Hur fungerar makt

Det finns ingen politisk lösning angående problemet med en regering och stat... 

...du röstar på en ny ceremoniell galjonsfigur vart fjärde år som aldrig kommer att skapa någon betydande varaktig positiv förändring, eftersom regering inte kan förbättras eller göras moralisk inifrån sitt eget system.

Det finns alltför många särintressen, inget etatistiskt system vare sig det är en monarki, oligarki, kommunism, demokrati, republik eller diktatur,
 ingen av dem respekterar rätten för den enskilde att välja bort att inte styras.
 
När kriminella, brottslingar, kommer till ditt hem, ditt företag och säger att de är din vän och lovar att skydda dig, så länge du betalar och lyder dem.
Om du vägrar att att lyda dessa kriminella, bränner de hem, företaget till marken
kanske skadar dig eller närståenden.

Likaså alla etatistiska demokratiska regeringar, lovar att hjälpa och skydda sin befolkning, så länge dom betalar och lyder, men om dom inte lyder, då tar de huset, bil, båt och alla tillgångar,samt att man kastas i fängelse.
 
Hela etatistiska politiska systemet ger en privilegierad klass laglig rätt och skyldighet att begå våld och tvång mot resten av befolkningen.
Alla etatistiska regeringar runt om i världen initierar användning av våld
(i form av polis) och tvång (i form av skatter) mot sin befolkning.

Finner du att detta är moraliskt eller är det terrorism? 

Är du en medborgare?

En medborgare är en människa som frivilligt, genom en gemensam överenskommelse, ett avtal, är en medlem i en politisk förening, organisation med plikter och skyldigheter, som att betala skatt, visa solidaritet till organisationen staten, i utbyte för skydd från staten.

-eller-

en fysisk person, som frivilligt eller ofrivilligt genom frånvaron av information är i okunskap om ett existerande medlemskap i en politisk förening, organisation med plikter och skyldigheter som att betala skatt, visa solidaritet till organisationen staten, i utbyte för skydd/trygghet från staten.

-MEN-

det finns ingen skyldighet, lag eller plikt från staten, att skydda dig...

- Om det inte finns en skyldighet, lag eller plikt att skydda dig...

- Då existerar ingen överenskommelse, staten har brutit avtalet...

- Finns det inget avtal, då finns det ingen politisk förening mm...

- När det inte finns en politisk förening...

- Då finns det alltså inga medborgare...

- När det inte finns medborgare ...

- Då finns det ingen stat, vi är en Ö av fria individer.

Skatt har varit utpressning, tvång, hot plundring, stöld och våld under alla århundraden.

Att vi än idag accepterar statens utpressning, hot, våld och stöld från politiker och deras stöd av så kallade myndigheter till grunden för en så kallad välfärdstat visar framgången av programering av invånarna genom ett statligt skolsystem, media och kollektivets tvångsmetoder.

Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, Men var finns bevisen till denna skyldighet?
Lagen är inte ett bevis, lagen är en regel, åsikt, opinion, idé, ett betraktelsesätt, men var vänlig och lägg fram bevisen?

TROR DU PÅ ''SAMHÄLLSKONTRAKTET''?

De rättigheter och friheter som tillkommer invånarna i Sverige, skyddas främst i tre grundlagar, om man tror på att ämbetsmän och politiker skapar rättigheter och frihet? Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde(?) och för den enskilda människans frihet och värdighet.

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA och svensk vriden version av den-
Artikel 1 svenskt översättningsfel
Alla människor är födda fria och lika i värde(?)och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Article 1.
engelskt original
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Dignity menas Värdighet inte Värde – detta är inte en tillfällighet av översättningsfel. Detta följer den politiska propagandan som media, skolor förmedlar till att uppfylla politiska dogmer och hjärnbesmutsa befolkningen.

