SKATTEVERKET ETT VINSTDRIVANDE OLAGLIGT BOLAG

Jag finner snart vid 78 års ålder det förvånansvärt genom olika ursäkter och förklaringar varför skatt är acceptabelt? Vid denna tidpunkt i mitt liv så har jag troligtvis hört alla olika skäl. 

Nedanför har ni punkter av vad av myndigheter alltså politiker och tjänstemän kallar ‘’lag’’ som används varje dag för att ta skatt, egendom, från någon.

Att acceptera det omoraliska att TA egendom från någon utan kontrakt har alltid varit fel, är så idag.

Varje punkt nedan, har den lagliga definitionen av vad Svensk författnings samling avser.

-Är jag egendom som ni i regering kan förvalta/administrera? Kan ni förklara hur?

-Kan ni i regeringen förvalta/administrera egendom utan Kontrakt? Förklara hur?

-Kan ni presentera bevis i form av kontrakt mellan mig Björn Olof:Hansson och servicebolaget SKATTEVERKET org.nr, 202100-5448, som är F-skatt & momsregistrerat,  ett vinstdrivande bolag? 

Undrar ni inte varför dessa myndighetsbolag inte är offentligt talat om i media som dagspressen, SVT eller under debatter i Riksdagen, eller, varför tjänstemän i myndighetsbolagen håller tyst, att deras funktion är att tjäna pengar och lyda under kontraktslagarna, inte tjäna en rättsstat? 

 SWEDEN KINGDOM OF, är registrerat på Dun & Bradstreet nummer 55-992-6472 som ett kommersiellt bolag, som är aktivt registrerat på SEC i USA som ett kommersiellt vinstdrivande holdingbolag, stiftelse/trust?

Vänligen, visa kontraktet som ger er jurisdiktion att ta min egendom/pengar, fast jag inte röstar på er eller givit er en fullmakt, inte heller har undertecknat ett kontrakt? 

-Följande frågor förtjänar ett svar, skall en tjänst/produkt från staten erbjudas  med/genom-

1-Tvång, 
vilket är ett förhållandet att någon, något, står under någons annans makt, ofrihet, förtryck.

2-Utpressning   Utpressa
innebär att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld, skandalisering eller polisanmälan. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån är om "trängande fara" och praktiskt taget inte lämnar offret något val.

3-Terrorism
om användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt. 

3-Hot
handling förhållande(t) att hota; hotande ord,  åtbörder (äv. blickar), hotelse(r);
Med hot att tvinga.

4-Bedrägeri
innebär att gärningsmannen vilseleder offret på ett vis som leder till ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret.

5-Stöld
om uppsåtligt, olovligt tillgrepp av annans lösegendom varigenom gärningsmannen gör en vinning o. den bestulne tillfogas skada.
att under brukande av fysiskt våld omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

6-Plundra
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
Ofta med tanke på att rovet stölden omfattar allt av värde som en person äger.

7-Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

8-Häleri
är att bedriva handel med stöldgods.

9-Underförstådd överenskommelse
Du kan erkänna alla uttalanden och påståenden i kontraktet genom att helt enkelt vara tyst. Parterna häri är överens om att underlåtenhet att svara eller otillräckliga svar, som definieras häri utgör avtal med alla villkor, bestämmelser, uttalanden, fakta och påståenden i kontraktet.

Besked från Skatteverket och anmärkning om att jag inte deklarerade.

Detta är frågorna till handläggaren mm...

Blir intressant och se om jag får något svar överhuvudtaget.

Bo • 13 mars 2019 01:59:03                                                                                          
Din jävla rättshaverist !!
Jag kan meddela att min kusin Anne-Sofie Ernstson jurist på Skattekontoret i Uddevalla , avled den 13 feb efter en kort tids sjukdom.
Är Du nöjd med det Ditt förbannade as?

