NATURRÄTT/LAG  INTE FÖRFATTNINGSLAG.

Mer inskränkningar på Fri & Medborgliga rättigheter.


EU-rätten och Europarätten (Europakonventionen) går före svensk rätt.
Grundlag går före förordningar, som i sin tur går före myndighetsföreskrifter.
Rent praktiskt innebär detta att om en svensk lagregel är oförenlig med exempelvis Europakonventionen är domstolen skyldig att åsidosätta den svenska regeln.


 

"Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna."

(FN:s Konventioner om Mänskliga Rättigheter, art. 4.)

          "Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning."                     
(FN:s Konventioner om de Mänskliga Rättigheterna, art 20:2.)

Äganderätten, 
är lika med jurisdiktion att stifta lagar
och genomdriva dessa lagar.

detta härrör från kontrakt, avtal, informerat samtycke och vederlag i samband med alla typer av egendom.
I lag är allt egendom, även dina rättigheter. Juris-diktion rätt att stifta lagar.

Genom juridiska tricks, fällor, lögner och svek låtsas "de",
antar att de har ditt medgivande, genom tyst medgivande.
Genom att kalla det lag när det egentligen är föreskrifter, förordningar eller regler hävdar ‘’de’’ att de har auktoritet,
vilket vi har fått lära oss att ‘’så är det’’ vi skall lyda redan från dagis till vuxenlivet, en hjärntvätt, till vad som är en falsk påtvingad auktoritet.

Offentlig Tjänst
En offentlig tjänst är en tjänst som tillhandahålls av (systmet) staten för att människor som lever inom dess jurisdiktion, antingen direkt (genom den offentliga sektorn) eller genom att finansiera privat tillhandahållande av tjänster.

Tillämpning av Grundlag, förordningar & regler i offentlig tjänst -
''ett sätt att uppnå genom omedvetenhet förstörelsen av

sin egen -och- medmänniskors frihet''.

När vi anklagas för, säg, fortkörning på motorvägen, är anklagelsen mer än bara huruvida hastigheten på våra fordon överträffade den skyltad hastigheten av vägen.

I anklagelsen ingår också påståendet att lag omfattar, förordningar, föreskrifter ett regelverk under SFS som inte är lag, från  kommunen, som vi fysiskt befinner oss i, alltså, kommunen som skapade hastighetsgränsen, gäller för oss.

Innan vi kan avgöra om lag,  förordningar, föreskrifter ett regelverk har kränkts, måste det först fastställas att lagen är tillämplig genom att jurisdiktion finns.

När allt kommer omkring, är det omöjligt att bryta en lag som inte gäller för dig.

Så, om vi får en bot för fortkörning, polisen-som-vittne anklagar oss för inte bara fortkörning, men också hävdar att lagen gäller för oss.

-Vilka faktiska bevis förlitar sig polisen på att bevisa att lag, regler & förordningar omfattar oss?

-Vilka faktiska bevis har polisen, åklagaren och domaren att förlita sig på för att bevisa att dom har jurisdiktion?


Här följer några exempel-

Nedanstående hänvisning till ''lag'' är förordning eller regler. Rättsväsendet använder ordet ''lag'' för att tvinga lydnad så att du inte ifrågasätter deras argument.

Första argumentet-

"Lagen gäller eftersom lagen säger det," är en typisk svar på denna fråga.
Klart är dock att detta är ett cirkelresonemang. Detta är ett påstående, åsikt eller opinion inte ett bevis.
Själva lagen är inte ett bevis, för att det är själva lagen, vars tillämplighet som är ifrågasatt.

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du är inne i kommunen, i enlighet med kommunens lag" är också ett cirkelresonemang. Samma som förut det är en åsikt, påstående eller opinion inte ett bevis.

Kommunen måste lägga fram empiriska faktan om vilka faktiska bevis förlitar de sig på för att lag, regler och förordningar omfattar oss, bara för att du är fysiskt inom den territoriella gränsen av kommunen, enligt den lag som hävdas av kommunens anställda?

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du har ett körkort."

Betyder detta att lag, regler & förordningar inte omfattar mig innan jag fick körkort?

Inte troligt, och dessutom detta är också ett cirkelresonemang.

Vilka faktiska bevis har de för att bevisa att lag, regler & förordningar omfattar oss, bara för att vi har ett körkort, i enlighet med deras tvångslag?

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du är en medborgare."

Vad är det som gjorde mig en medborgare?

Lagen, vilket gör detta också ett cirkelresonemang.

Vilka faktiska bevis förlitar de sig på för att bevisa lag, regler & förordningar omfattar oss, bara för att lagen har utsetts oss som medborgare?

Nästa argument-

"Lagen gäller på grund av en teori om socialt kontrakt."

Filosofiska teorier och åsikter är inte empiriska faktan eller konkreta bevis till att omfatta jurisdiktion.


Behörighet-

Vi har inte ens kommit till sakliga frågor som-
Vad är en stat, kommun, län eller stad? 
Vad är en medborgare ?
Eller vad är lagar, förordningar, föreskrifter ett regelverk under SFS.

