SJÄLVÄGANDE


Att ta någons självskapade värden, inkomster, eller all typ av egendom, utan deras tillstånd/medgivande med tvång, hot eller våld, med den svaga ursäkten, att det måste ges till någon annan är inte medlidande, det är tyranni.

Välgörenhet, för att vara rätt måste ges under frivilliga former, inget tvång från en utomstående part eller kollektiv.

Frihet är inte möjligt i ett system av "majoritetsstyre", eller något annat system med en "regel" från/av ett kollektivt eller central myndighet.

Frihet är endast möjligt i en självstyrande enhet, t.ex. republik där de som önskar kan leva som självägande och uttalade autonoma/suveräna individer, samt har den absoluta rätten att skydda sina egna rättigheter, åtgärder och egendom oantastad utan hinder från någon.

Om man skadar någon annan, man är då skyldig den skadade parten att göra den hel igen, däremot ingen skyldighet till en utomstående part som stat/regering.

Skatt på personligt arbete är resultat av slaveri, ett obetald slaveri. Det är kriminellt, stöld och förnekande av människans värdighet och rätt till ett självägande liv.


Ingen Stat, stöder inte nuvarande
BolagsStaten Konungariket Sverige och
ger sitt stöd till Godlands Urfolkets rättigheter.

Björn 'bj' Hansson -Ingen Stat- tillkännagivande 1 oktober 12017.

Varken som människa, eller som statens fysiska person har jag gått in i ett avtal med fiktionen svenska bolagsstaten och dess styrelse Konungariket Sverige,  där jag frivillig har frånsagt mig mina individuella männskliga rättigheter eller att jag har erkännt deras, lagar, förordningr eller regler.

Med anledning av mina tidigare affidavits till skatteverkets och dess juridiska ombud samt domstolar där mina frågor om dom har jurisdiktion över mig för att jag befinner mig i Sverige blir aldrig svarad. Följdfrågan är alltid, har ni empiriska fakta eller konkreta bevis till att era lagar, förordningar och regler omfattar mig?
Ingen har lagt fram några bevis, frågan förblir alltid obesvarad utav advokater, åklagare och domare trots att dom arbetar med detta varje dag?

Jag har inga förpliktelser eller skyldigheter gentemot fiktionen och organisationen under namnet bolagsStaten Konungariket Sverige, SWEDEN KINGDOM OF, tillika har myndigheter och domstolar ingen jurisdiktion över mig som människa.​​​​​​Den svenska regeringen med alla kommuner, landsting och alla offentliga strukturer, skall bevisa att bolagStaten Konungariket Sverige är en legitim stat i landområdet Sverige,
Enligt min deklaration i
Affidavit av rädsla
                        
Jag står för voluntarism och att alla mänskliga relationer skall vara frivilliga, som genom Urfolks rättigheter. Jag har ingen önskan att reformera något system som du föredrar, eller att tvinga dig att att du måste gå min väg. Jag lever efter filosofin gör ingen skada, mitt mål blir att bidra med att utveckla en nation, en samhällsform, av individer, som inte accepterar våldscykeln till en bolagsStats fördel med centraliserad makt.


Jag är i samförstånd med och delar nedanstående värderingar med,
Stella af Glasriket,
https://glasriketsurfolk.wordpress.com/category/tillkannagivande/
 

Jag agerar för att skydda natur och moder jord och dess urfolk mot förtryck av andra icke urfolk.

Jag tillåter inte slaveri i någon form, skuldbaserad ekonomisk slaveri eller tankeslaveri.

Jag lever enligt mina andliga Urfolkstraditioner att endast ta av behov inte av begär av naturens gåvor för att överleva.

Jag tillåter inte krig eller våld i min omgivning och kärnvapen och kärnkraft ses som våld av mig.

Jag utövar min tro i mitt Urfolkstempel/ Tempelplats för att skapa gemenskap inte för att dyrka eller idolisera gudabilder utan för att styrka minnet av Urfolkets gudars arketypers budskap.

Jag tillåter inte gifter i livsmedel och främjar lokal egen försörjning av livsmedel.

Jag väljer själv hur min hälsa vårdas dvs bäst genom gamla traditioner och naturmedel.

Jag erkänner Oxa som den nya valutan enligt Urfolks rättigheter.

Jag får endast dömas av ett urfolksting som är edsvuret till Urfolks och dess rättigheter.


Med-reservation-för:
Min lojalitet kan avsägas genom en proklamation i det fall Urfolksrättigheter inte längre är främsta syftet av och för Godland.
Urfolks freds- och kärleksordning Godland och Deklaration av Godland och Charter of Godland erkänns av Mig men jag reserverar Mina rättigheter att som ett fritt Urfolk alltid främst bevara egna seder, vanor, kultur som är bäst lämpade för min lokala omgivning alltid i harmoni med Urfolksrättigheter i frid och fred.