Svar-
Din kusin har livnärt sig på att arbeta för en brottslig organisation på bekostnad av sin medmänniska i den privata sektorn.
Hon svarade i ett brev från mig med att vi är trälar, slavar till denna organisation hon representerar.
Personligen har jag ingen empati eller sympati för någon som kräver att leva på en medmänniskas produktivitet genom att nyttja tvång, utpressning, hot och våld för att ge stöd till ett politiskt system som jurist för att tillfredsställa ett ekonomiskt oberoende liv genom kriminella handlingar.
Från Ditt förbannade as.
20 mars 2019 17:03:10

 

Är du verkligen skyldig skatter? 
 

 Budet: "Du skall inte stjäla." Inställning är "Om du är skyldig skatter, då kan regeringen inte stjäla från dig när de kräver den’’. Om du inte är skyldig skatt, då är det stöld när regeringen kommer efter dig med sitt statliga våldsmonopol. 

Så, är du verkligen skyldig skattepengarna eller inte? Stjäl du från regeringen när du vägrar betala? Eller, stjäl skatteverket genom staten från dig, eftersom du aldrig gick med på att betala om du inte deklarerar, och därtill inte ingår i en avtalssituation med skatteverket staten. Det måste vara den ena eller den andra. Vilken är det?

Å ena sidan utfärdar politiker med regeringens lagstiftningsmakt (på grund av Representativ Demokrati) obligatoriska bidrag från medborgarna. Ingen är verkligen ombedd att samtycka till denna lagstiftning, och även om man röstade för att välja någon av de statliga politiker som stödjer dessa skatter kunde man knappast sägas ha kommit överens om att det infördes. Och vad händer om man röstade, men valde en oppositionens kandidat som besegrades, eller inte röstade alls? Det är uppenbart att en regeringen inte bryr sig om du röstar eller inte. De anser fortfarande att du är ansvarig för skatter, trots att det bygger på antaganden.

De flesta vill göra rätt och uppfylla sina frivilligt antagna förpliktelser. De betalar frivilligt sina så kallade rättvisa skatteskulder för att behålla sin egen självkänsla och för att behålla sitt rykte till sina vänner, grannen och landsmäns värderingar. Så om skatter verkligen var frivilliga skulder som skatteverket upprätthåller, varför behöver regeringen åta sig hot och utpressning mot att samla in pengarna? Det faktum att regeringen måste tillgripa detta stödjer argument att skatter inte är frivilliga skyldigheter, utan bygger helt på antaganden vilket vi indoktrineras med från skolåldern.

Finns det verkligen några bevis att du är skyldig skatter? Har du till och med ingått ett kontrakt att du skall betala "x" belopp i gengäld för statliga tjänster? Är din inkomstskatt deklaration ett sådant kontrakt? Nej, det är ett avtalsdokument, som skrevs på av dig under tvång, påföljd av straff om du inte deklarerar och om du inte tar hand om krav på dokumentation, glöm inte att ett kontrakt kan aldrig tecknas under tvång.

Dessutom är regeringen inte beroende av att du lämnar en deklaration för att kunna hävda att du är skyldig dem pengar. Regeringen vill ha det båda hållen, att du är skyldig om du deklarerar, att du är skyldig om du inte deklarerar, är inte ett bevis på att du är skyldig skatter. Det är faktiskt ett bevis på att regeringen bara kräver pengar från dig, oavsett vad du gör. Därför anser jag att det är säkert att dra slutsatsen att varken deklaration eller inte deklaration utgör något slags bevis för att du är skyldig skatt. Det finns inga bevis på något samtycke eller överenskommelse från din sida. Regeringen anser dig under dess jurisdiktion och hävdar följaktligen att du är skyldig skatten.För att vara på säkra sidan att du inte har ingått ett årligt avtal, deklarera inte.

De flesta förespråkare för beskattning rättfärdigar sin uppfattning att "skatt inte är stöld" genom att hänvisa till någon form av tyst samtycke som varje person ingår i genom att helt enkelt vara på plats i Sverige. Detta motsvarar påståendet att om du föddes i Sverige betyder din närvaro att du har gått med på att beskattas? Men var står det på din födelseanmälan, eller en annan tjänst som kontrolleras av regeringen, staten? Hur kan en baby komma överens om ett avtal vid födseln? Nej, spädbarn har inte förmåga att betala skulder eller ingå ett avtal. Dessutom, vad skulle hända med föräldrarna om de vägrade att samtycka för sina barns räkning skapandet av en statlig andra identitet, skapande av personen med personnummer?
 