Sanningen är, ingen politisk eller offentligt anställd tjänsteperson inklusive (polis, åklagare & domare) som hävdar och ålägger genom sitt skrivande och agerande att grundlag, förordningar, föreskrifter ett regelverk under SFS som inte är lag, eller prejudikat ger jurisdiktion, det finns inte en tillstymmelse till empiriska fakta och bevis som styrker deras hävdande om behörighet som kräver lydnad samt underkastelse till politikers /statens regelverk, utan ett kontrakt, eller med dess tjänstemän.

Staten, regeringen, är ett gäng brottslingar som terroriserar sina medmänniskor i enlighet med sina giriga och respektlösta påbud som Skatteverket, Kronofogden och samtliga departement som län och kommun använder för att hålla den fiktionella medborgaren på plats.

Jurisdiktion är "en plats eller utrymme som är fiktiv eller verklig,
en inlaga till påståenden om auktoritet eller ett avtal om att bli kontrollerad".

Äganderätten (är lika med jurisdiktion att stifta lagar och genomdriva dessa lagar)
detta härrör från kontrakt, avtal, informerat samtycke och vederlag i samband med alla typer av egendom.
I lag är allt egendom, även dina rättigheter. Juris-diktion rätt att stifta lagar.
 
Av de tre delar som måste existera  så är det  "plats" som måste vara närvarande, för att behörighet till jurisdiktion skall existera.

De som ger auktoritet, plats tillsammans med underkastelse, kontrakt, avtal, eller fullmakt för att reglera vad som anses vara territorium eller en territoriell jurisdiktion de erkänner de är föremål för det.

Eftersom ingen kan påstå att man bokstavligen äger marken eller planeten som uteslutande deras, med alla andra som slavar, alla om de så önskar, är i en position av att lura sig själva i att tro att "när de är" föremål för en viss sorts av Myndighetskontroll, eller att de borde underkasta sig någon sorts auktoritet.
När "ägande" talas om, vad som menas med det är - en nyttjanderätt till en sak eller egendom. 

All offentlig makt går ut över folket

14 OKTOBER, 2014                     Per-Olof Samuelsson           


Jag måste säga att jag är något förbryllad över portalparagrafen i vår nuvarande grundlag:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Först utgår alltså den offentliga makten från folket, och sedan utövas den under lagarna. Rimligen måste då alla våra lagar utgå från folket. Men gör de det?

Den senaste upplagan av Sveriges Rikes Lag är 3000 sidor lång, och texten är väldigt finstilt. Hur många av paragraferna i lagen utgår från folket? Hur många av dessa lagparagrafer har folket någonsin fått ta ställning till? Hur många av dessa lagparagrafer känner gemene man överhuvudtaget till?

Men om nu den offentliga makten a) utgår från folket, och b) utövas under lagarna, då vore väl det rimliga att vartenda nytt lagförslag går till folkomröstning? Men så är det ju inte. Ett axplock av de folkomröstningar vi har haft i Sverige:

År 1922 var det folkomröstning om rusdrycksförbud, och där vann nej-sidan knappt (51%–49%) – till stor förtret för Maj-Lis Lööw[1] och till ännu större förtret för den organiserade brottsligheten, som aldrig fick en chans att bli den maktfaktor i Sverige som den blev i Förenta staterna.

År 1955 hade vi folkomröstning om omläggning till högertrafik, och där röstade inte mindre än 82,9% nej till högertrafik – och därför har vi fortfarande vänstertrafik i Sverige. (Eller hur är det nu?)

Pensionsomröstningen 1957 gjorde att vi fick ett pensionssystem som var uppbyggt som ett pyramidspel i stället för ett system på försäkringsmässiga grunder – och det pensionssystemet höll som bekant så länge det höll.

Och så hade vi en omröstning om kärnkraften år 1980, där vi i nåder fick välja mellan att avveckla kärnkraften på 10 år eller låta den vara kvar i 25 år – någon ”linje noll” – Kärnkraften avvecklas inte – fanns inte med bland alternativen. (Det har alltså gått 34 år sedan dess; så någon kärnkraft har vi inte längre. (Eller hur är det nu?)

Och de båda senaste folkomröstningarna innebär a) att den offentliga makten nu inte utgår från svenska folket utan (med några undantag) från allt folk i Europa; b) att urholkningen av den svenska kronans värde däremot fortfarande utgår från svenska folket.
Men de här sakerna – rusdrycksförtäring, trafikregler, energiförsörjning, etc. – utgör ju bara en bråkdel av vad som bestäms av lagen och utövas under lagarna... mera följ länken nedan...

Per-Olof Samuelsson
https://perolofsamuelsson.wordpress.com/2014/10/14/all-offentlig-makt-gar-ut-over-folket/


 

Dessa är mina principer...duger inte dessa, så har jag andra''. Groucho Marx

/bj /bj
Creeper MediaCreeper