Detta är första gången i mitt liv jag har fått från SKATTEVERKET, FÖRSLAG OM SLUTLIG SKATT, nedan är mitt svar.

Björn Olof:Hansson                                  Anton Ingvarsson
Regnbågsgatan 8b                                  c/o KATTEVERKET
[417 55] GÖTEBORG                              Skattenhet 26
Ref.nr 82-97329018                                 [301 87] HALMSTAD

29-10-2020

Tack för Ert erbjudande och förslag om slutlig skatt.
Jag accepterar att betala skatt, efter att ni motbevisar att nedanstående, inte är baserat på fakta under ed och bevittnat av NotariePublicus.


Att ta skatt från mig är bland annat ett varumärkesintrång 60885, 410383 och 609335 samt att jurisdiktion eller avtal inte är bevisat av anställda från SKATTEVERKET. Svara på samtliga punkter.

-Är jag egendom som ni kan förvalta/administrera? Ja Nej om ja förklara.

-Kan ni förvalta/administrera egendom utan avtal? Ja Nej om ja förklara.
-Kan ni presentera bevis av avtal mellan mig och servicebolaget SKATTEVERKET org.nr, 202100-5448,
F-skatt & momsregistrerat vinstdrivande bolag samt registrerat på Dun & Bradstreet nummer 55-992-6472 som ett kommersiellt bolag i KONUNGADÖMET SVERIGE, som är aktivt registrerat på SEC i USA som ett kommersiellt vinstdrivande bolag, vänligen, visa avtalet som ger er jurisdiktion att ta min egendom/pengar?

Frågan är- skall en tjänst/produkt från staten erbjudas under nedanstående krav, ge utförliga svar som anställd på SKATTEVERKET-
-Tvång
om förhållandet att någon något står under någons makt befinner sig i någons våld, ofrihet, förtryck.

-Utpressning   Utpressa
innebär att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld, skandalisering eller polisanmälan. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån är om "trängande fara" och praktiskt taget inte lämnar offret något val.

-Terrorism
om användande av våldshandlingar för att sprida skräck o. därmed utöva makt. 

-Hot
handling förhållande(t) att hota; hotande ord,  åtbörder (äv. blickar), hotelse(r);
Med hot att tvinga.

-Bedrägeri
innebär att gärningsmannen vilseleder offret på ett vis som leder till ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för offret.

-Stöld
om uppsåtligt, olovligt tillgrepp av annans lösegendom varigenom gärningsmannen gör en vinning o. den bestulne tillfogas skada.
att under brukande av fysiskt våld omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

-Plundra
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
Ofta med tanke på att rovet stölden omfattar allt av värde som en person äger.

-Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

-Häleri
är att bedriva handel med stöldgods.

Underförstådd överenskommelse
Du kan erkänna alla uttalanden och påståenden i kontraktet genom att helt enkelt vara tyst. Parterna häri är överens om att underlåtenhet att svara eller otillräckliga svar, som definieras häri utgör avtal med alla villkor, bestämmelser, uttalanden, fakta och påståenden i kontraktet.

Jag kräver Ert svar inom trettio (30) dagar från e-postens datum som ni måste skickas som e-post och som rekommenderat brev med namnunderskrift av ansvarig person, under full kommersiell skyldighet och lagligt ansvar för mened samt en försäkran på heder och samvete, att alla era svar och detaljer till ovanstående krav är sanningsenliga, korrekta och kompletta utan något bedrägeri, förfalskning, vilseledande förklaringar eller intentioner. Ni måste fylla i bifogad EU’s Rättssäkert Subjekt blankett både som Person och representant för bolaget SKATTEVERKET.

Björn Olof:Hansson yrkar och kräver att all beskattning upphör och alla belopp returneras till mig, om ni inte bevisar motsatsen angående ovanstående punkter..

Med vänliga hälsningar,
Björn Olof:Hansson © ® Varumärkesskyddat, Without Prejudice UCC 1-308-Rån
handlingen att under brukande av fysiskt våld omedelbart hot därom fråntaga någons löst gods i avsikt att tillägna sig det.

-Plundra
på ett mer eller mindre våldsamt sätt tillägna sig bortröva någons ägodelar.
Ofta med tanke på att rovet stölden omfattar allt av värde som en person äger.

-Våld
det att fysiskt angripa eller skada person eller sak.

