk polis kunna utföra patrullering och spaning tillsammans med utländsk polis vid till exempel stora idrottsevenemang.
Polisen skulle även kunna ta hjälp av utländsk polis vid operationer och insatser för att förhindra och bekämpa terroristbrott.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli.


http://www.dagensjuridik.se/2017/04/i-sommar-kan-utlandska-poliser-agera-i-sverige-lagforslaget-till-riksdagen

Hans Olof

https://www.facebook.com/leo.leo.77770?hc_ref=ARSJU6WVsKtGpm4Hzesbcfu5LZbTxiXOZgwJ43gClSI9ywoSkfCCf9vqQwJE4nc9eMg&fref=nf

FRIGE den svensk-eritrianske journalisten DAWIT ISAAK! 

Journalisten och författaren Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea sedan september 2001. Dawit Isaak är idag den EU-medborgare som suttit fängslad längst tid som samvetsfånge.
Stoppa alla bidrag och handel med Eritrea.

Intressanta sidor Länkar

POD  OCH RADIOSTATIONER

SVENSKA

FÖRENINGEN CUI BONO

Radio Cui Bono
Vi vill göra er uppmärksamma på att Föreningen Cui Bono förutom sin föreläsningsverksamhet numera även har startat en podcastkanal som går under namnet Radio Cui Bono där vi kritiserar samhället och gammelmedia på ett sätt som ni förmodligen aldrig hört det förr. Välkomna att lyssna via vår spreakerkanal som ni kan hitta till höger på vår hemsida

---------------------------------------


Svegot
Svegot (Tidningen Svegot, TV Svegot och Radio Svegot) är en dagstidning på nätet som ges ut av den ideella föreningen SVEGOT-DFS. Syftet med nättidningen är att bredda det svenska medielandskapet och samtidigt lyfta frågor som är viktiga för föreningen, och arbeta för att driva opinionen i en riktning som mer påminner om föreningens ideér.
Vår ledarsidas politiska hållning är frihetligt nationalistisk.
Förutom att publicera nyheter, artiklar, kommentarer, analyser och krönikor i textformat publicerar vi även podcasts, sänder direktsänd nätradio och publicerar filmklipp.
Allt överskott från Svegots arbete går direkt in i den ideella föreningen för att stärka upp dess arbete och hjälpa föreningen att snabbare nå sina mål.
Åsikter som publiceras på Svegot behöver inte nödvändigtvis stämma överens med föreningens officiella ställningstaganden, eller alla våra medlemmars åsikter. För officiella uttalanden från föreningen, besök föreningens hemsida.


ENGLISH
Marc Stevens 
No State project

Marc Stevens is a voluntaryist, consultant, author, and host of a radio show called The No State Project, the only radio show on the air dedicated to bringing about a voluntary society.
Marc Stevens proves there is no legitimate government, that government is anti freedom, the only way mankind will be enjoy freedom is to stop accepting and engaging government.


LIVE
SVERIGE  ONSDAGAR 
22.00-23.00


SVERIGE LÖRDAGAR
22.00-01.00

------------------------------------

FREEDOM PHOENIX -
DECLARE YOUR INDEPENDANCE
 

med Ernest Hancock

LIVE DAGLIGT

SVERIGE 5.OO-8.00

Declare Your Independence with Ernest Hancock strives to create an understanding of the Philosophy of Liberty. Understanding is far more important than agreement -- that will come in its own time.  

------------------------------------

ANTICORRUPTION SOCIETY

LIVE

In Defense of Humanity
med AL Whitney 


LÖRDAGAR 23.00-01.00

This radio show is about waking people up to our corporate reality. The federal government became a corporation in the 1870’s. The Federal Reserve banksters took control of it with the passage of the Federal Reserve Act in 1913. They then proceeded to loot and bankrupt it by 1933, according to Rep Lewis McFadden who was on the house banking committee at the time.
------------------------------

 

STOP THE CRIME

Deborah Tavares - What Standing UP Looks like  when you KNOW something is VERY WRONG 
We MUST live in right conduct and do the right thing . . We CANNOT be silent anymore . . WE ARE THE MEDIA . . .During the events of my arrest I did NOT fully know what I NOW know . . . I did NOT know there was a Declaration of WAR!


Glasrikets Urfolk
om livet på jorden utan den nuvarande ”staten” konstruktivt och kreativt tänkande från EN;

Autentopia
Carina Agrells utmärkta blogg,
m hur det är att förlora hem och all egendom till orderföljare inom myndighets Sverige.

