Epic RANT on Gender "Equality" -
Jordan Peterson on why there are so few women at the top   

Every young woman needs to see this!  
Jordan B. Peterson   

HORAN OCH TORSKENS RÄTT ATT HANDLA

Det har varit en ensidig media driven debatt om prostitution, särskilt propagerat av politiker, offentligt anställda, feminister och återkommande åsiktsinbjudna celebriteter i dagstidningar och tv, majoriteten är krävande Professionella Förmyndaraltruister som vill styra våra liv, samt gör allt för att förneka den vuxna horan och torsken deras mänskliga rättigheter, privategendomsrätt och näringslivsfrihet.

Att prostitutionsgruppen i Göteborg samt politiker och ämbetsmän i olika opportunistiska färger, är villiga att kränka horans och torskens mänskliga rättigheter för att nå sina mål, samt i slutändan av sitt argument, använda våld i syftet att kontrollera dessa grupper genom att påtvinga sina åsikter och värderingar, förvånar ingen som är trött på den Professionella Förmyndaraltruistens framfart.

Denna grupp bidrar inte med något nytt till mänskligheten som inte har argumenterats om prostitution sedan begynnelsen utav dess existens. Oberoende om man "tycker" att prostitutionens konsekvenser är goda, dåliga, viktiga eller oviktiga till de inblandade, så blir det aldrig lagens funktion att göra någon människa god, dygdig, moralisk eller till en så kallad renlevnadsperson. Statens inblandning i vuxna myndiga personers frivilliga sexuella beteende är kränkande och ett påtvingat våld, ett brott mot fundamentet till mänskliga rättigheter
Att Staten och den Professionella Förmyndaraltruistens kollektiv anser sej ha rätten att lägga sej i vad vuxna myndiga människor gör under frivilliga sexuella förhållanden, är inget annat än en fortsättning i svenska kollektivets krypande totalitära stat.

Det är frustrerande att man skall behöva försvara rättigheten till vad som är en privat handling mellan vuxna människor, som genom ett frivilligt avtal är en offerlös handling.
I en av dagstidningsartiklarna finns påståendet att "Prostitution är ingen vanlig avtalssitutation med transaktioner mellan jämnstarka parter. I stället handlar det om ett utnyttjande.
''Prostitutionen är ett problem därför att de skadar de kvinnor och män som utövar den" detta är att förneka horan och torskens myndiga rättighet till att bedöma själva vad som är skadligt för dem, och därigenom förneka dom deras status som vuxna medborgare.
När du som läser detta, samt om du bejakar den individuella människans moraliska rätt att bestämma över sitt liv, då blir konsekvensen att du måste acceptera att horan och torsken äger rätten till kropp och liv sedan födseln. Därmed äger dom rätten till allt dom skapar genom sina tankar, handlingar och arbete, så länge dom inte tvingar eller utför en våldshandling mot sin medmänniska. Dom har rätten att agera efter sitt eget omdöme, rätten att arbeta efter sina egna värderingar och åsikter, samt behålla allt vad dom producerar genom sitt arbete, detta är varje människas moraliska rättighet, vilket leder oss till privategendomsrätten.

Att horan har rättigheten till sin kropp och tankar, såväl som torsken har äganderätt till sina pengar är odiskutabelt. Därmed har båda rätten att gör vad dom vill med sin privategendom. Det ger dom rätten att agera, handla och att göra frivilliga vuxna avtal som alla andra i samhället. Från horans synvinkel, utan rätten till hennes kropp och liv som privategendomsrätt, så har hon inga rättigheter alls. Beslutet som vuxen att arbeta för pengar genom prostitution, genom att använda hennes fysiska attributer, är inget annorlunda än rättigheten en professionell idrottsperson har i att använda sina fysiska attributer. Båda har rätten till sina val. Förbjudandet, av horan och torsken att ingå frivilliga vuxna avtal, är inget annat än expropriering utav deras mänskliga rättigheter.

När torsken vill göra ett avtal med horan för en frivillig handelstransaktion, sex för pengar, så skall det vara detsamma som alla andra handelstransaktioner i samhället. Att dom inte skulle vara så kallat "jämlika parter" i denna transaktion är ovidkommande. Det är inte en förutsättning i Sverige eller något annat land att myndiga personer bör vara "jämlika" för att göra ett avtal i något sammanhang. Att leta efter en "förlorare" i detta avtal när båda går in i ett frivilligt vuxet avtal, som måste då tolkas som en vinn-vinn situation för båda, är att förneka dem deras valfrihet, horan får det pris hon accepterar - torsken den tjänst han är beredd att betala priset för. Det kan bara bli en fråga om "utnyttjande" och "skada" om endera parten blir tvingad att göra något mot sin vilja.