-Häleri
är att bedriva handel med stöldgods.

Underförstådd överenskommelse
Du kan erkänna alla uttalanden och påståenden i kontraktet genom att helt enkelt vara tyst. Parterna häri är överens om att underlåtenhet att svara eller otillräckliga svar, som definieras häri utgör avtal med alla villkor, bestämmelser, uttalanden, fakta och påståenden i kontraktet.

Jag kräver Ert svar inom trettio (30) dagar från e-postens datum som ni måste skickas som e-post och som rekommenderat brev med namnunderskrift av ansvarig person, under full kommersiell skyldighet och lagligt ansvar för mened samt en försäkran på heder och samvete, att alla era svar och detaljer till ovanstående krav är sanningsenliga, korrekta och kompletta utan något bedrägeri, förfalskning, vilseledande förklaringar eller intentioner.

Ni måste fylla i bifogad EU’s Rättssäkert Subjekt blankett både som Person och representant för bolaget SKATTEVERKET.

Björn Olof:Hansson yrkar och kräver att all beskattning upphör och alla belopp returneras till mig, om ni inte bevisar motsatsen angående ovanstående punkter..

Med vänliga hälsningar,
Björn Olof:Hansson
© ® Varumärkesskyddat, Without Prejudice UCC 1-308

Tack till Björn Olanders på Facebook för detta arbete   https://www.facebook.com/photo?fbid=3812102722168840&set=a.1083724175006722

SKATT ÄR STÖLD

Politiska Kommersiella Vinstdrivande Bolag istället för rättssäkra Myndigheter
 

Kanske är det mera skäligt att kalla skatt för Utpressning.
Det börjar med Tvång genom att en grupp anser sig ha rätten till någon annans egendom utan avtal, samt tillfredsställer man inte detta tvång...blir det Hot genom olika brev, om du inte agerar på dessa brev, så kommer Våld genom fysiskt indrivande av din personliga egendom som du har arbetat och sparat ihop, som sedan säljs genom auktion i ett Häleri förfarande.
 
Bedrägeri kommer i form av utlovade vallöften till bl.a. sjukvård, utbildning, rättsväsende, polis och försvar. Ca 32% av de totala skatteintäkterna går till dessa kärnfunktioner. Resten, ca 68% går till annat bl.a. 40 miljoner i pension för familjen Göran Perssons äldrevård och framtida leverne trots att dom alla åren i offentlig tjänst aldrig bidragit med ett öre i inkomstskatt.
 
Dagens Korruptionen som vi lever med, började med förändringen av vad väljarna tror att man röstar på är Myndigheter med öppenhet och insyn, men, som sedan gav möjligheten till politiker att skapa Kommersiella vinstdrivande Bolag med en begränsad insyn.
 
Ytterst få av dom som driver Offentliga Bolag har viljan eller kapacitet att starta eller riskera sina egna pengar för att skapa vinstdrivande bolag, det är tydligen lättare och enklare att få en anställning i offentlig tjänst som hos Transportstyrelsens Bolag eller i Göteborgs Kommun Bolag och skapa en Västlänk utan att riskera sina egna pengar samt inte behöva ta eget ansvar för besluten.
 
En Myndighet är och skall vara ett rättsorgan, som är och skall vara i tjänst för medborgarna, det har ersatts med Kommersiella Vinstdrivande Bolag inom Kommun, Län och Staten.
 
Göteborgs kommun med mer än hundra offentliga kommersiella bolag, bl.a. Göteborgs Energi med förluster någonstans runt 800-900 miljoner kronor, att inte glömma Nuon och 90 miljarder i Statliga Vattenfalls förluster som ett offentligt kommersiellt bolag.
 
Nya myndigheter skapas när politiker behöver rättfärdiga sina politiska behov som Jämställd Myndigheten i Angered, kolla upp eller ha ögonen på den när den registreras som kommersiellt vinstdrivande bolag eller någon spin-off som blir vinstdrivande, men något rättsorgan i medborgarens tjänst kommer det inte att vara, om det överlever.
 
Jag undrar hur många som tror på demokrati, som går och röstar, och är medvetna att med tvångsmässiga skattemedel till politiker, ämbetsmän och tjänstemän, så kommer dessa att driva kommersiella vinstdrivande företag, istället för administrera och förvalta ett rättsorgan som myndighet?
 