Regeringsformen innehåller dessutom en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter, av vilka vissa anses vara absoluta. De absoluta rättigheterna är t.ex. religionsfrihet, skydd mot tvång(?) från myndigheter (vad om skatt?), att sprida en åsikt i ett politiskt, religiöst, kulturellt eller liknande samband, skydd mot tvång att delta i möten för åsiktsbildning, att tillhöra en politisk sammanslutning, en religiös församling eller annan sådan sammanslutning. Regeringsformen innehåller även ett absolut förbud mot dödsstraff, tortyr och kroppsstraff.

Idén om att ett statligt samhällskontrakt -tvång- är rättfärdigat för att vi alla har gått med på ett underförstått samtycke när vi födds, är absurt snurrigt, men passar politiska anhängare i alla dess färgglada nyanser.

Den enda gången någon möjligen skulle kunna se samhällskontraktet som giltigt, är om de redan har gått med på statlig tvång som vuxen och använt det som rationalisering. Frågan är När,Var och Hur skrev du på ett avtal eller en fullmakt att statens anställda män och kvinnor kan representerar dig.

Men tänk om du som en privat städfirma hade ett kontrakt, på samma grund och villkor som staten har i ett så kallat samhällskontrakt med dig, och du stämmer för utebliven betalning för arbetet du har utfört.

Föreställ dig Rådman och Du-

Du...           ”Men, Johansson gick med på avtalet!”

Rådman      ”När,Var och Hur?”

Du...            ”Johansson föddes in i det på BB genom barnmorskans anmälan till Skatteverket och registrering av                         personnummer!”

Rådman      ”Åh, kom igen! Vi har inte slaveri i detta land! Har du inte läst FN & EU deklarationer om fri och                                  mänskliga rättigheter ?”

Du...            ”OK, ja, men Johansson föräldrar gick med på det!”

Rådman      ”Föräldrar kan inte ingå i ett kontrakt för en minderårig, det vet du. Ditt kontrakt kan bara gälla                                     föräldrarna, men den minderåriga kan upphäva det när som helst, även efter att han har uppnått                               vuxen ålder.”
(Till rådman hur kan man upphäva något man inte har till att börja med?)

Du...            ”Men Johansson gjorde inte det! Han fyllde 18 och upphävde det inte!”

Rådman      ”Hörde du inte vad jag sa? Du har inte ett giltigt kontrakt med föräldrarna till att börja med! Och även                           om du har det, så binder det inte på något sätt barnet till att gå med på det!”

Du...           ”Men Johansson sa, faktiskt att han inte samtyckte förrän nu till ett samhällskontrakt!”

Rådman      ”Kom igen! Det är ett underförstått samtycke, ingen domstol i den civiliserade världen upprätthåller                            det.”
(Underförstådda samtycken under kommersiella förhållanden upprätthålls dagligen).

Du...           ”Johansson gick med på det för att han inte flyttade någon annanstans!”   (Inte bytt jurisdiktion).

Rådman     ” Bara för att han inte flyttade någon annanstans? Det enda sättet på  vilket ett underförstått samtycke                         kan anses vara grund på att gå med i ett kontrakt är genom estoppel och det gäller inte här!”

Du...           ”Jag tycker att det gör det! För vi gav mat, kläder, skola, vård och omsorg till Johansson och han tog                          emot allt!”

Rådman     ”Så du säger att en slav gick med på att förslavas, när han tog emot en måltid, skola, vård och omsorg                      från sin herre? Har du bevis att staten agerar på ett sådant sätt?

Du...          ''Att staten agerar på ett sådant sätt... ja, bevis, bland annat, 3dje stycket i artikel 4, där äger du inte ditt                     liv, statens män och kvinnor gör''.

Artikel 4 - Förbud mot slaveri och tvångsarbete (enligt statismens värderingar).
1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.
2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

3. Med "tvångsarbete eller annat påtvingat arbete" enligt denna artikel
förstås inte
a) arbete som vanligtvis utkrävs av den som är frihetsberövad i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i denna konvention eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande,

b) tjänstgöring av militär art eller, i länder där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär värnpliktstjänstgöring,

c) tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,

d) arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheter
Man kan inte ha andra regler för statens, anställda män och kvinnor, som tar dina pengar och kallar det skatt inte stöld, än vad som gäller för resten av oss. Om det är fel för någon av oss att göra något, då är det fel för statens (anställda män och kvinnor) att göra det.