Betyder användningen av statligt tillhandahållna tjänster, som vägar och skolor mm, att du accepterar att beskattas för att stödja regeringen? Nej. Regeringen monopoliserar tvångsmässigt många av de varor och tjänster som människor är villiga att betala för. Genom att förhindra konkurrens, förnekar regeringen effektivt valet vem man kan köpa dessa tjänster från.Till exempel måste föräldrar utan barn eller föräldrar med barn som inte går på statsskolor fortfarande betala skolavgifter. Pacifister tvingas betala skatt för att stödja polisen och armén. 

Vilken eventuell rättfärdigande kan det finnas för att tvinga en man att acceptera en produkt som han aldrig beställt, använder inte och föredrar inte att ha? Och sedan straffa honom när han vägrar att betala räkningen?

Men detta förskjuter argumentet ytterligare ett steg bakåt. Har staten rätt att bestämma villkoren och administrera vårt liv? Det är sant att det finns kostnader som ägnas åt att skydda egendom, och de flesta känner igen att de måste skydda sig själva eller betala någon annan för att tillhandahålla tjänsten. Man bör dock inte vara begränsade från att göra det själv eller söka konkurrenskraftiga bud för att tillhandahålla tjänster man önskar. Statlig beskattning förhindrar att detta uppstår.

Vissa hävdar att regeringen är en nödvändighet, precis som mat, skydd och kläder. Därför är vi skyldiga att betala för det, trots att vi inte har begärt dessa statliga tjänster. Men det här är en falsk analogi av två skäl. För det första, är regeringen inte en nödvändighet. Frågan blir då,vad är den mest moraliska och mest praktiska metoden för att leverera dessa tjänster till dem som vill ha dem? För det andra, även om regeringen var en nödvändighet, finns det ingen anledning att tvinga på köpet av statens tjänster. Ingen tvingar oss att köpa mat, skydd och kläder till oss själva. 

Om en berörd tredje part agerade som regeringen skulle de förbjuda alla andra leverantörer och tvinga oss att köpa från dem. Om vi ​​vägrade att göra det, skulle de sätta oss i fängelse och stjäla vår egendom, till att börja med. Men det är inte så som den "fria" världen fungerar. Om jag misslyckas med att köpa mat, skydd eller kläder, kan jag dö av hunger, exponering eller förkylning, men ingen sätter mig i fängelse eller konfiskerar min egendom för misslyckande med att göra det.

Det bör vara uppenbart att statlig beskattning är en tvångs aktivitet som inför hot, utpressning och våld i ett annars fredligt samhälle. De som säger att de inte har kommit överens om att betala skatter förstår att vissa varor och tjänster (mat, kläder, skydd) är nödvändiga för mänsklig överlevnad och måste betalas, men inser att de inte behöver tillhandahållas av regeringen på en tvingad, obligatorisk grund. Vad de motsätter sig är det tvång, hot  som är inblandad i att samla skatter. De motsätter sig att tvång, hot och våld för att rättfärdiga tvångsvärdegrunder.

Om vissa människor tycker att vissa statliga tjänster är nödvändiga, borde de samla in pengarna för att finansiera dem på ett frivilligt sätt. Om folket som samlar in pengarna tror att inte nog har samlats in, låt dem gräva i sina egna fickor för att kompensera bristen eller vara utan. De har inte rätt att tvinga och spendera andras pengar på saker som de anser vara nödvändiga.
Hela förutsättningen för statlig beskattning är i grunden idén att du och din egendom tillhör staten. Du är statens slav. Vad regeringen än tillåter dig att behålla eller samla in är helt enkelt vad dom anser är dess generositet. Det är inte din rätt.