I den kollektiva andan av förtryck och att stämpla vissa grupper i samhället, så har den Professionella Förmyndaraltruisten konfiskerat horan och torskens frihet samt rätten till deras mänskliga rättigheter och privategendom. Mänskliga rättigheter, kan inte sanktioneras eller delas ut utav Professionella Förmyndaraltruister eller någon annan medmänniska.

Att den Professionella Förmyndaraltruisten tror sej ha en översittande rättighet till att påtvinga sina värderingar och åsikter på de "svaga" i ett "humanistiskt" syfte, har klar toner av diktatur. Att horan och torsken skall skyddas från sej själva, är ett förtryck och förslavande samt ett omyndigförklarande av vuxna människor.
Våld, är vad den Professionella Förmyndaraltruisterna måste förespråka för att uppnå sina syften och mål. Dom vill använda Staten till att stifta lagar, offerlösa lagar som inskränker på alla medborgares rättigheter och frihet.

Polisen kommer att utnyttjas och kallas in för att se att lagen efterlevs. Polisen kommer att använda statligt sanktionerat våld, horan och torsken ställs inför rätta och berövas sin privategendom, pengar genom böter eller frihetsberövande, samt hamnar i ett offentligt register. Detta är våldet som de Professionella Förmyndaraltruisterna är beredda att implementera och förespråkar för sitt "humanistiska" agerande.

Det är oväsentligt varför horan och torsken söker sej till prostitution. Det viktiga är att dom har sina mänskliga rättigheter i att göra det, så länge som dom inte använder våld eller påtvingar en medmänniska att agera inom prostitution mot sin vilja. Om skälet är droger, sprit, rökning eller försörja en familj m.m. så förblir det deras ensak och rätt att anskaffa pengar och spendera det som dom vill.
Om de Professionella Förmyndaraltruisterna ville bejaka rättvisa och mänskliga rättigheter så finns det bara en lösning, det är att ge de prostituerade samma rättigheter och skyldigheter som alla vi andra har i vårat yrkesutövande.

Om en hora eller torsk söker hjälp, så skall det ske genom frivilliga stödgrupper, frivilliga program med frivilliga pengar, då kan den Professionella Förmyndaraltruisten ställa upp och göra vad han/hon anser är en humanitär samhällstjänst, utan tvångsbeteende.
Vi måste respektera horans och torskens mänskliga rättigheter till att leva det liv dom väljer, såväl som, att dom skall respektera vårat val av livsstil.

Staten och dess anhängare kan aldrig rättfärdiga sin åsikt med att man förbjuder prostitution för den "goda sakens skull" genom att initiera olika våldshandlingar med polis och lagens hjälp som kränker horan och torskens mänskliga rättigheter, som frivilligt väljer att handla med varandra.

" Att hysa oegennyttig kärlek för mänskligheten....(är troligen)....föga mer än en fanatisk tro på någon favoritteori om hur ett obestämt antal okända människor....skall föras in i ett tillstånd som teorins skapare kallar lycka. (För honom) är det möjligt att göra kärleken till mänskligheten, till grund för allt slags våld mot enskilda människor. J.F.Stephens 1873


 

Zaida Catalán En Feministisk Miljöpartist

med etatistiska värderingar och maktutövande,
åkte i sitt högmod ner till Kongo sköts och blev halshuggen.

Det är svårt att ha empati eller sympati för en dogmatisk politiker som söker makt i att tala om hur vi skall leva-
enligt henne får vi inte leva under frivilliga relationer.

https://www.gangrapesweden.com/visana...

Detta är klippt från Bo Lindbloms blog

Allt i blått  är minafrågor eller svar.


Bo Lindbloms
Kommentarer debatt kritik och förslag

Sexhandel
Mänskliga rättigheterSkapad av Bo Lindblom 30 jan, 2014 16:19:42

Förslaget om avkriminalisering av sexköp

Först det formella:
Hur går det till när man vill åstadkomma en förändring inom föreningen?
I svenska Amnesty är den normala gången att det läggs en motion till årsmötet från grupper eller medlemmar, eller ett förslag från styrelsen. Anställda kan bereda ärendet genom att bidra med sakupplysningar, argument för och emot förändringen, samt en bedömning av förändringens sannolika följder. Då det gäller styrelsens uttalande om motioner kan en sådan beredning utgöra underlag för ett styrelsebeslut om tillstyrkande eller avslag. Debatt förs i årsmötets beredningsgrupper och beslut tas i plenum.