Göteborg 1 oktober 12017Björn Olof Hansson af Ingen Stat

http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Declaration_of_Godland_and_Charter_of_Godland__120170611.pdf
 

Monarkin Staten Sverige


Regeringen, Carl XVI Gustaf, Riksdagen, Folkrörelsen – och det övriga Sverige vägrar ta ansvar för att stoppa III världskriget,
men Vi har rätt att förhindra det III världskriget då ett sådant påverkar Oss, Vår familj, Vår ätt, Vårt folk, Andra folk, hela Östersjöregionen, hela Jorden och universum.
Vi har därför beslutat ta ansvar,
Vi har därför Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns,
för att genom denna hävda Nationen Sverige som fredlig zon,
där främmande makts stridsövningar ej är tillåtna,
och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring.

Vi erbjuder Urfolks freds- och kärleksordning Godland vid uppfyllande av villkoren.
I det rådande krisläget, då folket i övrigt “gömmer sig”, proklamerar Vi oss som en absolut monark, men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki varför konstitution mm ingår i proklamationen om 20 sidor.  Denna proklamation är i öppen rättssal i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17 förd till rättens handlingar och Vi är där presenterade som Monark.

Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera statsskick via urfolks ting och egenproducerade pengar – oxa – som bokförs vid Urfolks föreningar.  Det är den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland
Proklamationer
Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.


Denna länk leder till samtliga nedanstående länkar.
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/


Proklamation
Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14.9.17.
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, 14.9.17.


Order
Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
Public Order of Revocation, Reminding the Nullifyingoflegal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.

Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17.

Stiftandedokument
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Manifest of Unity of Diarchs of Godland, 12017-06-11.
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11.
Diarchs of Godland decree on Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes, 21.6.(1)2017.

Oxa Money

Videos
Proklamationer & Order i videoformat
Monark Leif Erlingsson af Staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar. 10.9.17
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland, m.m., playlist med nedan:
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17
Monarch Leif of State Sweden and president Ditta of state Republic Latvia.
Order of Revocation to NATO etc to return all military home to kin.


Stiftandedokument I video format
The hidden rulers challenged, playlist med nedan:
We challenged the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are. The essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate courts that are not under the control of the war business economic system.

Diarchs of Godland on justice, introduction. Coronation. 10.6.17
Coronation of Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. We challenged the hidden rulers
Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17
Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that they are legitimate
Ditta and Leif of Godland/Östersjöväldet on founding documents. 11.6.17
Founding documents read by Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. Hidden rulers challenged


Övrigarelevanta videos
Conf Security in Baltic Sea, tally to NATO, Russia etc. 22.04.17. 4/4
www.LoveOrder.info Ditta of Godlandbeviljade ordföranden för svenska försvarsberedningen och NATO rådgivaren Björn von Sydow motsvarande i storleksordning 1,000,000,000,000 Euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem militär personal tillbaka till deras familjer.  Sydow rapporterade aldrig tillbaka till BSIC om hur han använde dessa medel.  Videon är på Engelska.
https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww/videos


Jag är Urfolket i Nationen Sverige  
Ingen Stat, stöder inte nuvarande bolagsStaten Konungariket Sverige och
ger sitt stöd till Godlands Urfolkets rättigheter.

Människans långa strävan efter frihet är full av desperata klagomål mot den illegitima bolagsStaten Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden. Makthavare och undersåtar har skrivit otaliga dokument som hävdar begränsningar i den illegitima bolagsstaten Konungariket Sverige, dess fientliga beteende genom utnyttjande av grundlagar, förordningar och regler som har skrivits på av makthavare inom Konungariket Sverige, men, inte skrivits på frivilligt av Urfolket i Nationen Sverige.

Men idag kan man observera att alla dessa poetiska sociala avtal har varit impotenta för att förhindra den illegitima bolagsstaten Konungariket Sverige predation, eller ännu värre, de har auktoriserat den. Begränsad regering är en lögn den odlades, förmedlades genom skola och media för att hålla oss underdåniga, genom hjärnbesmutsning, indoktrinering. De som en gång såg sig som våra befriare lever nu i träldomens spår.

Ta bort all grandiose retorik, kärnan av bolagsStatens styre har alltid regerats med våld. Varje förskönad omskrivning har bara värnat det våld som är inneboende i systemet, som inte bara är förkroppsligat av de verkställande myndigheter, nämnder, verk, kommun, landsting, domstolar, polis alla centraliserade offentliga strukturer. Överallt säger bolagsStaten till dig: "Lyda, annars." Jag har fått nog av centraliserad omoraliska makt.

Jag är ingen revolutionär. Jag står för voluntarism, alla mänskliga relationer skall vara frivilliga, som genom Urfolks rättigheter. Jag har ingen önskan att reformera ditt system som du föredrar, eller att tvinga dig att att du måste gå min väg. Om du vill ha ditt servila liv, behåll det.
Men, förstå att bolagsStaten kommer aldrig att följa avtal, stadgar eller stödja sina konvolut, fördrag eller ens att spela inom sina egna regler. Enkelt sagt, bolagsStatens företrädare kan man inte lita på.''Lyd annars.''