Voluntarismens uppfattningen är att staten är en brotts institution. och att staten ackumulerar sina resurser och rikedom bara genom att stjäla från varje medlem av samhället. Om du inte lämnar in en skattedeklaration, eller "fuskar" på din skattedeklaration, är det följaktligen bara en utmanövrering av statliga  brottslingar och behålla och skydda din egendom. Hur kan någon opponera eller motsätta sig att gömma sina juveler så att en vanlig tjuv inte kunde hitta dem? Varför är det annorlunda att du håller fast vid din egendom så att regeringens män och kvinnor inte kan ta den?

Svaret i båda fallen är detsamma. Varken den vanliga tjuven eller regeringen har någon rätt till din egendom. De har ingen rätt att invända mot dina handlingar som förhindrar att hela eller delar av det stoppas från tvångsbeslagning. Vad regeringen kallar skatteflykt, att inte betala skatter eller betala mindre, är helt enkelt en persons sätt att säga "nej!" Eller "nog är nog!" Sådana handlingar är ett sätt att skydda sin egendom från regeringens tjuvar och minska de belopp som regeringen stjäl från dig. Den som inte deklarerar och skattevägraren betraktas vanligen som fuskare men är det verkligen fallet? Nej! Fuskarna är de som lurar andra att tro att de "är skyldiga" skatter till regeringen och staten. Det är de människor som försöker lura resten av oss från våran rättsmässigt förvärvade egendom! Skattevägrare försöker enkelt överträffa en kriminell regering genom att behålla det som tillhör dem. Det är deras pengar. Det var ärligt förvärvat. De är helt rättfärdiga att hålla den från både tjuv och skattemasen!

 
www.ingenstat.se

Följande brev fick jag inget svar på?

Till-                                                                                                24-09-2018
SKATTEVERKET
801 73 GÄVLE                                                                               
82-71829531

Från-
Björn Hansson
c/o Regnbågsgatan 8B
(417 55) GÖTEBORG


Att skicka förläggande utan en fysisk persons, namnteckning, anställningsnummer eller ett referensnummer på ärendet verkar och ger intrycket av tvång och hot från okänd person? Daniel Karlsson är du ett rättsäkert subjekt?
Jag kommer att göra vad som är moraliskt rätt när jag har fått svar på nedanstående frågor inklusive ifyllt EU formulär om rättsäkert subjekt. Det är enkla ja eller nej frågor som inte behöver några utlägg.

1- Vem gjorde bedömningen att jag är/skall vara en skattebetalare med beskattningsbar inkomst och deklarera? Vet ni. Vänligen svara ja eller nej.

2- Om ja-
Är denna person ett första hands vittne -ett vittne- till att Björn Hansson är och skall vara en skattebetalare med skatteskyldigheter? Vänligen svara ja eller nej.

3- Om ja-
Var vänlig och redogör, uppge namn, adress och arbetsnummer på denna fysiska person som är vittne, så jag kan kontakt och få bevis på min skattskyldighet.

4- Finns det empiriska faktan och konkreta bevis på att jag är och skall vara en skattebetalare som är under plikt/tvång att betala skatt? Vänligen svara ja eller nej.

5- Är det eran åsikt att jag är under plikt/tvång att betala skatt och att detta är, ovedersäglig?
Vänligen svara ja eller nej.

6- Krävs det mitt frivilliga samtycke att vara skattebetalare och att deklarera?
Vänligen svara ja eller nej.

7- Har/är ert föreläggande grunden, att det är ett frivilligt kontrakts/avtal som har brutits?
Vänligen svara ja eller nej.

8- Är frånvaron om konkreta bevis skäl att lägga ner eller preskribera bedömningen? Vänligen svara ja eller nej.

9- Är det möjligt att ni har gjort en felaktig bedömning om Björn Hanssons skatteskyldigheter och skatteskulder? Vänligen svara ja eller nej.