Det här är i grova drag den normala beslutsordningen. Enligt min erfarenhet från tolv internationella rådsmöten (ICM) har man där tillämpat en motsvarande ordning.

Om beredningar:
En bra beredning bör om möjligt redovisa minst två möjligheter – där den ena möjligheten ofta är att behålla hittills gällande ordning. Initiativ till förslag om förändringar bör komma från medlemskåren eller styrelsen. Om anställda vill införa en förändring bör de lämpligen gå via styrelsen eller (om förslaget är i konflikt med styrelsens strävanden) via någon krets av medlemmar som delar deras uppfattning. De anställda bör så långt möjligt undvika att själva uppträda som part då det gäller föreslagna förändringar. (Det finns två möjligheter- Respektera den individuella människans rätt till sitt liv- eller tvinga den individuella människan i träldom/slaveri - vilket du förespråkar och är dina värderingar).

Det aktuella fallet:
Då det gäller förslaget om att Amnesty bör arbeta för avkriminalisering av sexköp, är det ännu oklart varifrån initiativet har kommit. (Kan grunden vara mänskliga rättigheter för man och kvinna)? Om vi betraktar det lagda förslaget som en beredning av ärendet, förefaller det inte som att man har redovisat och granskat något alternativ. Utredaren har lagt fram ett färdigt förslag för en viss framtida policy. Till det ska medlemskåren och sektionsstyrelser säga Ja eller Nej. Det här innebär i flera avseenden ett allvarligt avsteg från den normala ordningen. (Äger du ditt liv som man eller kvinna, så hur kan någon annan kräva rätten till ditt liv, och dina beslut skall då vara sekundära)?

Till detta kommer att förslaget på något sätt har delgivits massmedierna, där man givetvis har valt att uppfatta det som organisationens redan beslutade ståndpunkt. Det här har – inte minst i Sverige – orsakat Amnesty ganska betydande skada. Att uppgifter om ett ärendes beredning läcker till massmedierna innan det når medlemskåren är inte acceptabelt.

SAKFRÅGAN:
I Sverige är det straffbart att köpa sex, men inte att sälja sex. Den distinktionen torde ha stöd av en klar majoritet både inom svenska Amnesty och bland svenska medborgare i allmänhet. Det av IS framlagda förslaget innebär att Amnesty skulle se straff för sexköpare som en kränkning av deras mänskliga rättigheter. (Ja det är en kränkning av kvinnas och mannens rätt till bestämande över sitt liv. Att det är straffbart bevisar inget, att en föreskrift behandlas som lag, och denna lagen skall med fakta och konkreta bevis visa att den omfattar både mannen och kvinnan, samt åropande av kollektivistiska grupper som stöd till att den individuella människan rätt till sitt liv skall underkastas kollektivet).
Avsikten med förslaget uppges vara att stärka prostituerade kvinnors rättsliga ställning, att öka deras möjligheter till medicinsk hjälp, att underlätta för dem att polisanmäla eventuella övergrepp. Mycket av detta kan uppnås genom Sveriges nu gällande lagstiftning. (Inget av detta har att gör med eller skall vara avgörande för kvinnans eller mannens rätt att bestämma över sitt liv).

Förespråkare för prostitution och lagliga bordeller brukar framhålla att det finns personer som på grund av kroppsliga eller mentala handikapp inte kan tillfredsställa sina sexuella behov annat än genom att köpa en tillfällig partner. Det finns veterligen inga belägg för att den här kategorin av kunder skulle utgöra någon större andel av sexköparna. Om en handikappad sexköpare åtalas finns det för övrigt alltid möjlighet för domstolen att beakta förmildrande omständligheter. (Igen, inget av detta har att gör med eller skall vara avgörande för kvinnans eller mannens rätt att bestämma över sitt liv, sedan att ha mage att säga att om man har ett handikapp så har man fördelen och möjlighet för domstolen att beakta förmildrande omständligheter, så om du är för ful och kan inte ragga upp en tjej genom att köpa dinner, drinkar mm räknas det som ett handikapp? Detta i redan ett korrupt rättsväsende)?

Det normala vid all sexhandel är den ena partens kraftiga ekonomiska övertag, vilket i sin tur beror på hur samhället fungerar (eller snarare inte fungerar). Sexhandel bygger i 99 fall av 100 inte på ett avtal mellan två jämlika parter. Den ena parten utnyttjar den andra partens nödläge. Det här är i grunden alla medvetna om. Ingen förespråkare av avkriminaliserade sexköp skulle rekommendera sin dotter att välja en karriär som prostituerad. ( I avtalslag finns inget om att man behöver vara jämlika, vad som finns är klarhet för parterna vad dom ger sig in på, consideration- han betalar, hon utför utlovad tjänst, och att rekommendera sin dotter en karriär som som prostituerad är bara en spinn, rökridå för att förneka mannens och kvinnans rätt till sitt liv -och- att skrämma dumma otänkande svenska etatister till lydnad).