Ingen av oss kan delegera en icke rättighet till någon annan, som i sin tur inte har rätten att delegera en icke rättighet. Ändå sker detta varje gång man röstar. Gör ingen skada, sluta rösta och sluta ge bort rättigheter du inte har.

För att inte nämna det uppenbara att ingen kan visa dig detta samhällskontrakt när du frågar efter det. Du måste åtminstone kunna kolla på ett kontrakt och se vilka villkoren är innan du kan sägas gå med på det!

Dessutom, ett kontrakt kräver ett möte av samförstånd, öppenhet. Men hur fungerar detta imaginära ”samhällskontrakt? Du är en sida, staten är den andra. Staten kan kasta dig i fängelse om du inte följer kontraktet, men hur är det när staten inte följer det? Kastar man politiker, tjänstemän, poliser i fängelse när de inte skyddar dig? Eller när de slår in din dörr vid en felaktig razzia utan någon konsekvens?

Polisen är inte skyldig att tillhandahålla polistjänster till dig när du ringer dem, i Sveriges avlånga land har det visats sig att tankegången blir ''det är synd men vi har ingen i området, vi är underbemannade''. Poliser runt om i landet trakasserar människor för att videofilmar dem i tjänst, eller när man demonstrerar enligt statens egna lagar lugnt och fridfullt har ingen polis straffats eller ens framgångsrikt blivit stämda, ett bra exempel är NMR demonstration i Göteborg, där polisen var den aggressiva, våldsamma parten och initierade våld mot demonstranterna.

Dessutom, låt oss inte glömma staten (anställda män och kvinnor) tvingar dig att följa detta ”kontrakt”. Om tvång händer med ett riktigt kontrakt, då kallas det ”olaga tvång”, och avtalet ogiltigförklaras.

Regeringen hävdar sig kunna ändra villkoren för detta kontrakt när som helst, för vilken anledning som helst, utan ditt medgivande. Inget kontrakt som fungerar så är giltigt.

Och vad händer när det finns en konflikt?  Vem fattar beslut om vem som har rätt och vem som ska straffas? Det bestämmer, staten (anställda män och kvinnor) trots frånvaron av empiriska fakta och konkreta bevis om jurisdiktion.

Så staten och du hävdar att kontraktet finns, men ni kan inte visa några empiriska fakta eller konkreta bevis att det är så, vad som gäller är vad ni säger, ni ändrar villkoren allteftersom det passar eran politik, kan straffa oss när som helst, är inte ansvariga för att upprätthålla er del av uppgörelsen, kontraktet, dessutom bestämma vilken sida som har rätt och fel när det finns en konflikt!  Bedrägeri, är det ända passande ordet, därför finns det inga medborgare, statens anställda män och kvinnor har brutit kontraktet och arbetar numera inom vinstdrivande kommersiella företag moms och f-skatt registrerade, istället, för en traditionell myndighetsform som är ett rättsorgan i invånarnas tjänst.

Artikel 17 - Förbud mot missbruk av rättigheter EU
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

TRO INTE PÅ ''SAMHÄLLSKONTRAKTET''. 

 ETATISM (Statism) ÄR ENKELT UTTRYCKT...
Centralstyre och Centralmakt.
Etatister blandar ihop Staten med
den geografiska markytan -landet- att det är detsamma?

Staten är en juridisk person, ett Kommersiellt Vinstdrivande Bolag,
en fiktion (lika med Fantomen & Jultomten),
bara en institution bland många, som har hittats på utav en elit.

Staten är inte den geografiska markytan landet.

Många människor tror att orden "regering" och "stat" är synonymer för...

- Geografiska markytan, Landet

- Gemenskapen

- Samhälle

- Kultur

- Människor

- Territorium

Men när regimer försvinner, är alla ovanstående punkter kvar.

