TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN I FARA

  Hela artikeln på SPANAREN av Jan Strid 
https://spanaren.se/2018/01/23/tryck-och-yttrandefriheten-i-fara/


JANUARI 23, 2018

VI HAR JUST firat tryckfrihetens 250-års jubileum och även om vi under dessa år gjort en del ändringar så har grunderna bestått, medborgarnas frihet från överheten genom censurförbud, offentlighetsprincip, distributionsförbud, privilegieförbud med mera.

Vissa delar som till exempel offentlighetsprincip och ansvarigt utgivarskap är dessutom unika för Sverige. Men nu är vi med i EU och från de två ledande aktörerna (Tyskland och Frankrike) har det kommit oroande förslag och beslut att distributörer på Internet, bland andra Google och Facebook, skall just censurera material som kan kränka personer, grupper eller stater. I Tyskland har en journalist dömts för att ha publicerat en autentisk bild på stormuftin i Jerusalem när han hälsar på Hitler vilket innebar att kränka. I Sverige har vi grupper som samarbetar med Facebook och förmår siten att hindra publicering av påstått kränkande material av påstått ”misshagliga” personer där personerna kan blockeras av Facebook.

Att privata företag tar sig rätten att censurera kan man inte säga något om, det har tidningar kunnat från början, men när stater tvingar dessa företag att censurera på nätet är det en annan sak.

I SVERIGE HAR DET inte gått så långt, men det finns förslag som nu ligger hos Lagrådet. Ett av förslagen går ut på att förbjuda databaser med personuppgifter som till exempel Lexbase, där domar från våra domstolar lagras och där man kan söka uppgifter som tydligen anses integritetskränkande. Detta skall dock inte drabba journalister eller jurister. Här återförs privilegier som princip varit döda i 250 år. Eftersom domar är offentliga handlingar undrar man om nästa steg blir att direkt inskränka offentlighetsprincipen för medborgarna. Men det innebär inte bara domar utan även andra förhållanden som etnicitet, sexuell läggning och politisk tillhörighet om detta görs tillgängligt på ett sätt som innebär att det finns risk för att enskilda personers integritet kränks.

Ett annat förslag från en ensamutredare gäller utrikesförhållanden. Röjande av uppgift av hemlig natur i internationellt samarbete för fred och frihet och som kan skada Sveriges relationer med andra länder. Här är det lätt att tänka sig inspiration från hanteringen av Julian Assange och Edward Snowden.

NU SKALL SÄGAS att inskränkningar i yttrandefriheten inte är tänkta att inskränka Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen utan yttranden på nätet där inte utgivningsbevis finns och sålunda inte faller under Yttrandefrihetsgrundlagen. Förslagen riktas mot allmänheten som inte har medieföretag bakom sig, men vi skall nog inte vara alltför säkra ens om vi tillhör Spanaren.se där utgivningsbevis finns för säkerhets skull.

FÖRFATTARE JAN STRID
Universitetslektor Göteborgs universitet.

Skrev "ras" i nya censurlagen – nu pudlar regeringen
Regeringen föreslår inskränkning i yttrandefriheten för "känsliga" uppgifter om bland annat brottslingars etniska ursprung.
Yttrandefrihetsgrundlagen ska ändras för att möjliggöra förbud mot Lexbase, Fria Tider och andra nya nätmedier.
Nu får regeringen själv kritik för att ha använt ordet "ras" i nya lagförslaget – uttrycket anses "legitimera rasism".

Publicerad 5 juli 2017 kl 19.49
Lag & Rätt. Genom att ändra grundlagen vill Stefan Löfven göra det möjligt att förbjuda webbsidor som avslöjar etnicitet på dömda brottslingar och andra "känsliga" uppgifter. Men när regeringen skickade lagförslaget på remiss råkade man skriva "ras" som exempel på förbjudna uppgifter – en formulering man nu tvingas backa från eftersom ras, enligt officiell västerländsk ideologi, är en social konstruktion.

NY LAG: En inskränkning i yttrandefriheten gör det möjligt att förbjuda publiceringar av brott och etniskt ursprung.
Det är genom en ändring av tryckfrihets­förordningen och yttrandefrihets­grundlagen som Stefan Löfven och hans regering vill öppna för att förbjuda populära sajter som Lexbase och Fria Tider med hänvisning till att de innehåller "känsliga personuppgifter". Varken alternativ media eller någon av sajterna nämns uttryckligen i lagförslaget, men företaget bakom Lexbase, Verifiera AB, är en av remissinstanserna.

När regeringen skickade ut den första versionen av lagförslaget till svenska vänsteruniversitet och andra remissinstanser ledde det till ramaskri i brevskörden. Regeringen hade nämligen råkat föreslå ett förbud mot publicering av uppgifter som avslöjar "ras" – något som är en social konstruktion enligt den officiella ideologin i Sverige och andra länder inom den USA-kontrollerade delen av världen.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket och föreslår istället att formuleringen "föreställning om ras" ska användas. Vid Uppsala universitet svarar juridiska fakulteten att "ras" bör ersättas med "etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande".

Hovrätten: Olaglig censur
Men det var inte bara den olyckliga formuleringen som fick remissinstanserna att reagera på Löfvens nya censurlag. Hovrätten över Skåne och Blekinge riktade skarp kritik mot själva censuren som sådan och konstaterade att förslaget strider mot den grundläggande principen om att grundlagsskyddet knyts till användningen av vissa medier och inte till vilket innehåll ett yttrande har. Samma hovrätt menar även att Stefan Löfven, om han får igenom lagförslaget, bryter mot det svenska censurförbudet, enligt lagrådsremissen (sid 143).

Regeringen framhärdar dock med att censuren bör införas. Däremot pudlar man om användningen av begreppet "ras" och konstaterar att uttrycket tidigare har tagits bort ur grundlagen eftersom användning av begreppet i lagtext "skulle kunna ge legitimitet åt rasistiska föreställningar och kunna befästa ras som en existerande kategori". Man konstaterar också att Fredrik Reinfeldts regering har föreslagit att "ras" helt och hållet ska tas bort som ord ur all svensk lagstiftning.

"Enligt regeringen gör sig de skäl som angavs vid revideringen av regeringsformen alltjämt gällande. Ras bör därmed ersättas av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande", funderar regeringen i sin lagrådsremiss.

Creeper MediaCreeper