Komplikationerna:
Hela det här området rymmer många komplikationer, där Amnesty saknar verktyg för hållbara ställningstaganden. Låt mig nämna några: ( Att du ser det som en komplikation att stödja människans rätt, vad gör du då i Amnesty)?

1. Ska också hallickars verksamhet avkriminaliseras? (Naturligtvis) Var drar man gränsen mellan hjälpsamt ombud och vad som i praktiken är en slavägare? (När kvinnan frivilligt gått med om att hallicken är hennes frivilliga ombud/försäljare om hon så väljer, om han har tvingat kvinnan i ett slavförhållande så är det ett våldsbrott och skall beivras därefter),
2. En stor del av de prostituerades intäkter torde gå till sprit eller narkotika. Hur ska man resonera om kunden direkt har betalat genom överlämnande av narkotika? ( Nu vill han bestämma eller rättfärdiga sina ideer om hur kvinnan skall spendera sina pengar eller leva sitt liv).

3. Om kunden har ”speciella önskemål” om att få misshandla eller förnedra den prostituerade, hur långt ska detta anses godtagbart i ett ”avtal mellan vuxna människor”? ( JA, det är upp till kvinnan). Hur allvarliga ska skadorna vara för att kunden ska anses ha gått över gränsen för ett rimligt avtal? Rent konkret: är det godtagbart att en människa i nödläge har rätt att sälja rätten att bli bunden och piskad – och att någon bättre bemedlad har rätt att köpa sig förmånen att utföra de här gärningarna? ( Om det inte är kvinnans rätt att bestämma, vad får dig att tro att du besitter ett omdöme som genom lagstiftnings makt skall göra henne till din slav)?

4. Hur ska man hantera gränsområdet mellan ”normal” prostitution (Frivillig) och trafficking (Våld)?
5. I alla utvecklade länder – oavsett om prostitution är tillåten eller förbjuden – har prostitution en nära koppling till kriminell verksamhet av olika slag. De prostituerades kunder bidrar till försörjningen av den här verksamhetren. Hur ska Amnesty i det här trasslet kunna reda ut vad som ”bara” är ett ekonomiskt avtal mellan två vuxna personer? ( Jag har inte undersökt om hans påståenden är korrekta).

6. Olika kulturer har olika definition av vad som är ”vuxna människor”. Var avser Amnesty att dra gränsen för barnprostitution? Med vilken grad av trovärdighet? Hur bedömer man ett beroendeförhållande som t ex mellan arbetsgivare och anställd eller lärare och elev? Har ”Kapten Klänning” drabbats av en kränkning av sina mänskliga rättigheter? ( Detta berör Sverige i första hand och om man kan lära sig att döda människor i värnplikten vid 18 års ålder så få detta duga, sen om man är mogen eller inte, lär inte ett klockslag bevisa. Resterande- arbetsgivare-arbetstagare, lärare-elev, kapten klänning verkar så flummigt att jag undrar om det är en variation på sexlekar som han är inne på)?

FÖRSLAG
Svenska Amnesty bör mycket bestämt avvisa förslaget om en avkriminalisering av sexköp och protestera mot den märkliga handläggningen av det här ärendet.

Bo Lindblom
Distriktsombud i Halland
Byvägen 32
312 95 Laholm
0430-223 64, bo@tilas.se
Folkskolelärare som har hela denna tid levt på stulna medel, som tagits genom utpressning, tvång, hot och våld från arbetare i privata sektorn för att ge denna Bo ett leverne samt pension.
Under hela denna tiden som hemskoleundervisning varit förbjuden utan statligt tillstånd, även om man fick det så måste man följa Statens villkor och dess curriculum.
Bo är aktiv i Amnesty?? Tur att jag inte har barn som behöver genomlida flera års hjärntvätt från dessa hemska människor.