Kommunikation med de så kallade myndigheter som är registrerade med organisationsnummer, F-skatt och momsregistrerade skall alltid bemötas på samma nivå och sätt som om du bemöter ett problem med kommersiella bolag i privata sektorn.
En tjänsteman anställd i privata sektorn, i kommersiella vinstdrivande bolag, kan inte hävda ansvarsbefrielse, likaså kan inte en offentligt anställd. 


Tror du på demokrati i så fall, varför? Svara på följande fråga till dig själv?

Har du rätten att ta din grannes egendom utan deras medgivande?
Om dit svar är Nej!
Kan du då delegera vad du inte får göra, till någon annan som gör det?
Om dit svar är Nej!
Är det inte exakt vad du gör när du röstar, delegera vad du inte får göra, till någon annan?

Hur hänger detta ihop med svensk demokrati, där 51% dikterar livsvillkoren för 49% genom sin godtycklighet, som gör och utövar, vad man säger att man inte får utöva?

Politikerna tycker det är häftigt att låtsas betala skatt
27 NOVEMBER, 2011 
Anders E. Borg har dammat av Mona Sahlins gamla slagord: ”Det är häftigt att betala skatt.” Detta slagord är lika hycklande när det uttalas av honom som det var när Mona Sahlin först kläckte ur sig det. Politiker betalar ingen skatt; de bara låtsas göra det. Låt mig utveckla:
 
Jag kan ta mig själv som exempel, eftersom jag var statsanställd innan jag tvingades gå i pension; jag arbetade på Kungliga bibliotekets filial i Strängnäs, Roggebiblioteket. Min lön de sista åren var i runda tal 21 000 kr, varav en tredjedel, 7 000 kr drogs i skatt, vilket lämnade mig med 14 000 att leva lyxliv för. Men dessa 7 000 kr existerade bara som en siffra på mitt lönebesked. Det skulle inte ha gjort den ringaste skillnad, ifall jag i stället fått 14 000 kr och inte betalat någon skatt alls.

Hade jag jobbat för samma lön inom den privata sektorn, hade dessa 7 000 kr utgjort en verklig skatt. Jag hade faktiskt tjänat ihop 21 000 kr, och stat och kommun hade tagit ifrån mig 7 000 kr för att bedriva sina egna verksamheter. Men eftersom jag var statsanställd, var skatten en ren fiktion.. Staten betalar mig 14 000, men låtsas att den betalar mig 21 000 och drar 7 000 i skatt.

Politiker är förstås i precis samma situation som jag här; den ”skatt” de betalar är en ren fiktion. Sedan finns det förstås några skillnader mellan mig och politikerna:

För det första har politikerna, även efter det att den fiktiva skatten dragits, betydligt högre lön än jag. De har också frikostiga pensionsavtal och behöver aldrig bli fattigpensionärer; och de har en hel del extraförmåner, som övernattningslägenhet i Stockholm och gratis tågresor med första klass. Den enda liknande förmån jag åtnjutit är att tjänsteresor i andraklasskupé till och från Stockholm har bekostats av arbetsgivaren, plus några kronor i traktamente.

För det andra har politikerna makt att ställa till betydligt mer elände än vad jag kunde göra på mitt jobb. Mitt jobb bestod huvudsakligen i att bringa ordning i och katalogisera Roggebibliotekets samlingar – inkunabler, ”koltålderstryck”, elzevierer och gamla böcker i största allmänhet. Vilken skada kan det göra? Det är kanske inte den allra mest samhällsnyttiga verksamhet man kan bedriva, men säkert kommer åtminstone någon forskare i framtiden att ha viss glädje av vad jag åstadkommit.

Politiker ställer allt till betydligt mer skada. (Men spaltutrymmet tillåter knappast att jag utvecklar detta.) Och dessutom hycklar de, när de påstår att de betalar skatt, och dessutom finner det ”häftigt”. Det inte lika häftigt för alla dem som verkligen dignar under skattebördan.

Läs också Skattefrihet för offentligtanställda.

Uppdatering 14 december 2012: Minsann! Inlägget kom in i Eskilstuna-Kuriren idag.

Uppdatering 7 november 2017: Länken till EK fungerar inte längre- Men bloggposten har ju blivit kusligt aktuell de senaste dagarna. De som ondgör sig över privatpersoners skatteplanering är ju huvudsakligen sådana som befinner sig i samma situation som jag själv och Mona Sahlin, d.v.s. betalar en alltigenom fiktiv skatt!