Vänligen bara svara ja eller nej på ovanstående frågor.
Dessa frågor måste svaras av en människa med namn, namnteckning, anställningsnummer samt med EU formulär Rättsäkert subjekt och skall kommit Björn Hansson tillhanda inom 30 dagar.
Without prejudice


Björn Hansson

  FÖRSLAG OM SLUTLIG SKATT, nedan är mitt svar.

Björn Olof:Hansson                                  Anton Ingvarsson
Regnbågsgatan 8b                                  c/o SKATTEVERKET
[417 55] GÖTEBORG                              Skattenhet 26
Ref.nr 82-97329018                                 [301 87] HALMSTAD

29-10-2020

Tack för Ert erbjudande och förslag om slutlig skatt.
Jag accepterar att betala skatt, efter att ni motbevisar att nedanstående, inte är baserat på fakta under ed och bevittnat av NotariePublicus.


Att ta skatt från mig är bland annat ett varumärkesintrång 60885, 410383 och 609335 samt att jurisdiktion eller avtal inte är bevisat av anställda från SKATTEVERKET. Svara på samtliga punkter.

-Är jag egendom som ni kan förvalta/administrera? Ja Nej, om ja förklara.

-Kan ni förvalta/administrera egendom utan avtal? Ja Nej, om ja förklara.
-Kan ni presentera bevis av avtal mellan mig och servicebolaget SKATTEVERKET org.nr, 202100-5448,F-skatt & momsregistrerat vinstdrivande bolag samt registrerat på Dun & Bradstreet nummer 55-992-6472 som ett kommersiellt bolag i KONUNGADÖMET SVERIGE, som är aktivt registrerat på SEC i USA som ett kommersiellt vinstdrivande bolag, vänligen, visa avtalet som ger er jurisdiktion att ta min egendom/pengar?

Frågan är- skall en tjänst/produkt från staten erbjudas under nedanstående krav, ge utförliga svar som anställd på SKATTEVERKET-

-Tvång
om förhållandet att någon något står under någons makt befinner sig i någons våld, ofrihet, förtryck.

-Utpressning   Utpressa
innebär att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld, skandalisering eller polisanmälan. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån är om "trängande fara" och praktiskt taget inte lämnar offret något val.

-Terrorism
om användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt. 

-Hot
handling förhållande(t) att hota; hotande ord,  åtbörder (äv. blickar), hotelse(r);
Med hot att tvinga.

-Bedrägeri
innebär att gärningsmannen vilseleder offret på ett vis som leder till ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret.

-Stöld
om uppsåtligt, olovligt tillgrepp av annans lösegendom varigenom gärningsmannen gör en vinning o. den bestulne tillfogas skada.
att under brukande av fysiskt våld omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

-Plundra
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
Ofta med tanke på att rovet stölden omfattar allt av värde som en person äger.

Rån
handlingen att under brukande av fysiskt våld omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

-Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

-Häleri
är att bedriva handel med stöldgods.

Underförstådd överenskommelse
Du kan erkänna alla uttalanden och påståenden i kontraktet genom att helt enkelt vara tyst. Parterna häri är överens om att underlåtenhet att svara eller otillräckliga svar, som definieras häri utgör avtal med alla villkor, bestämmelser, uttalanden, fakta och påståenden i kontraktet.

Jag kräver Ert svar inom trettio (30) dagar från e-postens datum som ni måste skickas som e-post och som rekommenderat brev med namnunderskrift av ansvarig person, under full kommersiell skyldighet och lagligt ansvar för mened samt en försäkran på heder och samvete, att alla era svar och detaljer till ovanstående krav är sanningsenliga, korrekta och kompletta utan något bedrägeri, förfalskning, vilseledande förklaringar eller intentioner. Ni måste fylla i bifogad EU’s Rättssäkert Subjekt blankett både som Person och representant för bolaget SKATTEVERKET.

Björn Olof:Hansson yrkar och kräver att all beskattning upphör och alla belopp returneras till mig, om ni inte bevisar motsatsen angående ovanstående punkter..