På samma sätt har miljoner  under tusentals år levt under kriminella härskare de hatade,
men dom älskar fortfarande landet, alltså den natur och geografiska markytan dom bor på.

Inget av ovanstående skulle vara möjligt om ordet "regering" och "stat" och
geografiska markytan landet beskriver samma entiteter.

I verkligheten är...

Staten inte samhället, gemenskapen, landet, kulturen, territorium, eller människorna

Orden "regering" och "stat" är inte synonymer för alla de andra orden

I stället en regering är bara en institution — en tjänsteleverantör, som Volvo eller Ericsson. Det bör som sådan endast tjäna och aldrig härska.

Sanna regeringar hör inte på toppen av en social hierarki.
I stället skall de fungera i en helt underordnade ställning,
inbäddat inuti ett nätverk av konkurrerande institutioner.

Denna konstant användning av tvång, hot och våld innebär att staten är verkligen en organiserade kriminellt gäng.


Det finns en lång vana att inte tänka på staten på detta sätt, men vi måste sluta använda dubbelmoral.
Vi måste komma att döma det statliga med samma moraliska principer som vi tillämpar på alla andra mänskliga aktiviteter.

 Knapptryckarkompaniet ...att ha en brun tunga!

Etatister missförstår samarbete av samma anledning
som de missförstår
samhälle och gemenskap.

De ser staten som en form av samarbete.
Men staten använder tvång, hot och våld som sina främsta verktyg,
till främjandet av sina ändamål.
Detta negerar betydelsen av samarbete.

Samarbete är win-win. Det bygger på empati och respekt
 för den enskildes samvete och värderingar.

Samarbete måste vara frivilligt,
Initierade av tvång, hot och våld har ett mål,
 tvingande till underkastelse.

STATENS TILLSTÅND ATT KUNNA LÄMNA STATEN SVERIGE

Från den 15 april gäller strängare regler för svenska pass, enligt ett riksdagsbeslut. Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Om någon fått tre pass utfärdade inom de senaste fem åren, ska en ansökan om pass avslås. I dag finns inte några begränsningar för hur många pass som kan beviljas vid förlust av pass.
Syftet är att komma åt missbruket av pass. En ny regel blir också att giltighetstiden för pass till barn sänks till tre år. Så långt gick riksdagen på regeringens förslag. Men riksdagen vill också att samma regler ska gälla för resehandlingar som utfärdas till flyktingar och statslösa. Regeringen uppmanas att återkomma med ett sådant förslag.

Först när första världskriget bröt ut 1914 infördes pass i modern mening. Skälet var att de krigförande länderna i Europa ville förhindra utländska spioner att ta sig in i landet, samt att stoppa arbetare och soldater som försökte flytta utomlands.
Efter kriget behölls passkontrollerna. 1920 införde Nationernas Förbund – FN:s föregångare – en standard för pass. Den används fortfarande, om än med vissa förändringar.

Att förlora sitt pass, 3 gånger över 5 år är säkerligen ovanligt, men med alla säkerhetssystem hur kan det fortfarande vara ett problem, vilket medför?
Samtliga stater har nu passtvång, istället för en människa har möjligheten eller rätten att bosätta sig var som helst samt vara ansvarig att stå på egna ben och inte skada någon medmänniska - titta på regeringens lista om mänskliga rättigheterna och dess motsägelser, politiker och tjänstemän som genom FN har begränsat människans rörlighet genom passtvång?


Att grundlagen och FN/EU konventionen måste ratificieras verkar tydligt, annars hur uppfylls följande artiklar?


Artikel 13.
 1.Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

 2.Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning. Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 

När, Var och Hur upphör Sverige som stat?
Ingen säger öppet att den svenska nationalstaten är illegitim och bör avvecklas. Likväl är det tankebanan bakom den präglande svenska migrationspolitiken.
Det hävdar statsvetaren Hans Bergström, f d chefredaktör på Dagens Nyheter, i tidskriften Neo.6 september, 2015

http://magasinetneo.se/artiklar/ska-sverige-finnas/

/bj /bj
Creeper MediaCreeper