Per-Olof Samuelsson

https://perolofsamuelsson.wordpress.com/2011/11/27/politikerna-tycker-det-ar-haftigt-att-latsas-betala-

Ser du det ironiska med det politiska systemet, att om du arbetar så är du tvingad i att skatt tas från dig, utav män och kvinnor som kallar sig Staten
-men-
om du inte arbetar så ger dessa
män och kvinnor dig pengar för att inte arbeta,
bara rösta på dom och du får
 pengar genom deras Statliga, häleriverksamhet?

Borde inte ''skatter'' vara frivilliga om vi inte ska leva i slaveri?

Frihet har inte kommit till dig från grundlagar,riksdagen, regeringen, bibeln, gud, dina föräldrar, företag,
politiker eller byråkrater.
Frihet existerar i det ögonblick du inser detta,
och det försvinner när du misslyckas med att försvara friheten.

 

 Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf


Detta innebär att:

Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.
 

Pappersfiktionen Svenska Staten har med hjälp av levande människor (offentligt anställda) som säger sig representera pappersfiktionen staten, att de har ett intresse som direkta skatter, indirekta skatter, moms, arbetsgivaravgifter mm. ett intressekrav på din arbetsinsats som skall ge fördelar till dessa offentligt anställda, hur är detta möjligt?

Är det inte absurt att tro att en pappersfiktionen som staten har pratat med -eller- anställt någon levande människa som representerar statens myndigheter, som t.ex Skatteverket AB. Dom har inga bevis för att pappersfiktionen har haft kapacitet till att prata eller anställa någon.

Allt detta är en chimär för att hålla oss på plats.
Det är någon annan levande människa som anställer och i sin tur var anställd av en annan levande människa osv. helt enkelt en grupp kvinnor och män som utför en omoralisk brottslig handling och beslagtager en godtycklig vald procentandel av produkten som en annan individ genom sin arbetskraft (en form av egendom) skapar utan att denne ger sitt medgivande.

Finns det något tillvägagångssätt där en grupp individer kan delegera till någon annan en moralisk rättighet att utföra något, vilket ingen av individerna har en moralisk rättighet att göra själv?

Man upprätthåller beskattningen genom hot om våld eller fängelse för den som vägrar denna konfiskering av sin egendom, skattebrott i Sverige kan leda upp till sex års fängelse.

Man motiverar detta med att det är för samhällets bästa. Med tanke på vart skatterna hamnar och vad detta egentligen betyder, slaveriet, är frågan verkligen hur detta kan ses som det bästa för alla? Vilka alla?

1929 skrev Sverige på Kellogs-Briand avtalet som förbinder signatärmakterna att inte använda anfallskrig som ett medel att lösa internationella konflikter, alla anfallskrig är ett brott mot mänskligheten.
Alla som bidrar ekonomiskt till material och agerar (genom att betala skatter)  är och blir då en krigsbrottsling. Vilket medför att vi som bor på den geografiska ytan Sverige och betalar skatter, vi är/var delaktiga anfalleskriget i Libyen, Irak, Agfanistan, Syrien m.m. och är skyldiga till krigsbrott.
Dagens representanter till staten bryr sig ej om detta avtal. Lika lite som om att välfärd kan skapas ut ur slaveri genom hot och våld.


Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor. Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening. Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening. Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion. Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter. Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter. Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.


 

Artikel 20
Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning, jag beslutar om jag är en medborgare i staten sverige eller ej.


Slaveri är ofrivilligt om man konfiskerar -tar- någons egendom, pengar.
Detta utgörs 100% ens arbete, att påstå att man bara tar tex 30% i skatt som inte är ett frivilligt avtal med ens samtycke, då har man stulit hela 100% av ens rätt.

Om vi är ärliga mot oss själva, är beskattning bara en omskrivning för stöld, våld och slaveri. Ingen enskild någonstans på jorden har ”rätt” att hävda äganderätt av produkten från en annans arbetskraft, sådant beteende kan aldrig vara ”delegerad” till en grupp, och kallas en ”rätt.” Därför är alla former av beskattning är alltid fel enligt naturlagarna.

 

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN's deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur den är konstruerad.

Inspiration och användande av Leif Erlingsson på...
http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/verklighet.html

/bj /bj
Creeper MediaCreeper