Med vänliga hälsningar,
Björn Olof:Hansson © ® Varumärkesskyddat, Without Prejudice UCC 1-308-


 

Tack till Björn Olanders på Facebook för detta arbete   https://www.facebook.com/photo?fbid=3812102722168840&set=a.1083724175006722

SKATT ÄR STÖLD

Politiska Kommersiella Vinstdrivande Bolag istället för rättssäkra Myndigheter
 

Kanske är det mera skäligt att kalla skatt för Utpressning.
Det börjar med Tvång genom att en grupp anser sig ha rätten till någon annans egendom utan avtal, samt tillfredsställer man inte detta tvång...blir det Hot genom olika brev, om du inte agerar på dessa brev, så kommer Våld genom fysiskt indrivande av din personliga egendom som du har arbetat och sparat ihop, som sedan säljs genom auktion i ett Häleri förfarande.
 
Bedrägeri kommer i form av utlovade vallöften till bl.a. sjukvård, utbildning, rättsväsende, polis och försvar. Ca 32% av de totala skatteintäkterna går till dessa kärnfunktioner. Resten, ca 68% går till annat bl.a. 40 miljoner i pension för familjen Göran Perssons äldrevård och framtida leverne trots att dom alla åren i offentlig tjänst aldrig bidragit med ett öre i inkomstskatt.
 
Dagens Korruptionen som vi lever med, började med förändringen av vad väljarna tror att man röstar på är Myndigheter med öppenhet och insyn, men, som sedan gav möjligheten till politiker att skapa Kommersiella vinstdrivande Bolag med en begränsad insyn.
 
Ytterst få av dom som driver Offentliga Bolag har viljan eller kapacitet att starta eller riskera sina egna pengar för att skapa vinstdrivande bolag, det är tydligen lättare och enklare att få en anställning i offentlig tjänst som hos Transportstyrelsens Bolag eller i Göteborgs Kommun Bolag och skapa en Västlänk utan att riskera sina egna pengar samt inte behöva ta eget ansvar för besluten.
 
En Myndighet är och skall vara ett rättsorgan, som är och skall vara i tjänst för medborgarna, det har ersatts med Kommersiella Vinstdrivande Bolag inom Kommun, Län och Staten.
 
Göteborgs kommun med mer än hundra offentliga kommersiella bolag, bl.a. Göteborgs Energi med förluster någonstans runt 800-900 miljoner kronor, att inte glömma Nuon och 90 miljarder i Statliga Vattenfalls förluster som ett offentligt kommersiellt bolag.
 
Nya myndigheter skapas när politiker behöver rättfärdiga sina politiska behov som Jämställd Myndigheten i Angered, kolla upp eller ha ögonen på den när den registreras som kommersiellt vinstdrivande bolag eller någon spin-off som blir vinstdrivande, men något rättsorgan i medborgarens tjänst kommer det inte att vara, om det överlever.
 
Jag undrar hur många som tror på demokrati, som går och röstar, och är medvetna att med tvångsmässiga skattemedel till politiker, ämbetsmän och tjänstemän, så kommer dessa att driva kommersiella vinstdrivande företag, istället för administrera och förvalta ett rättsorgan som myndighet?
 
Kommunikation med de så kallade myndigheter som är registrerade med organisationsnummer, F-skatt och momsregistrerade skall alltid bemötas på samma nivå och sätt som om du bemöter ett problem med kommersiella bolag i privata sektorn.
En tjänsteman anställd i privata sektorn, i kommersiella vinstdrivande bolag, kan inte hävda ansvarsbefrielse, likaså kan inte en offentligt anställd. 

Ja, om du vill behålla status quo? Var smart kolla www.knapptryckarna.se 100% DirektDemokrati även på FB och Youtube samt kan du svara på nedanstående för dig själv?

Tror du på Representativ demokrati i så fall, varför? Svara på följande fråga till dig själv?