LegeNet Holistisk detektivbyrå
Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan. Mycket material på svenska om varaför bl.a. du skall sluta vara en person, är Sverige ett AB eller Discretionary Trust etc.


Galne Gunnars blogg
De flesta svenskar som är emot eu vill inte att beslut ska fattas i Bryssel; de vill att beslut ska fattas i Stockholm istället. Som om det är så mycket bättre att några idioter i Stockholm bestämmer saker, än om några idioter i Bryssel gör det. Är det verkligen bättre om den inkompetente svetsaren Stefan Röven får mer saker att bestämma över? Därför vill jag gå ett steg längre än de flesta EU-kritiker. Jag vill inte bara att makten tas ifrån Bryssel tillbaka till respektive EU-stat, utan jag vill att makten tas ifrån alla stater tillbaka till varje enskild individ – där makten hör hemma.

Livsantenner
Om människan bara inser att det är omänskligt att lyda lagar som är orättvisa så kan ingen mans tyrani förslava honom. – Gandhi

Bubb.la
Svensk alternativ radio

Bubb.la Nyhetssamling
Alternativa nyhetsrubriker


Red ice radio
Ämnen som gammeldagsmedia inte rör.


Klarsikt
Klar Sikt är en samling krönikor skrivna av oss, Mats Sederholm och Linda Bjuvgård.
Så mycket händer i vår närhet och i vår omvärld men som de flesta inte reflekterar över.

Ofuss  
Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten.


Livets Blog   
Josef Broberg
Det finns Något i Allt ! Samverkan Är Win-Win för ALLA. Motverkan ger vinnare och förlorare = ALLA blir förlorare över tid sett. "Försök Alltid med att Försöka igen – fast på Annorlunda sätt – enär Allt Är Möjligt !"

Ett nytt penningsystem 
Tänkte visa att bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, inte är pengar. Som vi ska se är detta inte svårt att inse eller bevisa. Det otroliga är att bankerna lyckats lura oss så totalt med ett sådant simpelt bedrägeri.

Pål Bergström  
Upprop Demokrati

 

Positiva Pengar 
Att privata företag skapar pengar som skulder,  i syfte att göra vinst, leder till katastrofala konsekvenser för samhället.

 

Rädda Sverige 
Rädda kontanterna


Tankebrott
Frihet under ansvar, skepsis över allt.

Vaken 
Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov av fysisk, mental, andlig och ekonomisk frihet och välstånd.

Spanaren
Bevakar Göteborgs
Korruption Vi granskar makten och rapporterar om det vi utgår ifrån intresserar läsarna.


White TV 
White TV i Sveriges första alternativa medium som inte kontrolleras eller påverkas av etablissemanget. White TV tar upp ämnen som förtigs i de etablerade media.

Why I left Sweden
Telling non-Swedes what Swedes never were told.


Zerogov
"Anarkism bygger på iakttagelsen att eftersom få män är kloka nog att styra sig själva, ännu färre är kloka nog att härska andra."
-Edward Abbey


Fred o Frihet blogspot
Vad är frihet? Är du fri? Kan man vara fri i ett avancerat samhälle? Om vi alla föddes fria och med lika värde och rättigheter, hur kommer det sig att vissa anser sig ha rätten att diktera vad andra måste göra?


JR crea diem
Personer utan EU pass har inte på många år kunnat fritt rörs sej inom unionen och måste alltid bära med sej dokument om uppehållstillstånd, arbetstillstånd med mera. Annars riskerar de att bli gripna, förda til en arrest och utsatta för förhör. Läs mer...

Under Mattan
Bloggen tar tempen på den globala polisstaten allt eftersom den växer sig starkare i världen, så även i Sverige. Vi tar en titt på mängder av människoöden som ofta uppstått till följd av myndigheternas strävan efter ökad makt och ett ökat behov att reglera varje liten del av medborgarnas liv från vaggan till graven.

Blueshift

TERRORATTACKEN I STOCKHOLM: ÅHLÉNS VAR INTE MÅLET – DET VAR REGERINGEN

Henrik Alexandersson

En frihetlig, konträr blogg som surfar på samtidens svallvågor. Alltid i opposition.

Cornelia Dahlberg
Gräsrotsrevolution

 

Creeper MediaCreeper