/bj

/bj /bj

Prostitution bör avkriminaliseras, det beslutet fattade Amnesty International på tisdagen. De vill att det ska vara lagligt att både sälja och köpa sex. Att bara förbjuda köp, i enlighet med den svenska modellen, leder till att prostitutionen flyttar till otrygga miljöer, utom synhåll för polisen, menar människorättsorganisationen.
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/amnesty-avkriminalisera-prostitution

Avkriminalisering av prostitution ger sexarbetare bättre möjligheter att utnyttja sina rättigheter till bland annat vård och skydd. Det skapar en tryggare arbetsmiljö och leder till att prostituerade slipper dras med brottsregister hela livet, säger Amnesty International som från och med nu ska uppmana stater att avkriminalisera både köp och försäljning av sexuella tjänster.
Är den prostituerade ett barn ska barnet per automatik ses som ett offer och inte bestraffas. Amnesty vill också att staten ska vara skyldig att hjälpa dem som vill lämna prostitutionen bakom sig.
– Prostitution är inte en mänsklig rättighet, men sexarbetare har mänskliga rättigheter till trygghet och vård, till att inte tvingas till trafficking och det är det vi försöker komma åt med den här policyn. Vårt fokus är att ge sexarbetare en trygg arbetssituation, att stärka dem och se till att de kan utnyttja sina rättigheter, säger Gauri Van Gulik på Amnesty International.
– Vi tror inte på att straffa dem som har tvingats till sexarbete genom att kriminalisera det och ta ifrån dem rättigheter.
Kritiserat av svenska Amnesty
Amnestys nya policy har diskuterats länge innan den i dag klubbades igenom i Dublin och den har hunnit få mycket svidande kritik från andra organisationer, Hollywoodkändisar och egna underavdelningar som menar att en avkriminalisering av sexköp kommer att gynna människohandeln och utnyttjandet av kvinnor. Svenska Amnesty röstade nej till förslaget under rådsmötet i dag.
– Vi tar avstånd från kravet på en universell avkriminalisering av alla delar av prostitution, även när det gäller sexköp eller av de aktiviteter som möjliggör sexköp; som till exempel bordeller. Vi anser inte att det är klarlagt att en generell avkriminalisering av sexköp och kringverksamheter leder till minskade människorättskränkningar, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Svenska Amnesty i ett pressmeddelande.
Endrit Mujaj, handläggare på Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, säger att det enda positiva med organisationens nya riktlinjer är avkriminaliseringen av sexförsäljningen.
– Vi stöttar att de högljutt propagerar för en avkriminalisering av säljare. Problemet är att även köparna ingår i den här avkriminaliseringen. Vi hade hellre sett att man går efter den svenska modellen där man avkriminaliserar säljande parten och inte köpande.
”Svenska modellen gör sexarbetare otrygga”
Sverige har sedan 1999 en lagstiftning som förbjuder köp. På det sättet försöker man stävja efterfrågan samtidigt som de prostituerade ska känna sig trygga att söka hjälp hos myndigheter. I Sverige har antalet prostituerade på gatorna halverats mellan 1995 och 2014 och flera andra länder har numera samma lagstiftning, men Amnesty menar att modellen bara leder till att prostitutionen flyttar till otryggare platser.
– Vi är emot lagstiftning som leder till att prostitutionen går under jord och att sexarbetarnas säkerhet äventyras, säger Gauri Van Gulik.
Enligt henne har Amnesty pratat med prostituerade i de länder som har infört den så kallade svenska modellen, bland annat Norge, Kanada och Island, som säger att de känner sig mindre säkra nu när de tvingas träffa kunder i deras hem istället för på gatan.
”Länder som har legaliserat prostitution dras med problem”
Men Endrit Mujaj säger att prostitution aldrig varit begränsad till platser som Malmskillnadsgatan i Stockholm och Red Light District i Amsterdam. En del av den har alltid skett ”under jord” och även de länder som har legaliserat prostitution tampas med illegal verksamhet som inte följer reglerna.
– Jag tror att Amnestys intention är god och man har de klassiska argumenten att man får bättre kontroll på prostitution om den är laglig, men vi ser att det inte riktigt fungerar så. Länder som har legaliserat prostitution får dras med jättestora problem. I Amsterdam har man fått stänga ned delar av Red Light District på grund av medföljande kriminalitet.
Lagligt i Tyskland
Tyskland är ett av en handfull europeiska länder där det är lagligt att sälja sex på bordeller. Enligt kritiker har landets lagstiftning främjat sexturism och trafficking. Enligt European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers (TAMPEP) kommer 60-85 procent av Tysklands prostituerade från andra länder. I Tyskland riskerar de att hamna i händerna på hänsynslösa hallickar och inte se mycket av sin inkomst.
– För svenska Amnesty innebär beslutet dock inte att vi kommer att arbeta för en total avkriminalisering, varje land bestämmer själva om de kommer att driva frågan vidare, säger Anna Lindenfors.

Iva Horvatovic
Publicerad:11 augusti 2015 20.32
Uppdaterad:12 augusti 2015 14.04

Creeper MediaCreeper