Har du rätten att ta din grannes egendom utan deras medgivande?
Om dit svar är Nej!
Kan du då delegera vad du inte får göra, till någon annan som gör det?
Om dit svar är Nej!
Är det inte exakt vad du gör när du röstar ger bort en Fullmakt över 4 år (valsedeln) till någon (politiker) att delegera vad DU inte får göra, till någon annan (politiker, offentligt anställd, tjänsteman), som gör och utövar exakt, vad man säger att man inte får utöva?

Politikerna tycker det är häftigt att låtsas betala skatt
27 NOVEMBER, 2011 
Anders E. Borg har dammat av Mona Sahlins gamla slagord: ”Det är häftigt att betala skatt.” Detta slagord är lika hycklande när det uttalas av honom som det var när Mona Sahlin först kläckte ur sig det. Politiker betalar ingen skatt; de bara låtsas göra det. Låt mig utveckla:
 
Jag kan ta mig själv som exempel, eftersom jag var statsanställd innan jag tvingades gå i pension; jag arbetade på Kungliga bibliotekets filial i Strängnäs, Roggebiblioteket. Min lön de sista åren var i runda tal 21 000 kr, varav en tredjedel, 7 000 kr drogs i skatt, vilket lämnade mig med 14 000 att leva lyxliv för. Men dessa 7 000 kr existerade bara som en siffra på mitt lönebesked. Det skulle inte ha gjort den ringaste skillnad, ifall jag i stället fått 14 000 kr och inte betalat någon skatt alls.

Hade jag jobbat för samma lön inom den privata sektorn, hade dessa 7 000 kr utgjort en verklig skatt. Jag hade faktiskt tjänat ihop 21 000 kr, och stat och kommun hade tagit ifrån mig 7 000 kr för att bedriva sina egna verksamheter. Men eftersom jag var statsanställd, var skatten en ren fiktion.. Staten betalar mig 14 000, men låtsas att den betalar mig 21 000 och drar 7 000 i skatt.

Politiker är förstås i precis samma situation som jag här; den ”skatt” de betalar är en ren fiktion. Sedan finns det förstås några skillnader mellan mig och politikerna:

För det första har politikerna, även efter det att den fiktiva skatten dragits, betydligt högre lön än jag. De har också frikostiga pensionsavtal och behöver aldrig bli fattigpensionärer; och de har en hel del extraförmåner, som övernattningslägenhet i Stockholm och gratis tågresor med första klass. Den enda liknande förmån jag åtnjutit är att tjänsteresor i andraklasskupé till och från Stockholm har bekostats av arbetsgivaren, plus några kronor i traktamente.

För det andra har politikerna makt att ställa till betydligt mer elände än vad jag kunde göra på mitt jobb. Mitt jobb bestod huvudsakligen i att bringa ordning i och katalogisera Roggebibliotekets samlingar – inkunabler, ”koltålderstryck”, elzevierer och gamla böcker i största allmänhet. Vilken skada kan det göra? Det är kanske inte den allra mest samhällsnyttiga verksamhet man kan bedriva, men säkert kommer åtminstone någon forskare i framtiden att ha viss glädje av vad jag åstadkommit.

Politiker ställer allt till betydligt mer skada. (Men spaltutrymmet tillåter knappast att jag utvecklar detta.) Och dessutom hycklar de, när de påstår att de betalar skatt, och dessutom finner det ”häftigt”. Det inte lika häftigt för alla dem som verkligen dignar under skattebördan.

Läs också Skattefrihet för offentligtanställda.

Uppdatering 14 december 2012: Minsann! Inlägget kom in i Eskilstuna-Kuriren idag.

Uppdatering 7 november 2017: Länken till EK fungerar inte längre- Men bloggposten har ju blivit kusligt aktuell de senaste dagarna. De som ondgör sig över privatpersoners skatteplanering är ju huvudsakligen sådana som befinner sig i samma situation som jag själv och Mona Sahlin, d.v.s. betalar en alltigenom fiktiv skatt!