Revolutionens dårskap återställer alltid våldscykeln. Mitt mål är att delta i att bryta den cykeln och överge galenskapen att förvänta mig olika resultat genom repetitionen av våldscykeln.
Genom att leva med filosofin gör ingen skada, blir mitt mål att bidra med att utveckla ett samhälle av individer, som inte accepterar våldscykeln för en bolagsStat genom centraliserad makt . Evolutionen kräver livskraftig mutation, inte en ny hierarki som har syftet att diktera uppifrån ner, utan nya sätt för horisontell innovation.

Befrielse kräver samarbete mellan fria tänkare utan kränkning eller censur. I en annan ålder kunde vi träffas i offentliga utrymmen och diskutera. I dag, för att undvika bolagsStatens övervakning krävs att vi krypterar kommunikationen.

Energioberoende vänder sig till visionärens fantasi som ger oss individuell kontroll över våra moderna liv. Inget meningsfullt alternativ till bolagsStatens system kan uppnås utan att utforska decentraliserad energiproduktion och lagring för att skapa värme, kraft och otroliga nya verktyg.

I vår nya autonomi krävs det att vi bygger säkra livsmiljöer där vi bor. Nya material och metoder ger oöverträffliga nya möjligheter, vilket ger oss större rörlighet och tillgång till många tidigare obebodliga miljöer.

BolagsStatens anhängare har gjort vår mat och vatten till subtila gifter, vilket gör oss sårbara i tanke och kropp. Därför är det viktigt att odla vår egen mat och dricka hälsosamt vatten för att reparera och förbättra våra kroppar.

BolagsStaten har samarbetat med den medicinska industrin för att förhindra oss frihet i ett spindelväv av kontroll samt beroende utav deras produkter.

För att undvika beroendet av den medicinska industrin, är det viktigt att ta ansvar för vår egen hälsa och driva sund medicinsk vetenskap.
BolagsStaten hävdar och kräver kontroll av alla former av överlåtelse, vilket hindrar frihet i rörelse för individer och deras egendom. Detta är en oacceptabel handling. Överlägsen transportteknik existerar redan, men undertrycks av bolagsStatens bestämmelser.

Människans arbetskraft har expanderats kraftigt genom att använda maskiner. Vi måste upprätthålla decentraliserad automation för den framtida användningen av arbetskraftsbesparingar, eller att använda människan som ett verktyg, alternativet vi kommer att bli offer för bolagsStatens automatisering bl.a. genom chipinplantering i våra kroppar och dess monopolstrukturer.

Att leva i informationsåldern har inte isolerat oss från felaktiga uppgifter. När bolagsStaten kontrollerar utbildning styr den själva linsen genom vilken vi ser världen. Framför allt måste vi lära ut sanning till våra unga, att låta dem se världen som den är, samt upplysa om Platons grotta, och
varför Sokrates hatade Demokrati.

Självklart är detta inte en uttömmande lista över alla tankar, idèer och verktyg som står till vårt förfogande genom Proklamationen, Godlands Konstitution som också är Nationen Sveriges konstitution, för bejakande av Urfolks krav och rättigheter genom ett återställande av Indigenous World Order.

Sanningen i den naturliga världen fungerar lika bra för oss som för andra. Vägen framåt kräver omfattande och decentraliserade ansträngningar och experiment av olika möjligheter. Styrkan hos ett nätverk är inte i sin enhet, utan i att det är decentraliserat, vilket innebär att ingen misslyckas, ingen centraliserad figur, ingen kritisk knutpunkt för bolagsStaten att rikta in sig på, Urfolkets styrka och grund är decentralisering.

Så, att böja sig ner inför bolagsStatens välavlönade, finklädda missbrukare, kan du göra om du vill. Låt dem klappa ditt huvud när de tar händerna ur dina fickor för skatt. Vi kommer inte tvinga dig att leva vår väg, men vi kommer inte att lägga oss ner, för att bli tvingade att leva din väg. Vi är inte din egendom. När du är beredd att sluta vara en slav/träl eller parasitisk börda, och är redo att vakna till en förändring, redo att agera och redo skapa nya möjligheter, kom med oss på resan.
Vi kommer inte vara svåra att hitta, vår resa är transparent.

 

Jag är en av Urfolket i Nationen Sverige,
Björn Olof Hansson
Voluntarist
Alla relationer människor emellan, skall vara frivilliga.


Länk till alla dokument och videos angående Urfolket
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/  
        
LegeNet Holistisk detektivbyrå
http://www.lege.net/   
                                      
https://glasriketsurfolk.wordpress.com/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_grottliknelse


https://www.youtube.com/watch?v=SWlUKJIMge4&list=PLwxNMb28XmpfEr2zNKQfU97eyEs70krSb&index=3

Why Socrates Hated Democracy
https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk&index=4&list=PLwxNMb28XmpfEr2zNKQfU97eyEs70krSb
 

Creeper MediaCreeper