Per-Olof Samuelsson

https://perolofsamuelsson.wordpress.com/2011/11/27/politikerna-tycker-det-ar-haftigt-att-latsas-betala-

Ser du det ironiska med det politiska systemet, att om du arbetar så är du tvingad i att skatt tas från dig, utav män och kvinnor som kallar sig Staten
-men-
om du inte arbetar så ger dessa
män och kvinnor dig pengar för att inte arbeta,
bara rösta på dom och du får
 pengar genom deras Statliga, häleriverksamhet?

Borde inte ''skatter'' vara frivilliga om vi inte ska leva i slaveri?

Frihet har inte kommit till dig från grundlagar,riksdagen, regeringen, bibeln, gud, dina föräldrar, företag,
politiker eller byråkrater.
Frihet existerar i det ögonblick du inser detta,
och det försvinner när du misslyckas med att försvara friheten.

 

 Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf


Detta innebär att:

Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.
 

Pappersfiktionen Svenska Staten har med hjälp av levande människor (offentligt anställda) som säger sig representera pappersfiktionen staten, att de har ett intresse som direkta skatter, indirekta skatter, moms, arbetsgivaravgifter mm. ett intressekrav på din arbetsinsats som skall ge fördelar till dessa offentligt anställda, hur är detta möjligt?

Är det inte absurt att tro att en pappersfiktionen som staten har pratat med -eller- anställt någon levande människa som representerar statens myndigheter, som t.ex Skatteverket AB. Dom har inga bevis för att pappersfiktionen har haft kapacitet till att prata eller anställa någon.

Allt detta är en chimär för att hålla oss på plats.
Det är någon annan levande människa som anställer och i sin tur var anställd av en annan levande människa osv. helt enkelt en grupp kvinnor och män som utför en omoralisk brottslig handling och beslagtager en godtycklig vald procentandel av produkten som en annan individ genom sin arbetskraft (en form av egendom) skapar utan att denne ger sitt medgivande.

Finns det något tillvägagångssätt där en grupp individer kan delegera till någon annan en moralisk rättighet att utföra något, vilket ingen av individerna har en moralisk rättighet att göra själv?

Man upprätthåller beskattningen genom hot om våld eller fängelse för den som vägrar denna konfiskering av sin egendom, skattebrott i Sverige kan leda upp till sex års fängelse.

Man motiverar detta med att det är för samhällets bästa. Med tanke på vart skatterna hamnar och vad detta egentligen betyder, slaveriet, är frågan verkligen hur detta kan ses som det bästa för alla? Vilka alla?

1929 skrev Sverige på Kellogs-Briand avtalet som förbinder signatärmakterna att inte använda anfallskrig som ett medel att lösa internationella konflikter, alla anfallskrig är ett brott mot mänskligheten.
Alla som bidrar ekonomiskt till material och agerar (genom att betala skatter)  är och blir då en krigsbrottsling. Vilket medför att vi som bor på den geografiska ytan Sverige och betalar skatter, vi är/var delaktiga anfalleskriget i Libyen, Irak, Agfanistan, Syrien m.m. och är skyldiga till krigsbrott.
Dagens representanter till staten bryr sig ej om detta avtal. Lika lite som om att välfärd kan skapas ut ur slaveri genom hot och våld.


Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor. Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening. Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening. Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion. Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter. Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter. Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.


Artikel 20
Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning, jag beslutar om jag är en medborgare i staten sverige eller ej.


Slaveri är ofrivilligt om man konfiskerar -tar- någons egendom, pengar.
Detta utgörs 100% ens arbete, att påstå att man bara tar tex 30% i skatt som inte är ett frivilligt avtal med ens samtycke, då har man stulit hela 100% av ens rätt.

Om vi är ärliga mot oss själva, är beskattning bara en omskrivning för stöld, våld och slaveri. Ingen enskild någonstans på jorden har ”rätt” att hävda äganderätt av produkten från en annans arbetskraft, sådant beteende kan aldrig vara ”delegerad” till en grupp, och kallas en ”rätt.” Därför är alla former av beskattning är alltid fel enligt naturlagarna.

 

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN's deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur den är konstruerad.

Inspiration och användande av Leif Erlingsson på...
http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/verklighet.html

/bj /bj
Creeper MediaCreeper